การพัฒนาทีมให้เก่งขึ้น ดูเหมือนเป็นเรื่องปกติที่ หัวหน้าหรือ ผู้นำทุกคนต้องทำ แต่ถ้ามามองในมุมของการบริหารแบบ Diamond Management เรื่องนี้ ก็เป็นกลยุทธ์ที่สำคัญต่อความสำเร็จของการบริหารเพื่อให้บรรลุเป้าหมายองค์กร เพราะการที่มีทีมงานที่เก่งขึ้น จะช่วยส่งเสริมเป้าหมายด้านการเติบโต(Growth)ขององค์กร แต่อีกสิ่งหนึ่งที่มักถูกมองข้ามไป คือ จิตใจของคน ซึ่งถ้าเขาสามารถทำงานที่รับผิดชอบได้สำเร็จหรือ ยิ่งทำงานยิ่งเก่ง ก็จะช่วยให้คนทำงานรู้สึกดีต่อองค์กรนั้นๆ จน ทำให้เกิด Engagement ต่อองค์กร ซึ่งวิธีที่จะพัฒนาคนให้เก่งขึ้นนั้น หลายคนคิดว่าเป็นความรับผิดชอบของ ฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์ แต่จริงๆ แล้วมันเป็นหน้าที่หลักของหัวหน้างานโดยตรง 
หลักการและขั้นตอนแบบ Developing Team มีรายละเอียดคือ
 • การแปลงกลยุทธ์เป็นสิ่งที่ทีมงานแต่ละคนต้องปฏิบัติให้สำเร็จ 
 • ระบุบทบาท หน้าที่ ความรับผิดชอบและความคาดหวังของแต่ละคนให้ชัดเจน
 • มอบหมายอำนาจ และการตัดสินใจให้ทีมงานแต่ละคนให้เหมาะสมกับบทบาท
 • รับฟังทีมงานว่าตนเองติดขัดหรือมีอุปสรรคในการทำงานตามหน้าที่ในประเด็นไหนบ้าง
 • ให้การ Coaching แต่ละคนว่า มีความพร้อม มีจุดเด่นและจุดที่ต้องพัฒนาตรงไหนบ้าง 
 • พัฒนาคนในจุดที่ต้องพัฒนาอย่างต่อเนื่องพร้อมทั้งมีการกำหนดจุดตรวจวัด(Measurement) ในการพัฒนาอย่างชัดเจน  
 • มีการ Follow up การพัฒนาอย่างสม่ำเสมอจน สำเร็จตาม จุดตรวจวัดที่กำหนด (Measurement) 
คุณสมบัติของหัวหน้าที่เป็น Team Developer มีดังนี้
 • มีจิตใจหรือMindset ในการช่วยเหลือคนอื่นให้ประสบความสำเร็จ และ มีความพยายามเข้าใจผู้อื่น (Empathy)
 • มีความไว้วางใจในทีมงาน และมีความต้องการให้ทีมงานงานให้สำเร็จได้ด้วยตนเอง
 • มีทักษะด้านการสื่อสารที่ชัดเจน 
 • มีความสามารถในการระบุหน้าที่ความรับผิดชอบของทีมงานได้ตรงตามกลยุทธ์ที่กำหนด
 • สามารถ Coaching ทีมงานให้พัฒนาตนเองได้
 • สามารถ Follow up และ Feedback ทีมงานได้อย่างตรงประเด็นและเด็ดขาด

การพัฒนาหัวหน้าให้เป็น Team Developer 

พัฒนา Leadership Mindsets ให้เป็นหัวหน้าที่มี Mindsets ที่ประกอบด้วย 6 Mindsets ดังนี้ Integrity, Accountability, Learning, Respect, Empathy, Contribution เพื่อช่วยให้หัวหน้าได้รับความไว้วางใจจากทีมงาน และทีมงานพร้อมที่จะรับการพัฒนาจากหัวหน้า

พัฒนา Coaching Mindsets เพื่อช่วยให้หัวหน้ามีจิตใจที่เหมาะสมกับการเป็นโค้ช

พัฒนา Coaching Skills เพื่อ ช่วยในการพัฒนาทีมงานให้เหมาะสมกับบทบาทที่ได้รับ

พัฒนาการFollow up และ การให้ Feedback เพื่อช่วยให้ มีการติดตามและแก้ไขการพัฒนาของทีมงานอย่างเหมาะสมจนประสบความสำเร็จที่ต้องการ 
หัวใจสำคัญในการพัฒนาหัวหน้าให้สามารถบริหารแบบ Developing Team ให้ประสบความสำเร็จคือ Clear, Trust, Focus 
 • Clear ชัดเจนในหน้าที่ของทีมงานแต่ละคนว่าต้องทำอะไรบ้าง และ ชัดเจนในการพัฒนาว่าต้องพัฒนาอะไรบ้าง
 • Trust คือ ทั้งหัวหน้าและทีมงานต้องมีความไว้วางใจซึ่งกันและกัน ซึ่งจะทำให้การพัฒนาเกิดความราบรื่น
 • Focus หมายถึง การสนใจที่เป้าหมายในการพัฒนา และเป้าหมายความสำเร็จของงาน ไปควบคู่กัน

จากหลักการทั้งสามนี้ จะส่วนทำให้ ส่วนหนึ่งของกลยุทธ์การบริหารแบบ Diamond Management ประสบความเร็จซึ่งจะทำให้องค์กรบรรลุเป้าหมายด้านการ Growth และ Engagement ไปควบคู่กัน

บทความโดย

Kom Suwanpimon (คม สุวรรณพิมล)
CEO & Founder / Coach For Goal Group 
 
 • Top Management Executive in Finacial Companies
 • Executive Coach & Business Development Consultant
 • Newspaper Columnnist & Author
   
Interesting Areas:
Business Results Inprovement, Leadership Development, Executive & performance Coaching, People Attitude & Behavior
 

บทความอื่นๆ ที่น่าสนใจ

5 กลยุทธ์ผู้นำที่ทำให้เกิด High Performance Environment การเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วในวันนี้ หัวหน้างานที่ยังคงต้องทำบทบาทในการปรับทีมงานให้พร้อมรับมือการเปลี่ยนแปลงเสมอ เพื่อให้เกิดบรรยากาศแบบ High Performance Environment หรือ ทีมงานมีไฟมีพลังสู้รบกับการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ ซึ่ง 5 วิธีที่หัวหน้าสามารถเริ่มทำได้ทันที ได้แก่
5 กลยุทธ์ผู้นำที่ทำให้เกิด High Performance Environment

การเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วในวันนี้ หัวหน้างานที่ยังคงต้องทำบทบาทในการปรับทีมงานให้พร้อมรับมือการเปลี่ยนแปลงเสมอ เพื่อให้เกิดบรรยากาศแบบ High Performance Environment หรือ ทีมงานมีไฟมีพลังสู้รบกับการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ ซึ่ง 5 วิธีที่หัวหน้าสามารถเริ่มทำได้ทันที ได้แก่

ทำไม? เมื่อผู้นำตั้งใจทำดีมากไป ผลที่ได้กลับกลายเป็นร้ายในทันที คุณมักได้ยินคำแนะนำมากมายเกี่ยวกับการเป็นผู้นำที่ดี เช่น ต้องรับฟังให้เยอะพูดให้น้อย ต้องเข้าอกเข้าใจ ต้องพัฒนาเรียนรู้ตลอดเวลา ต้องมีเหตุผล ต้องแสดงความรับผิดชอบและทำให้งานสำเร็จ สิ่งต่างๆเหล่านี้ ล้วนเป็นการกระทำที่ดีทั้งนั้น แต่รู้ไหมว่า จะเกิดอะไรขึ้น ถ้าคุณทำสิ่งข้างต้นเรื่องใดเรื่องหนึ่งมากเกินไป
ทำไม? เมื่อผู้นำตั้งใจทำดีมากไป ผลที่ได้กลับกลายเป็นร้ายในทันที New

คุณมักได้ยินคำแนะนำมากมายเกี่ยวกับการเป็นผู้นำที่ดี เช่น ต้องรับฟังให้เยอะพูดให้น้อย ต้องเข้าอกเข้าใจ ต้องพัฒนาเรียนรู้ตลอดเวลา ต้องมีเหตุผล ต้องแสดงความรับผิดชอบและทำให้งานสำเร็จ สิ่งต่างๆเหล่านี้ ล้วนเป็นการกระทำที่ดีทั้งนั้น แต่รู้ไหมว่า จะเกิดอะไรขึ้น ถ้าคุณทำสิ่งข้างต้นเรื่องใดเรื่องหนึ่งมากเกินไป

การสื่อสาร 3 มิติ ที่หัวหน้าต้องรู้ เพื่อให้งานได้ผลลัพธ์ ถ้าพูดว่าการทำงานหลักๆของผู้บริหาร หรือหัวหน้า คือการสื่อสาร ภาพในหัวของหลายคนก็จะมีภาพว่าหัวหน้าต้อง present ได้เก่ง โน้มน้าวหรือ พูดได้รู้เรื่อง ซึ่งก็นับว่า จริง แต่แค่ส่วนหนึ่งเท่านั้น เพราะผู้บริหารมีหน้าที่ต้องบริหารคนให้ทำงานให้บรรลุเป้าหมายให้ได้ ดังนั้นการสื่อสารของหัวหน้าจึงมีหลากหลายมิติ โดยถ้าแยกแบบคร่าวๆ ก็จะมีอยู่ 3 มิติ ดังนี้
การสื่อสาร 3 มิติ ที่หัวหน้าต้องรู้ เพื่อให้งานได้ผลลัพธ์ New

ถ้าพูดว่าการทำงานหลักๆของผู้บริหาร หรือหัวหน้า คือการสื่อสาร ภาพในหัวของหลายคนก็จะมีภาพว่าหัวหน้าต้อง present ได้เก่ง โน้มน้าวหรือ พูดได้รู้เรื่อง ซึ่งก็นับว่า จริง แต่แค่ส่วนหนึ่งเท่านั้น เพราะผู้บริหารมีหน้าที่ต้องบริหารคนให้ทำงานให้บรรลุเป้าหมายให้ได้ ดังนั้นการสื่อสารของหัวหน้าจึงมีหลากหลายมิติ โดยถ้าแยกแบบคร่าวๆ ก็จะมีอยู่ 3 มิติ ดังนี้

2 หัวใจสำคัญ การสื่อสาร ที่เป็นงานสำคัญของหัวหน้า จากที่เคยพูดถึงว่าทักษะสำคัญของหัวหน้าคือการสื่อสาร ซึ่งมีหลากหลายวัตถุประสงค์ ในโพสนี้ ขออธิบายการสื่อสารที่เป็นจุดเริ่มต้นของการทำงาน คือ”การสั่งงาน” ซึ่งดูแล้วเหมือนกับเรื่องง่ายๆ ที่ใครๆก็น่าจะสั่งงานได้ แต่หัวใจสำคัญคือ
2 หัวใจสำคัญ การสื่อสาร ที่เป็นงานสำคัญของหัวหน้า New

จากที่เคยพูดถึงว่าทักษะสำคัญของหัวหน้าคือการสื่อสาร ซึ่งมีหลากหลายวัตถุประสงค์ ในโพสนี้ ขออธิบายการสื่อสารที่เป็นจุดเริ่มต้นของการทำงาน คือ”การสั่งงาน” ซึ่งดูแล้วเหมือนกับเรื่องง่ายๆ ที่ใครๆก็น่าจะสั่งงานได้ แต่หัวใจสำคัญคือ

บทบาทหัวหน้างาน ไม่ได้มีแค่การสั่งแล้วตามจิก หลายคนรู้สึกว่าหัวหน้าไม่เห็นทำงานอะไรเลย ได้แต่สั่งงานแล้วก็ตามงาน แถมหัวหน้าบางคนก็ตามแบบจิกๆ อีกต่างหาก ทำแบบนี้หัวหน้าทำถูกหรือไม่?
ที่นี่เรามาดูหน้าที่หลักๆของหัวหน้าว่าเขาต้องทำอะไรบ้าง
บทบาทหัวหน้างาน ไม่ได้มีแค่การสั่งแล้วตามจิก

หลายคนรู้สึกว่าหัวหน้าไม่เห็นทำงานอะไรเลย ได้แต่สั่งงานแล้วก็ตามงาน แถมหัวหน้าบางคนก็ตามแบบจิกๆ อีกต่างหาก ทำแบบนี้หัวหน้าทำถูกหรือไม่? ที่นี่เรามาดูหน้าที่หลักๆของหัวหน้าว่าเขาต้องทำอะไรบ้าง

Catfish Effect บริหารพนักงานให้แกร่ง จากแรงฮึดเพื่ออยู่รอด Catfish Effect (เอฟเฟกต์ปลาดุก) คือผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการมีคู่แข่งที่มีแข็งแกร่งเข้ามา จนทำให้คู่แข่งที่อ่อนแอ มีการพัฒนาตนเองให้ดีขึ้น
แนวคิดนี้เกิดขึ้นจากอะไร? และนำมาใช้เพื่อกระตุ้นความกระตือรือร้นของพนักงานและเพิ่มประสิทธิภาพของพนักงาน ได้อย่างไร? มารู้กันจาก blog นี้
Catfish Effect บริหารพนักงานให้แกร่ง จากแรงฮึดเพื่ออยู่รอด

Catfish Effect (เอฟเฟกต์ปลาดุก) คือผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการมีคู่แข่งที่มีแข็งแกร่งเข้ามา จนทำให้คู่แข่งที่อ่อนแอ มีการพัฒนาตนเองให้ดีขึ้น แนวคิดนี้เกิดขึ้นจากอะไร? และนำมาใช้เพื่อกระตุ้นความกระตือรือร้นของพนักงานและเพิ่มประสิทธิภาพของพนักงาน ได้อย่างไร? มารู้กันจาก blog นี้