หลักสูตรนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาผู้บริหารในแต่ละหน่วยงานให้มี “ทัศนคติในการบริหารงานแบบการมองภาพรวมขององค์กร” และสามารถมองเห็นความเกี่ยวข้องระหว่างหน่วยงานเข้าใจผลกระทบต่อภาพรวมจากการตัดสินใจของแต่ละหน่วยงานเพื่อที่จะสามารถพัฒนาและวางแนวทางการทำงานของหน่วยงานตนเอง และกำหนดวิธีการทำงานของทีมงาน เพื่อให้สอดคล้องกับเป้าหมายรวมขององค์กร
• ความแตกต่างของหลักการคิดเชิงกลยุทธ์กับความคิดเชิงปฏิบัติการ
เข้าใจการคิดเชิงกลยุทธ์ที่ส่งผลกระทบต่อความสำเร็จขององค์กรอย่างไร แต่แตกต่างจากการคิด ในเชิงปฏิบัติการอย่างไร

• การพัฒนาความคิดเชิงกลยุทธ์ในทางธุรกิจ
เรียนรู้หลักการคิดในเชิงกลยุทธ์ โดยการเข้าใจถึงวิธีการมองภาพรวมบนพื้นฐานของแนวโน้มทางธุรกิจ และเป้าหมาย การศึกษาถึงความเชื่อมโยงกันภายในองค์กรที่อาจส่งผลต่อเป้าหมายองค์กร หลักการรวบรวมข้อมูลที่จำเป็น และการมองในหลายแง่มุมเพื่อความสมบูรณ์ของการวางแผนงานของหน่วยงานตนเอง

• กำหนดแนวทางการทำงานบนพื้นฐานของความคิดเชิงกลยุทธ์
เรียนรู้วิธีการในการกำหนดแนวทางการทำงานของทีมงาน โดยใช้แนวคิดเชิงกลยุทธ์เป็นพื้นฐาน เพื่อให้บรรลุตามแผนของหน่วยงาน และองค์กร
การอบรมเป็นลักษณะเวิร์คช็อป ในรูปแบบ Group Coaching โดยการนำเป้าหมายและโครงสร้างการทำงานขององค์กรมาเป็นกรณีศึกษา เพื่อให้ได้วิธีการที่เหมาะสมและสามารถ นำไปปฏิบัติภายหลังการอบรมได้ทันที
• พัฒนาตนเองให้มีการมองภาพรวมในการวางแผนและการบริหารงาน
• เข้าใจความเกี่ยวพันกันระหว่างหน่วยงานและหน้าที่ต่างๆ ในองค์กร
• สามารถกำหนดแนวทางการทำงานของทีมงานเพื่อให้งานบรรลุเป้าหมาย
• มุ่งเน้นไปที่การหาแนวทางแก้ไขมากกว่าอุปสรรคในการทำงาน
ผู้บริหาร หรือผู้บังคับบัญชาที่เกี่ยวข้องกับการวางแผนงานขององค์กร
2 วัน

หลักสูตรอื่นๆ ในหมวดเดียวกัน

The Roots หลักสูตรพื้นฐานการเป็นผู้นำ โดยสร้างทัศนคติที่เหมาะสมต่อการเป็นผู้นำ
The Roots

หลักสูตรพื้นฐานการเป็นผู้นำ โดยสร้างทัศนคติที่เหมาะสมต่อการเป็นผู้นำ

The Perfect Manager หลักสูตรเพื่อสร้างความสมดุลของการบริหาร "คน" และ "งาน" ให้บรรลุเป้าหมายองค์กร
The Perfect Manager

หลักสูตรเพื่อสร้างความสมดุลของการบริหาร "คน" และ "งาน" ให้บรรลุเป้าหมายองค์กร

Leadership Communication หลักสูตรเพื่อพัฒนาทักษะการสื่อสารของผู้บริหารให้สามารถนำเสนอ จูงใจ โน้มน้าว และสร้างแรงบันดาลใจกับทีมงาน
Leadership Communication

หลักสูตรเพื่อพัฒนาทักษะการสื่อสารของผู้บริหารให้สามารถนำเสนอ จูงใจ โน้มน้าว และสร้างแรงบันดาลใจกับทีมงาน