หลักสูตร Coaching ขั้นสูงสำหรับผู้บริหาร ที่เน้นการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมที่มีผลกระทบต่อเป้าหมายโดยตรงของลูกทีม โดยการส่งเสริมพฤติกรรมที่ต้องการ รวมถึงขจัดอุปสรรคที่อาจทำให้พฤติกรรมของลูกทีมไม่เป็นไปอย่างที่คาดหวัง เพื่อให้ทีมงานสร้างผลงานได้ตามเป้าหมาย
• การกำหนดแนวทางเพื่อสร้างผลงานให้บรรลุเป้าหมาย
เรียนรู้การนำกระบวนการโค้ช มาใช้ในการส่งเสริมผลงานที่ดีของทีมงาน เริ่มตั้งแต่การตั้งเป้าหมายที่มี ความสำคัญต่อลูกทีม การกำหนดพฤติกรรมที่จำเป็นของทีมงาน กระบวนการในการโค้ชอย่างเป็นขั้นตอน พร้อมทั้งการติดตามผล ที่จะต้องมีการกระตุ้นและขจัดอุปสรรคที่ส่งผลกระทบต่อพฤติกรรมของทีมงานเพื่อทำให้ทีมงานมีการกระทำที่เหมาะสมอย่างต่อเนื่องจนบรรลุเป้าหมาย

• การสร้างความสมดุลระหว่างความต้องการของทีมงานกับเป้าหมายในการทำงาน
การใช้หลักการโค้ช เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของทีมงาน โดยการสร้างความสมดุลของความต้องการของทีมงานกับเป้าหมายในการทำงาน
การอบรมเป็นเวิร์คช็อปในลักษณะ Group Coaching ที่ผู้เข้าอบรมจะได้ทำกิจกรรม ได้ตั้งเป้าหมาย กำหนดพฤติกรรมสำคัญให้กับทีม และได้ฝึกฝนในการเป็น coach ที่มุ่งเน้นในเรื่องของผลงาน โดยนำเป้าหมายในการทำงานจริงมาเป็นกรณีศึกษาในการเรียน รวมถึงการนำความรู้ไปปฏิบัติจริง ผ่านกระบวนการติดตามผลของหลักสูตรอย่างสม่ำเสมอ
• สร้างผลงานให้บรรลุเป้าหมาย ผ่านการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของทีมงาน
• สร้างเป้าหมายร่วมกันกับทีม และสามารถ Coach ลูกทีม ได้อย่างเป็นระบบ
• มีหลักการติดตามผลในการโค้ช และสามารถกระตุ้น ส่งเสริมทีมงานอย่างต่อเนื่อง
• สร้างทีมที่เต็มไปด้วยความรู้สึกมีส่วนร่วม ปฎิบัติงานอย่างทุ่มเท
• สร้างความไว้วางใจให้กับลูกทีม เพิ่มประสิทธิผลในการทำงานร่วมกัน
• ผู้บริหาร ผู้บังคับบัญชา หรือหัวหน้างานทุกระดับ ที่ต้องการบริหารลูกทีมให้บรรลุเป้าหมาย
• ผู้ที่ผ่านการอบรมหลักสูตร Leader as COACH!
2.5 วัน (workshop 2 วัน และ กิจกรรมติดตามผล 0.5 วัน)

หลักสูตรอื่นๆ ในหมวดเดียวกัน

Increase Business Performance การแก้ปัญหาด้านนี้ ควรเริ่มต้นด้วยการที่ผู้บริหารต้องมีกรอบความคิดมุ่งเน้นด้านอนาคต สามารถคาดการณ์แนวโน้มในโลกของความผันผวน ไม่แน่นอนนี้ และกล้ากำหนดกลยุทธ์ใหม่ๆ เพื่อรับ Trend ที่อาจเกิดขึ้น
Increase Business Performance

การแก้ปัญหาด้านนี้ ควรเริ่มต้นด้วยการที่ผู้บริหารต้องมีกรอบความคิดมุ่งเน้นด้านอนาคต สามารถคาดการณ์แนวโน้มในโลกของความผันผวน ไม่แน่นอนนี้ และกล้ากำหนดกลยุทธ์ใหม่ๆ เพื่อรับ Trend ที่อาจเกิดขึ้น

Develop & Engage Talents สิ่งสำคัญที่สุด คือ การมีระบบการบริหารและพัฒนาที่เหมาะสมและต่อเนื่อง ซึ่งเริ่มจากการสรรหาคัดเลือก ตลอดจนการสร้าง career และมอบหมายงาน เพื่อให้ Talents นั้นสร้างผลงานและเติบโตได้อย่างเหมาะสม
Develop & Engage Talents

สิ่งสำคัญที่สุด คือ การมีระบบการบริหารและพัฒนาที่เหมาะสมและต่อเนื่อง ซึ่งเริ่มจากการสรรหาคัดเลือก ตลอดจนการสร้าง career และมอบหมายงาน เพื่อให้ Talents นั้นสร้างผลงานและเติบโตได้อย่างเหมาะสม

Create Team Collaboration การทำงานแบบ Hybrid working ในรูปแบบต่างๆ ทำให้องค์กรต้องมีการทำงานแบบร่วมแรงร่วมใจ ประสานการทำงานทั้งในทีมเดียวกันและต่างทีม เพื่อทำให้เป้าหมายหลักขององค์กรสำเร็จ
Create Team Collaboration

การทำงานแบบ Hybrid working ในรูปแบบต่างๆ ทำให้องค์กรต้องมีการทำงานแบบร่วมแรงร่วมใจ ประสานการทำงานทั้งในทีมเดียวกันและต่างทีม เพื่อทำให้เป้าหมายหลักขององค์กรสำเร็จ

Develop New Dimension of Leadership ความไม่แน่นอนส่งผลให้ผู้นำไม่สามารถใช้วิธีเดิมๆในการบริหารทีมได้ และต้องปรับเปลี่ยน มุมมอง วิธีคิด และวิธีทำงาน โดยเริ่มจากเปลี่ยน mindset ในการบริหารทีม เป็นการสนับสนุนและช่วยเหลือทีม
Develop New Dimension of Leadership

ความไม่แน่นอนส่งผลให้ผู้นำไม่สามารถใช้วิธีเดิมๆในการบริหารทีมได้ และต้องปรับเปลี่ยน มุมมอง วิธีคิด และวิธีทำงาน โดยเริ่มจากเปลี่ยน mindset ในการบริหารทีม เป็นการสนับสนุนและช่วยเหลือทีม

Plant the Change Mindset โลกที่เปลี่ยนอย่างรวดเร็วส่งผลต่อวิสัยทัศน์และการดำเนินธุรกิจขององค์กร  การสร้าง Awareness จะช่วยให้พนักงานมองสถานการณ์และความสามารถของตนอย่างเที่ยงตรง เห็นความจำเป็น และปรับเปลี่ยนวิธีการทำงานได้
Plant the Change Mindset

โลกที่เปลี่ยนอย่างรวดเร็วส่งผลต่อวิสัยทัศน์และการดำเนินธุรกิจขององค์กร การสร้าง Awareness จะช่วยให้พนักงานมองสถานการณ์และความสามารถของตนอย่างเที่ยงตรง เห็นความจำเป็น และปรับเปลี่ยนวิธีการทำงานได้

Customized Solutions แต่ละองค์กร ต่างก็เผชิญกับความท้าทายทางธุรกิจที่แตกต่างกัน ส่งผลให้การพัฒนาบุคลากรต้องการรูปแบบเฉพาะตัว เพื่อตอบ โจทย์ให้ตรงจุดและรวดเร็วที่สุดและต้องวินิจฉัยไปจนถึงรากของความท้าทายนั้น เพื่อแก้ไขให้ได้อย่างถาวร และนำไปสู่เติบโตอย่างยั่งยืน
Customized Solutions

แต่ละองค์กร ต่างก็เผชิญกับความท้าทายทางธุรกิจที่แตกต่างกัน ส่งผลให้การพัฒนาบุคลากรต้องการรูปแบบเฉพาะตัว เพื่อตอบ โจทย์ให้ตรงจุดและรวดเร็วที่สุดและต้องวินิจฉัยไปจนถึงรากของความท้าทายนั้น เพื่อแก้ไขให้ได้อย่างถาวร และนำไปสู่เติบโตอย่างยั่งยืน