Driving Results Management บริหารเน้นผลลัพธ์ ทำให้วิสัยทัศน์เกิดเป็นแนวทางทำงานจริง New

วันที่: 10 ม.ค. 2566 15:45:55     แก้ไข: 18 ม.ค. 2566 12:25:07     เปิดอ่าน: 362     Blogs
จากกลยุทธ์ในการบริหารแบบ Diamond Management ที่ใช้เพื่อสร้างความสมดุลของเป้าหมายทางธุรกิจทั้ง 4 ด้าน

หนึ่งในการบริหารแบบ Diamond Management คือ การบริหารแบบ “Driving Result” ซึ่งเป็นการบริหารเพื่อให้บรรลุเป้าหมายขององค์กร ด้านการเติบโต (Growth) กับการสร้าง ผลผลิตที่ดี (Productivity)

โดยการบริหารแบบนี้ให้ประสบความสำเร็จได้จะต้องพัฒนาผู้จัดการให้เป็นหัวหน้าประเภท Result- Oriented Leader ดังนั้นในบทความนี้ จะมาทำความเข้าใจว่าหัวหน้าแบบนี้มีลักษณะอย่างไร และจะพัฒนา ผู้จัดการให้เป็นหัวหน้าแบบนี้ได้อย่างไร 
Driving Result Management จะให้สำเร็จต้องมีการพัฒนาหัวหน้าให้เป็นหัวหน้าประเภท Result- Oriented Leader ซึ่งหมายถึงหัวหน้าที่ทำงานโดยมุ่งเน้นความสำเร็จของเป้าหมายสุดท้ายเป็นหลัก โดยในบางครั้งอาจให้ความสำคัญมากกว่าขั้นตอนการทำงานตามปกติประจำไปบ้าง ซึ่งผู้นำประเภทนี้ จะมีวิธีการทำงานที่ให้ความสำคัญต่อการจัดสำดับความสำคัญของงานที่ส่งผลต่อเป้าหมายเป็นอันดับต้นๆ โดยมีการใช้ Feedback เพื่อพัฒนาผลงานของทีม รวมทั้งเต็มใจที่จะช่วยขจัดอุปสรรคการทำงานและแก้ไขความขัดแย้งที่อาจส่งกระทบต่อเป้าหมาย และยังให้ความใส่ใจถึงความคืบหน้าของงานที่จะนำไปสู่เป้าหมายอย่างสม่ำเสมอ

คุณลักษณะของหัวหน้าแบบ Results-Oriented Leader
 • มีความสามารถแปลงเป้าหมายเป็นกลยุทธ์การทำงานได้
 • มีแผนการทำงานตามกลยุทธ์ชัดเจน
 • ทำงานโดยมุ่งความสำเร็จของแผนงาน
 • มีการติดตามการทำงานตามแผนงานอย่างสม่ำเสมอ 
 • กล้าตัดสินใจ
 • กล้าชน กล้าสื่อสารแบบตรงไปตรงมาเพื่อความสำเร็จ

วิธีการพัฒนาหัวหน้าให้ เป็น Results-Oriented Leader 

การพัฒนาให้หัวหน้าในองค์กรเป็นหัวหน้าประเภทนี้ จะแบ่งการพัฒนาออกเป็นสองด้าน คือ การพัฒนาทักษะการคิด(Thinking Skills) และการพัฒนาทักษะผู้นำ (Leadership Skills)
Thinking Skills Development การพัฒนาทักษะความคิดจะเน้นพัฒนาด้านต่อไปนี้
 • Strategic Thinking พัฒนาเพื่อให้มีความสามารถในการมองภาพรวมและ ทำให้สามารถแปลงเป้าหมายเป็นกลยุทธ์ที่เหมาะสมกับการทำงานได้
 • Critical Thinking เพื่อให้มีความคิดที่มองทุกอย่างด้วยเหตุและผล จนนำไปสู่การตัดสินใจได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม
Leadership Skills ทักษะผู้นำมีหลากหลายประเภท แต่จะมุ้งเน้นไปที่ทักษะในการนำทีมเพื่อให้ได้ผลลัพธ์เป็นหลัก
 • Performance Management เป็นทักษะที่จะช่วยในการบริหารจัดการทีมงาน ให้ทำงานตามแผนงานให้สำเร็จ
 • Effective Communication เพื่อใช้ในการสื่อสาร เพื่อให้เกิดความเข้าใจที่ตรงกัน และป้องกันไม่ให้เกิดความขัดแย้งในการทำงานทั้งในช่วงเริ่มต้นแบ่งงาน และระหว่างการทำงาน
 • Conflict Management เพื่อช่วยขจัดปัญหาที่อาจจะเกิดความขัดแย้งขึ้นในระหว่างการทำงานและช่วยให้การทำงานราบรื่นที่สุด
 • Task & Time Management เพื่อช่วยในการจัดลำดับความสำคัญของงานให้ตรงตามกลยุทธ์ที่กำหนดให้มากที่สุด
 • Coaching & Giving Feedback เพื่อช่วยในการพัฒนาทีมงานให้มีความสามารถในการทำงานตามกลยุทธ์ที่กำหนดและแก้ไขปัญหาจากการทำงานของทีมงานที่เกิดขึ้น 
ข้อควรระวัง ของการการพัฒนาผู้จัดการให้เป็นหัวหน้าประเภท Results-Oriented Leader นี้ อย่าลืมการสร้างพื้นฐานของ Leadership Mindsets เพื่อให้ผู้จัดการนี้เป็น หัวหน้าที่ได้รับความไว้วางใจ (Trusted Leader) จากทีมงานก่อน เพราะถ้าไม่พัฒนาด้าน Leadership Mindset ก่อนแล้วพัฒนาเฉพาะส่วนการสร้าง Results เพียงอย่างเดียว จะทำให้เขากลายเป็นหัวหน้าที่เน้นงานเป็นหลักโดยให้ความสนใจคนน้อยเกินไป ซึ่งอาจจะส่งผลเสียต่อองค์กรตามมาในระยะยาวได้ และสุดท้ายเป้าหมายที่ต้องการก็จะไม่บรรลุผลอยู่ดี 

บทความโดย

Kom Suwanpimon (คม สุวรรณพิมล)
CEO & Founder / Coach For Goal Group 
 
 • Top Management Executive in Finacial Companies
 • Executive Coach & Business Development Consultant
 • Newspaper Columnnist & Author
   
Interesting Areas:
Business Results Inprovement, Leadership Development, Executive & performance Coaching, People Attitude & Behavior
 

บทความอื่นๆ ที่น่าสนใจ

Leadership Mindsets ส่วนที่มองไม่เห็น แต่ควรเน้นในการพัฒนาผู้นำ หลายคนมุ่งพัฒนาผู้นำ เฉพาะส่วนที่เห็นได้ชัดเจน นั่นคือ ทักษะการบริหารงาน จริงๆแล้ว ส่วนที่สำคัญไม่แพ้กันคือ ส่วนที่เป็น Leadership Mindsets เพราะทำให้ผู้นำเกิดพฤติกรรมที่เหมาะสม ยิ่งหากได้รับการพัฒนาทักษะผู้นำ Leadership Skills เสริมด้วยแล้ว ก็จะยิ่งทำให้ทีมงานไว้วางใจและเชื่อใจ ทั้งในความสามารถและภาวะผู้นำ จนพร้อมทำงานให้อย่างมุ่งมั่นเต็มใจ
Leadership Mindsets ส่วนที่มองไม่เห็น แต่ควรเน้นในการพัฒนาผู้นำ

หลายคนมุ่งพัฒนาผู้นำ เฉพาะส่วนที่เห็นได้ชัดเจน นั่นคือ ทักษะการบริหารงาน จริงๆแล้ว ส่วนที่สำคัญไม่แพ้กันคือ ส่วนที่เป็น Leadership Mindsets เพราะทำให้ผู้นำเกิดพฤติกรรมที่เหมาะสม ยิ่งหากได้รับการพัฒนาทักษะผู้นำ Leadership Skills เสริมด้วยแล้ว ก็จะยิ่งทำให้ทีมงานไว้วางใจและเชื่อใจ ทั้งในความสามารถและภาวะผู้นำ จนพร้อมทำงานให้อย่างมุ่งมั่นเต็มใจ

Key Takeaways: The Roots : Building Result-Driven Environtment เป้าหมายหลักขององค์กรมีหลายด้าน คนสำคัญที่จะช่วยผลักดันให้องค์กรบรรลุเป้าหมายเหล่านั้นได้ คือ ผู้บริหาร อย่างไรก็ตามการที่ผู้บริหาร หรือ ผู้นำจะดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ ต้องเริ่มจากการมี Leadership Mindsets ที่ถูกต้องเหมาะสมด้วย องค์กรจะพัฒนาผู้บริหารให้เป็นผู้นำที่ดีได้อย่างไร มาดู Key takeaway จาก Mini Workshop ของเรากันครับ
Key Takeaways: The Roots : Building Result-Driven Environtment

เป้าหมายหลักขององค์กรมีหลายด้าน คนสำคัญที่จะช่วยผลักดันให้องค์กรบรรลุเป้าหมายเหล่านั้นได้ คือ ผู้บริหาร อย่างไรก็ตามการที่ผู้บริหาร หรือ ผู้นำจะดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ ต้องเริ่มจากการมี Leadership Mindsets ที่ถูกต้องเหมาะสมด้วย องค์กรจะพัฒนาผู้บริหารให้เป็นผู้นำที่ดีได้อย่างไร มาดู Key takeaway จาก Mini Workshop ของเรากันครับ

Key Takeaways: Leader Development in Uncertain World โลกเราไม่เคยหยุดนิ่ง และยิ่งมีสปีดของการเปลี่ยนแปลงเร็วขึ่นเรื่อยๆ แล้วองค์กรจะพัฒนาผู้นำอย่างไรในโลกที่ไม่แน่นอน
ใน Mini Workshop ของ อ. คม สุวรรณพิมล จึงมีได้นำประเด็นนี้มาอัพเดท ให้ผู้บริหารทุกท่านได้ เตรียมพร้อมสำหรับการพัฒนาการบริหารให้ยืดหยุ่น เพื่อรับมือกับโลกที่ไม่แน่นอน (uncertain World) มาดู Key takeaway จาก Mini Workshop ของเรากันครับ
Key Takeaways: Leader Development in Uncertain World

โลกเราไม่เคยหยุดนิ่ง และยิ่งมีสปีดของการเปลี่ยนแปลงเร็วขึ่นเรื่อยๆ แล้วองค์กรจะพัฒนาผู้นำอย่างไรในโลกที่ไม่แน่นอน ใน Mini Workshop ของ อ. คม สุวรรณพิมล จึงมีได้นำประเด็นนี้มาอัพเดท ให้ผู้บริหารทุกท่านได้ เตรียมพร้อมสำหรับการพัฒนาการบริหารให้ยืดหยุ่น เพื่อรับมือกับโลกที่ไม่แน่นอน (uncertain World) มาดู Key takeaway จาก Mini Workshop ของเรากันครับ

Leadership Style ต้องปรับบ้าง เพื่อสร้างความยืดหยุ่นในการบริหาร สาเหตุที่ต้องพัฒนาผู้นำองค์กร ให้บริหารอย่างสมดุล ตามแนวคิดของ Diamond Management ก็คือ ผู้บริหารแต่ละคน มักจะมี "ท่าถนัด" หรือ สไตล์ในการบริหารต่างกันมากเกินไป ถ้าคุณเป็นผู้นำแล้ว เราลองใช้นิยามหัวหน้า ใน Info นี้ ดูตัวเองนะครับ ว่าท่าถนัดเราคือแบบไหน? มีหลงลืมท่าที่ไม่ถนัดแต่จำเป็นตัวไหนบ้างไหม? แล้วมาลองปรับด้านที่เหลือกันครับ
Leadership Style ต้องปรับบ้าง เพื่อสร้างความยืดหยุ่นในการบริหาร

สาเหตุที่ต้องพัฒนาผู้นำองค์กร ให้บริหารอย่างสมดุล ตามแนวคิดของ Diamond Management ก็คือ ผู้บริหารแต่ละคน มักจะมี "ท่าถนัด" หรือ สไตล์ในการบริหารต่างกันมากเกินไป ถ้าคุณเป็นผู้นำแล้ว เราลองใช้นิยามหัวหน้า ใน Info นี้ ดูตัวเองนะครับ ว่าท่าถนัดเราคือแบบไหน? มีหลงลืมท่าที่ไม่ถนัดแต่จำเป็นตัวไหนบ้างไหม? แล้วมาลองปรับด้านที่เหลือกันครับ

ภาวะผู้นำที่ดี ต้องมี 6 หลักการนี้ (Leadership Principles) โดยทั่วไป คนมักจะมีความถนัดของตัวเอง ทั้งจากประสบการณ์การทำงานที่แตกต่างกัน หรือ บางคนก็ใช้ความเชื่อของตัวเองในการบริหาร จึงทำให้มักใช้หลักการบางตัวเท่านั้นในหลายๆ สถานการณ์ ทว่า การเป็นผู้นำที่ดีนั้น จำเป็นต้องใช้ให้ถูกสถานการณ์จึงจะช่วยให้เกิดผลลัพธ์ที่ดีและเหมาะสมในการทำงาน ซึ่งมีดังนี้
ภาวะผู้นำที่ดี ต้องมี 6 หลักการนี้ (Leadership Principles)

โดยทั่วไป คนมักจะมีความถนัดของตัวเอง ทั้งจากประสบการณ์การทำงานที่แตกต่างกัน หรือ บางคนก็ใช้ความเชื่อของตัวเองในการบริหาร จึงทำให้มักใช้หลักการบางตัวเท่านั้นในหลายๆ สถานการณ์ ทว่า การเป็นผู้นำที่ดีนั้น จำเป็นต้องใช้ให้ถูกสถานการณ์จึงจะช่วยให้เกิดผลลัพธ์ที่ดีและเหมาะสมในการทำงาน ซึ่งมีดังนี้

6 ปัจจัยที่ทำให้ส่งเสริมบรรยากาศการทำงาน High Performance Environtment คือ บรรยากาศการทำงานที่พึงประสงค์ ซึ่งเป็นปัจจัยหนึ่งที่ส่งผลต่อแรงจูงใจในการทำงานของพนักงานอย่างมากครับ เพราะจะส่งผลต่อความรู้สึก ทัศนคติ และพฤติกรรมในการทำงานของพนักงาน
6 ปัจจัยที่ทำให้ส่งเสริมบรรยากาศการทำงาน

High Performance Environtment คือ บรรยากาศการทำงานที่พึงประสงค์ ซึ่งเป็นปัจจัยหนึ่งที่ส่งผลต่อแรงจูงใจในการทำงานของพนักงานอย่างมากครับ เพราะจะส่งผลต่อความรู้สึก ทัศนคติ และพฤติกรรมในการทำงานของพนักงาน