Coach For Goal มุ่งเน้นการพัฒนาผู้บริหารให้เป็น “ผู้นำที่ได้รับความไว้วางใจ (Trusted Leader)” เพื่อให้ผู้นำสามารถ สร้างบรรยากาศการทำงานที่มีพลัง และนำมาซึ่งผลงานที่ยอดเยี่ยม การพัฒนาผู้นำในแนวทางของ Coach For Goal จะให้ความสำคัญ ตั้งแต่การวางรากฐานที่ดี โดยเริ่มต้นที่การปลูกฝังทัศนคติที่เหมาะสมในบทบาทของผู้นำ ให้ผู้บริหารได้มองเห็นตนเอง และพร้อมที่จะ เปลี่ยนแปลงตนเองไปในแนวทางที่เหมาะสม หลังจากนั้นได้กำหนดแนวทางการพัฒนาทักษะที่จำเป็นของการเป็นผู้นำที่ดี ตั้งแต่ทักษะ ขั้นพื้นฐานในการบริหารทีม จนถึงทักษะในด้านการบริหารองค์กรให้บรรลุตามวิสัยทัศน์ โดยขั้นตอนการพัฒนาแบ่งเป็นหลักสูตรดังนี้
 
  • The Roots: Building Your Leadership Foundation
  • The Perfect Manager : Develop Your Inner Leadership
  • Strategic Thinking : Thinking like as Owner
  • Leadership Communication : Enhance Your Leadership with Effective Communication
Download Leadership Development Brochure [1.31 MB]