การพัฒนาทีมให้เก่งขึ้น ดูเหมือนเป็นเรื่องปกติที่ หัวหน้าหรือ ผู้นำทุกคนต้องทำ แต่ถ้ามามองในมุมของการบริหารแบบ Diamond Management เรื่องนี้ ก็เป็นกลยุทธ์ที่สำคัญต่อความสำเร็จของการบริหารเพื่อให้บรรลุเป้าหมายองค์กร เพราะการที่มีทีมงานที่เก่งขึ้น จะช่วยส่งเสริมเป้าหมายด้านการเติบโต(Growth)ขององค์กร แต่อีกสิ่งหนึ่งที่มักถูกมองข้ามไป คือ จิตใจของคน ซึ่งถ้าเขาสามารถทำงานที่รับผิดชอบได้สำเร็จหรือ ยิ่งทำงานยิ่งเก่ง ก็จะช่วยให้คนทำงานรู้สึกดีต่อองค์กรนั้นๆ จน ทำให้เกิด Engagement ต่อองค์กร ซึ่งวิธีที่จะพัฒนาคนให้เก่งขึ้นนั้น หลายคนคิดว่าเป็นความรับผิดชอบของ ฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์ แต่จริงๆ แล้วมันเป็นหน้าที่หลักของหัวหน้างานโดยตรง 
หลักการและขั้นตอนแบบ Developing Team มีรายละเอียดคือ
 • การแปลงกลยุทธ์เป็นสิ่งที่ทีมงานแต่ละคนต้องปฏิบัติให้สำเร็จ 
 • ระบุบทบาท หน้าที่ ความรับผิดชอบและความคาดหวังของแต่ละคนให้ชัดเจน
 • มอบหมายอำนาจ และการตัดสินใจให้ทีมงานแต่ละคนให้เหมาะสมกับบทบาท
 • รับฟังทีมงานว่าตนเองติดขัดหรือมีอุปสรรคในการทำงานตามหน้าที่ในประเด็นไหนบ้าง
 • ให้การ Coaching แต่ละคนว่า มีความพร้อม มีจุดเด่นและจุดที่ต้องพัฒนาตรงไหนบ้าง 
 • พัฒนาคนในจุดที่ต้องพัฒนาอย่างต่อเนื่องพร้อมทั้งมีการกำหนดจุดตรวจวัด(Measurement) ในการพัฒนาอย่างชัดเจน  
 • มีการ Follow up การพัฒนาอย่างสม่ำเสมอจน สำเร็จตาม จุดตรวจวัดที่กำหนด (Measurement) 
คุณสมบัติของหัวหน้าที่เป็น Team Developer มีดังนี้
 • มีจิตใจหรือMindset ในการช่วยเหลือคนอื่นให้ประสบความสำเร็จ และ มีความพยายามเข้าใจผู้อื่น (Empathy)
 • มีความไว้วางใจในทีมงาน และมีความต้องการให้ทีมงานงานให้สำเร็จได้ด้วยตนเอง
 • มีทักษะด้านการสื่อสารที่ชัดเจน 
 • มีความสามารถในการระบุหน้าที่ความรับผิดชอบของทีมงานได้ตรงตามกลยุทธ์ที่กำหนด
 • สามารถ Coaching ทีมงานให้พัฒนาตนเองได้
 • สามารถ Follow up และ Feedback ทีมงานได้อย่างตรงประเด็นและเด็ดขาด

การพัฒนาหัวหน้าให้เป็น Team Developer 

พัฒนา Leadership Mindsets ให้เป็นหัวหน้าที่มี Mindsets ที่ประกอบด้วย 6 Mindsets ดังนี้ Integrity, Accountability, Learning, Respect, Empathy, Contribution เพื่อช่วยให้หัวหน้าได้รับความไว้วางใจจากทีมงาน และทีมงานพร้อมที่จะรับการพัฒนาจากหัวหน้า

พัฒนา Coaching Mindsets เพื่อช่วยให้หัวหน้ามีจิตใจที่เหมาะสมกับการเป็นโค้ช

พัฒนา Coaching Skills เพื่อ ช่วยในการพัฒนาทีมงานให้เหมาะสมกับบทบาทที่ได้รับ

พัฒนาการFollow up และ การให้ Feedback เพื่อช่วยให้ มีการติดตามและแก้ไขการพัฒนาของทีมงานอย่างเหมาะสมจนประสบความสำเร็จที่ต้องการ 
หัวใจสำคัญในการพัฒนาหัวหน้าให้สามารถบริหารแบบ Developing Team ให้ประสบความสำเร็จคือ Clear, Trust, Focus 
 • Clear ชัดเจนในหน้าที่ของทีมงานแต่ละคนว่าต้องทำอะไรบ้าง และ ชัดเจนในการพัฒนาว่าต้องพัฒนาอะไรบ้าง
 • Trust คือ ทั้งหัวหน้าและทีมงานต้องมีความไว้วางใจซึ่งกันและกัน ซึ่งจะทำให้การพัฒนาเกิดความราบรื่น
 • Focus หมายถึง การสนใจที่เป้าหมายในการพัฒนา และเป้าหมายความสำเร็จของงาน ไปควบคู่กัน

จากหลักการทั้งสามนี้ จะส่วนทำให้ ส่วนหนึ่งของกลยุทธ์การบริหารแบบ Diamond Management ประสบความเร็จซึ่งจะทำให้องค์กรบรรลุเป้าหมายด้านการ Growth และ Engagement ไปควบคู่กัน

บทความโดย

Kom Suwanpimon (คม สุวรรณพิมล)
CEO & Founder / Coach For Goal Group 
 
 • Top Management Executive in Finacial Companies
 • Executive Coach & Business Development Consultant
 • Newspaper Columnnist & Author
   
Interesting Areas:
Business Results Inprovement, Leadership Development, Executive & performance Coaching, People Attitude & Behavior
 

บทความอื่นๆ ที่น่าสนใจ

Leadership Mindsets ส่วนที่มองไม่เห็น แต่ควรเน้นในการพัฒนาผู้นำ หลายคนมุ่งพัฒนาผู้นำ เฉพาะส่วนที่เห็นได้ชัดเจน นั่นคือ ทักษะการบริหารงาน จริงๆแล้ว ส่วนที่สำคัญไม่แพ้กันคือ ส่วนที่เป็น Leadership Mindsets เพราะทำให้ผู้นำเกิดพฤติกรรมที่เหมาะสม ยิ่งหากได้รับการพัฒนาทักษะผู้นำ Leadership Skills เสริมด้วยแล้ว ก็จะยิ่งทำให้ทีมงานไว้วางใจและเชื่อใจ ทั้งในความสามารถและภาวะผู้นำ จนพร้อมทำงานให้อย่างมุ่งมั่นเต็มใจ
Leadership Mindsets ส่วนที่มองไม่เห็น แต่ควรเน้นในการพัฒนาผู้นำ

หลายคนมุ่งพัฒนาผู้นำ เฉพาะส่วนที่เห็นได้ชัดเจน นั่นคือ ทักษะการบริหารงาน จริงๆแล้ว ส่วนที่สำคัญไม่แพ้กันคือ ส่วนที่เป็น Leadership Mindsets เพราะทำให้ผู้นำเกิดพฤติกรรมที่เหมาะสม ยิ่งหากได้รับการพัฒนาทักษะผู้นำ Leadership Skills เสริมด้วยแล้ว ก็จะยิ่งทำให้ทีมงานไว้วางใจและเชื่อใจ ทั้งในความสามารถและภาวะผู้นำ จนพร้อมทำงานให้อย่างมุ่งมั่นเต็มใจ

Key Takeaways: The Roots : Building Result-Driven Environtment เป้าหมายหลักขององค์กรมีหลายด้าน คนสำคัญที่จะช่วยผลักดันให้องค์กรบรรลุเป้าหมายเหล่านั้นได้ คือ ผู้บริหาร อย่างไรก็ตามการที่ผู้บริหาร หรือ ผู้นำจะดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ ต้องเริ่มจากการมี Leadership Mindsets ที่ถูกต้องเหมาะสมด้วย องค์กรจะพัฒนาผู้บริหารให้เป็นผู้นำที่ดีได้อย่างไร มาดู Key takeaway จาก Mini Workshop ของเรากันครับ
Key Takeaways: The Roots : Building Result-Driven Environtment

เป้าหมายหลักขององค์กรมีหลายด้าน คนสำคัญที่จะช่วยผลักดันให้องค์กรบรรลุเป้าหมายเหล่านั้นได้ คือ ผู้บริหาร อย่างไรก็ตามการที่ผู้บริหาร หรือ ผู้นำจะดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ ต้องเริ่มจากการมี Leadership Mindsets ที่ถูกต้องเหมาะสมด้วย องค์กรจะพัฒนาผู้บริหารให้เป็นผู้นำที่ดีได้อย่างไร มาดู Key takeaway จาก Mini Workshop ของเรากันครับ

Key Takeaways: Leader Development in Uncertain World โลกเราไม่เคยหยุดนิ่ง และยิ่งมีสปีดของการเปลี่ยนแปลงเร็วขึ่นเรื่อยๆ แล้วองค์กรจะพัฒนาผู้นำอย่างไรในโลกที่ไม่แน่นอน
ใน Mini Workshop ของ อ. คม สุวรรณพิมล จึงมีได้นำประเด็นนี้มาอัพเดท ให้ผู้บริหารทุกท่านได้ เตรียมพร้อมสำหรับการพัฒนาการบริหารให้ยืดหยุ่น เพื่อรับมือกับโลกที่ไม่แน่นอน (uncertain World) มาดู Key takeaway จาก Mini Workshop ของเรากันครับ
Key Takeaways: Leader Development in Uncertain World

โลกเราไม่เคยหยุดนิ่ง และยิ่งมีสปีดของการเปลี่ยนแปลงเร็วขึ่นเรื่อยๆ แล้วองค์กรจะพัฒนาผู้นำอย่างไรในโลกที่ไม่แน่นอน ใน Mini Workshop ของ อ. คม สุวรรณพิมล จึงมีได้นำประเด็นนี้มาอัพเดท ให้ผู้บริหารทุกท่านได้ เตรียมพร้อมสำหรับการพัฒนาการบริหารให้ยืดหยุ่น เพื่อรับมือกับโลกที่ไม่แน่นอน (uncertain World) มาดู Key takeaway จาก Mini Workshop ของเรากันครับ

Leadership Style ต้องปรับบ้าง เพื่อสร้างความยืดหยุ่นในการบริหาร สาเหตุที่ต้องพัฒนาผู้นำองค์กร ให้บริหารอย่างสมดุล ตามแนวคิดของ Diamond Management ก็คือ ผู้บริหารแต่ละคน มักจะมี "ท่าถนัด" หรือ สไตล์ในการบริหารต่างกันมากเกินไป ถ้าคุณเป็นผู้นำแล้ว เราลองใช้นิยามหัวหน้า ใน Info นี้ ดูตัวเองนะครับ ว่าท่าถนัดเราคือแบบไหน? มีหลงลืมท่าที่ไม่ถนัดแต่จำเป็นตัวไหนบ้างไหม? แล้วมาลองปรับด้านที่เหลือกันครับ
Leadership Style ต้องปรับบ้าง เพื่อสร้างความยืดหยุ่นในการบริหาร

สาเหตุที่ต้องพัฒนาผู้นำองค์กร ให้บริหารอย่างสมดุล ตามแนวคิดของ Diamond Management ก็คือ ผู้บริหารแต่ละคน มักจะมี "ท่าถนัด" หรือ สไตล์ในการบริหารต่างกันมากเกินไป ถ้าคุณเป็นผู้นำแล้ว เราลองใช้นิยามหัวหน้า ใน Info นี้ ดูตัวเองนะครับ ว่าท่าถนัดเราคือแบบไหน? มีหลงลืมท่าที่ไม่ถนัดแต่จำเป็นตัวไหนบ้างไหม? แล้วมาลองปรับด้านที่เหลือกันครับ

ภาวะผู้นำที่ดี ต้องมี 6 หลักการนี้ (Leadership Principles) โดยทั่วไป คนมักจะมีความถนัดของตัวเอง ทั้งจากประสบการณ์การทำงานที่แตกต่างกัน หรือ บางคนก็ใช้ความเชื่อของตัวเองในการบริหาร จึงทำให้มักใช้หลักการบางตัวเท่านั้นในหลายๆ สถานการณ์ ทว่า การเป็นผู้นำที่ดีนั้น จำเป็นต้องใช้ให้ถูกสถานการณ์จึงจะช่วยให้เกิดผลลัพธ์ที่ดีและเหมาะสมในการทำงาน ซึ่งมีดังนี้
ภาวะผู้นำที่ดี ต้องมี 6 หลักการนี้ (Leadership Principles)

โดยทั่วไป คนมักจะมีความถนัดของตัวเอง ทั้งจากประสบการณ์การทำงานที่แตกต่างกัน หรือ บางคนก็ใช้ความเชื่อของตัวเองในการบริหาร จึงทำให้มักใช้หลักการบางตัวเท่านั้นในหลายๆ สถานการณ์ ทว่า การเป็นผู้นำที่ดีนั้น จำเป็นต้องใช้ให้ถูกสถานการณ์จึงจะช่วยให้เกิดผลลัพธ์ที่ดีและเหมาะสมในการทำงาน ซึ่งมีดังนี้

6 ปัจจัยที่ทำให้ส่งเสริมบรรยากาศการทำงาน High Performance Environtment คือ บรรยากาศการทำงานที่พึงประสงค์ ซึ่งเป็นปัจจัยหนึ่งที่ส่งผลต่อแรงจูงใจในการทำงานของพนักงานอย่างมากครับ เพราะจะส่งผลต่อความรู้สึก ทัศนคติ และพฤติกรรมในการทำงานของพนักงาน
6 ปัจจัยที่ทำให้ส่งเสริมบรรยากาศการทำงาน

High Performance Environtment คือ บรรยากาศการทำงานที่พึงประสงค์ ซึ่งเป็นปัจจัยหนึ่งที่ส่งผลต่อแรงจูงใจในการทำงานของพนักงานอย่างมากครับ เพราะจะส่งผลต่อความรู้สึก ทัศนคติ และพฤติกรรมในการทำงานของพนักงาน