หลักสูตรที่เป็นหัวใจในการพัฒนาบุคลากร เป็นหลักสูตรพื้นฐานที่จำเป็นสำหรับพนักงานทุกระดับ โดยมุ่งเน้นที่การสร้าง “ทัศนคติเชิงบวก” ของพนักงานที่มีต่อเป้าหมายในการทำงานเมื่อต้องอยู่ภายใต้สภาพแวดล้อมที่หลากหลาย
• การเข้าใจตนเอง
เรียนรู้เพื่อให้เกิดการมองตัวเอง การใช้ชีวิตของตนเอง เป้าหมายในชีวิต ทัศนคติในการทำงานและพฤติกรรมของตนเองว่านำไปสู่ความสำเร็จในการทำงานหรือไม่? อย่างไร?

• กำหนดเป้าหมายในชีวิต
การเรียนรู้การกำหนดเป้าหมายในชีวิตทั้งในด้านการทำงานและการใช้ชีวิต เพื่อสร้างความสมดุล

• การสร้างแรงจูงใจให้ตนเอง
เรียนรู้หลักการสร้างแรงจูงใจของตนเอง เมื่อต้องเผชิญกับอุปสรรคหรือปัญหาในการทำงาน

• การสร้างบรรยากาศเชิงบวกในการทำงาน
เรียนรู้การสร้างความสัมพันธ์ที่ดีในการทำงาน รวมถึงการสื่อสารระหว่างบุคคล เพื่อให้เกิดบรรยากาศการทำงานเป็นทีม
การอบรมเป็นลักษณะเวิร์คชอปที่เปิดโอกาสให้ผู้เข้าอบรมได้พิจารณาชีวิตของตนเอง เกิดแรงบันดาลใจในการเปลี่ยนแปลงความคิดและการกระทำเพื่อนำไปสู่ความสำเร็จนั้น
• ตั้งเป้าหมายของตนเองเพื่อความชัดเจนในการทำงานมากขึ้น
• มีทัศนคติเชิงบวกต่องานและเพื่อนร่วมงาน
• มีความกระตือรือร้นในการทำงาน และมีใจรักในงานที่ทำ
• เป็นผู้ริเริ่มในการสร้างบรรยากาศที่ดีภายในองค์กร
บุคลากรทุกระดับในองค์กร ที่ต้องการสร้างเป้าหมายชีวิตที่ชัดเจน และร่วมสร้างบรรยากาศการทำงานเชิงบวก
1 วัน