1 - 4 of 4
Smart Image For Success : เปลี่ยนบุคลิกพิชิตความสำเร็จ
Smart Image For Success : เปลี่ยนบุคลิกพิชิตความสำเร็จ
เป็นหนังสือที่เน้นการสร้างความสำเร็จในชีวิตโดยมุ่งไปที่การพัฒนาบุคลิกภาพและภาพลักษณ์ของตนเอง ซึ่งภาพลักษณ์ที่ดีนี้ เริ่มต้นที่การเปลี่ยนแปลงจากทัศนคติภายใน ที่ส่งผลต่อพฤติกรรมที่แสดงออก แต่อย่างไร ก็ตามภาพลักษณ์ที่แสดงออกมา ต้องแสดงถึงการดึงความเป็นตัวของตัวเองให้เป็นที่ยอมรับกันโดยทั่วไป เพื่อความสำเร็จอย่างยั่งยืน
ราคา : 120 บาท
The Life ชีวิตง่ายๆ สบายดี
The Life ชีวิตง่ายๆ สบายดี
หนังสือเล่มนี้ นำเสนอในมุมมองชีวิตที่เราไม่เคยมองมาก่อน เป็นมุมมองแปลกๆ ที่เกิดขึ้นกับวิถีชีวิตของเรา แต่ผู้เขียนได้จับเอาสิ่งต่างๆ ที่เรามองข้ามไปเหล่านี้มามองด้วยมุมมองอีกแบบหนึ่งให้ใช้เป็นเครื่องมือและ สร้างพลังในการดำเนินชีวิต ให้การพัฒนาตนเองสู่ความสำเร็จ
ราคา : 120 บาท
COACH! For Sales : Developing Sales TALENT (พรสวรรค์นักขายสร้างได้ด้วยมือคุณ)
COACH! For Sales : Developing Sales TALENT (พรสวรรค์นักขายสร้างได้ด้วยมือคุณ)
หนังสือ เปรียบเสมือนโค้ชที่นำความสำเร็จสู่นักขายทุกท่านโดยเริ่มต้นตั้งแต่การพัฒนาทัศนคติด้านการขายที่ถูกต้อง และการสร้างกลยุทธ์การขายที่การผสมผสานทักษะด้านสังคมด้านความสัมพันธ์และทักษะด้านการขายเข้าด้วยกัน
ราคา : 150 บาท
COACH! For Goal กลยุทธ์พลิกชีวิต
COACH! For Goal กลยุทธ์พลิกชีวิต
หนังสือ Best Seller ที่ช่วยด้านการพัฒนาตนเองสู่ความสำเร็จที่ได้รับการยอมรับในวงกว้าง โดยมุ่งให้ทุกคนมีเป้าหมายในชีวิต รู้จักตนเอง พร้อมที่จะขจัดอุปสรรคที่เกิดขึ้นในระหว่างทางสู่เป้าหมาย ซึ่งฉบับจัดพิมพ์ครั้งที่ 4 นี้ ได้เพิ่มคุณค่าในเนื้อหา ทั้งประสบการณ์ ความเข้าใจในตรรกะของชีวิต และความ กระจ่างของแนวคิดต่างๆ ทำให้ COACH! For Goal เล่มนี้ จะเป็นดั่งโค้ชประจำตัวคุณที่จะร่วมเดินทาง และชี้แนะคุณไปสู่ความสุขและความสำเร็จของชีวิตได้ชัดเจนยิ่งขึ้น
ราคา : 120 บาท
1 - 4 of 4