ทุกหลักสูตรของ Coach For Goal ได้ถูกออกแบบมาโดยมุ่งเน้นในเรื่องการเปลี่ยนแปลงทัศนคติของผู้เข้าอบรม สร้างแรงจูงใจ ในการเปลี่ยนแปลงและการพัฒนาตนเอง นอกจากหลักสูตรหลักของสถาบันแล้ว สถาบัน Coach For Goal ยังสามารถปรับ เปลี่ยนเนื้อหาของหลักสูตรหรือออกแบบหลักสูตรเฉพาะสำหรับองค์กรที่มีความต้องการในการพัฒนาบุคลากรในแบบเฉพาะตัว Coach For Goal ได้แบ่งหลักสูตรในการพัฒนาบุคลากรดังนี้
 

Leader Development

การสร้างทัศนคติในบทบาทของผู้นำ มุ่งเน้นให้ผู้เข้าอบรมได้ตระหนักถึงหลักการในการเป็นผู้นำที่ดี และเรียนรู้ทักษะต่างๆ ในการนำทีม
  • Leadership Skills for NEW LEADER: Building Your Leadership Foundation
  • The Perfect Manager : Develop Your Inner Leadership
  • Strategic Thinking : Thinking like as Owner
  • Leadership Communication : Enhance Your Leadership with Effective Communication

Coach Development

การสร้างโค้ชให้กับองค์กร ทุกหลักสูตรจะเน้นเนื้อหาที่เกี่ยวกับการเป็นโค้ชที่ดีตามหลักการ โดยให้ความสำคัญกับการปรับเปลี่ยนทัศนคติของทีมงาน เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับทีมงาน และส่งมอบผลงานที่ดีขึ้น
  • Leader as COACH : Unleash the Coach in You
  • Performance Coaching : Optimize Your Team Potential

Self-Development

การสร้างทัศนคติที่ดีในระดับบุคคล เพื่อสร้างบรรยากาศการทำงานที่ดีและมีพลัง เกิดการทำงานที่มีประสิทธิภาพ และสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่ดี
  • Coach For Goal : Make Your Work & Life Successful
  • Win Any CHANGE : Get Along with Your New Challenge