หลักสูตรนี้แตกต่างจาก Change Management โดยทั่วไป เนื่องจากเป็นหลักสูตรที่ให้ความสำคัญกับการปรับเปลี่ยนมุมมอง และทัศนคติแก่ผู้เข้าอบรมในด้านการเปลี่ยนแปลง โดยการสร้างให้เกิดการเข้าใจและยอมรับการเปลี่ยนแปลง และพร้อมปรับเปลี่ยนตนเองให้เหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น
• เข้าใจและเห็นความสำคัญของการเปลี่ยนแปลง
เรียนรู้เพื่อให้เกิดความตระหนักและเข้าใจความสำคัญของการเปลี่ยนแปลง

• หลักการบริหารตนเองเพื่ออยู่กับการเปลี่ยนแปลง
เรียนรู้หลักการในการบริหารตนเองและการนำหลักการบริหารตนเองมาใช้ เพื่อให้สามารถทำงานภายใต้การเปลี่ยนแปลงได้อย่างมีประสิทธิภาพ

• การรักษาประสิทธิภาพการทำงานภายใต้การเปลี่ยนแปลงอย่างยั่งยืน
การเรียนรู้และเข้าใจตนเอง พร้อมปรับเปลี่ยนตนเองจากภายในเพื่อให้สามารถผ่านสภาวการณ์เปลี่ยนแปลงนั้นได้อย่างเต็มใจ
• เข้าใจและยอมรับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในการทำงาน
• สามารถปรับตัวและพัฒนาตนเอง เพื่อให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงได้
• เป็นผู้เริ่มต้นเปลี่ยนแปลง (Leading Change) และลดการต่อต้านหรือความขัดแย้งที่อาจเกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลง
บุคลากรทุกระดับในองค์กร ที่ต้องเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงไม่ว่าจะเปลี่ยนแปลงในระดับบุคคล หรือระดับองค์กร
1 วัน