หลักสูตรอื่นๆ ในหมวดเดียวกัน

Coach For Goal หลักสูตรพื้นฐานสำหรับพนักงานทุกระดับ เป็นหลักสูตรที่มุ่งเน้นการสร้างทัศนคติเชิงบวกของพนักงานที่มีต่อเป้าหมายหรือการทำงาน
Coach For Goal

หลักสูตรพื้นฐานสำหรับพนักงานทุกระดับ เป็นหลักสูตรที่มุ่งเน้นการสร้างทัศนคติเชิงบวกของพนักงานที่มีต่อเป้าหมายหรือการทำงาน

Win Any Change หลักสูตรเพื่อปรับเปลี่ยนมุมมองและทัศนคติของผู้เข้าอบรม ที่มีต่อการเปลี่ยนแปลงใดๆ ในองค์กร โดยการสร้างให้เกิดความเข้าใจและยอมรับการเปลี่ยนแปลง พร้อมปรับเปลี่ยนตนเองให้เหมาะสม
Win Any Change

หลักสูตรเพื่อปรับเปลี่ยนมุมมองและทัศนคติของผู้เข้าอบรม ที่มีต่อการเปลี่ยนแปลงใดๆ ในองค์กร โดยการสร้างให้เกิดความเข้าใจและยอมรับการเปลี่ยนแปลง พร้อมปรับเปลี่ยนตนเองให้เหมาะสม