Driving Results Management บริหารเน้นผลลัพธ์ ทำให้วิสัยทัศน์เกิดเป็นแนวทางทำงานจริง New

วันที่: 10 ม.ค. 2566 15:45:55     แก้ไข: 18 ม.ค. 2566 12:25:07     เปิดอ่าน: 2,047     Blogs
จากกลยุทธ์ในการบริหารแบบ Diamond Management ที่ใช้เพื่อสร้างความสมดุลของเป้าหมายทางธุรกิจทั้ง 4 ด้าน

หนึ่งในการบริหารแบบ Diamond Management คือ การบริหารแบบ “Driving Result” ซึ่งเป็นการบริหารเพื่อให้บรรลุเป้าหมายขององค์กร ด้านการเติบโต (Growth) กับการสร้าง ผลผลิตที่ดี (Productivity)

โดยการบริหารแบบนี้ให้ประสบความสำเร็จได้จะต้องพัฒนาผู้จัดการให้เป็นหัวหน้าประเภท Result- Oriented Leader ดังนั้นในบทความนี้ จะมาทำความเข้าใจว่าหัวหน้าแบบนี้มีลักษณะอย่างไร และจะพัฒนา ผู้จัดการให้เป็นหัวหน้าแบบนี้ได้อย่างไร 
Driving Result Management จะให้สำเร็จต้องมีการพัฒนาหัวหน้าให้เป็นหัวหน้าประเภท Result- Oriented Leader ซึ่งหมายถึงหัวหน้าที่ทำงานโดยมุ่งเน้นความสำเร็จของเป้าหมายสุดท้ายเป็นหลัก โดยในบางครั้งอาจให้ความสำคัญมากกว่าขั้นตอนการทำงานตามปกติประจำไปบ้าง ซึ่งผู้นำประเภทนี้ จะมีวิธีการทำงานที่ให้ความสำคัญต่อการจัดสำดับความสำคัญของงานที่ส่งผลต่อเป้าหมายเป็นอันดับต้นๆ โดยมีการใช้ Feedback เพื่อพัฒนาผลงานของทีม รวมทั้งเต็มใจที่จะช่วยขจัดอุปสรรคการทำงานและแก้ไขความขัดแย้งที่อาจส่งกระทบต่อเป้าหมาย และยังให้ความใส่ใจถึงความคืบหน้าของงานที่จะนำไปสู่เป้าหมายอย่างสม่ำเสมอ

คุณลักษณะของหัวหน้าแบบ Results-Oriented Leader
 • มีความสามารถแปลงเป้าหมายเป็นกลยุทธ์การทำงานได้
 • มีแผนการทำงานตามกลยุทธ์ชัดเจน
 • ทำงานโดยมุ่งความสำเร็จของแผนงาน
 • มีการติดตามการทำงานตามแผนงานอย่างสม่ำเสมอ 
 • กล้าตัดสินใจ
 • กล้าชน กล้าสื่อสารแบบตรงไปตรงมาเพื่อความสำเร็จ

วิธีการพัฒนาหัวหน้าให้ เป็น Results-Oriented Leader 

การพัฒนาให้หัวหน้าในองค์กรเป็นหัวหน้าประเภทนี้ จะแบ่งการพัฒนาออกเป็นสองด้าน คือ การพัฒนาทักษะการคิด(Thinking Skills) และการพัฒนาทักษะผู้นำ (Leadership Skills)
Thinking Skills Development การพัฒนาทักษะความคิดจะเน้นพัฒนาด้านต่อไปนี้
 • Strategic Thinking พัฒนาเพื่อให้มีความสามารถในการมองภาพรวมและ ทำให้สามารถแปลงเป้าหมายเป็นกลยุทธ์ที่เหมาะสมกับการทำงานได้
 • Critical Thinking เพื่อให้มีความคิดที่มองทุกอย่างด้วยเหตุและผล จนนำไปสู่การตัดสินใจได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม
Leadership Skills ทักษะผู้นำมีหลากหลายประเภท แต่จะมุ้งเน้นไปที่ทักษะในการนำทีมเพื่อให้ได้ผลลัพธ์เป็นหลัก
 • Performance Management เป็นทักษะที่จะช่วยในการบริหารจัดการทีมงาน ให้ทำงานตามแผนงานให้สำเร็จ
 • Effective Communication เพื่อใช้ในการสื่อสาร เพื่อให้เกิดความเข้าใจที่ตรงกัน และป้องกันไม่ให้เกิดความขัดแย้งในการทำงานทั้งในช่วงเริ่มต้นแบ่งงาน และระหว่างการทำงาน
 • Conflict Management เพื่อช่วยขจัดปัญหาที่อาจจะเกิดความขัดแย้งขึ้นในระหว่างการทำงานและช่วยให้การทำงานราบรื่นที่สุด
 • Task & Time Management เพื่อช่วยในการจัดลำดับความสำคัญของงานให้ตรงตามกลยุทธ์ที่กำหนดให้มากที่สุด
 • Coaching & Giving Feedback เพื่อช่วยในการพัฒนาทีมงานให้มีความสามารถในการทำงานตามกลยุทธ์ที่กำหนดและแก้ไขปัญหาจากการทำงานของทีมงานที่เกิดขึ้น 
ข้อควรระวัง ของการการพัฒนาผู้จัดการให้เป็นหัวหน้าประเภท Results-Oriented Leader นี้ อย่าลืมการสร้างพื้นฐานของ Leadership Mindsets เพื่อให้ผู้จัดการนี้เป็น หัวหน้าที่ได้รับความไว้วางใจ (Trusted Leader) จากทีมงานก่อน เพราะถ้าไม่พัฒนาด้าน Leadership Mindset ก่อนแล้วพัฒนาเฉพาะส่วนการสร้าง Results เพียงอย่างเดียว จะทำให้เขากลายเป็นหัวหน้าที่เน้นงานเป็นหลักโดยให้ความสนใจคนน้อยเกินไป ซึ่งอาจจะส่งผลเสียต่อองค์กรตามมาในระยะยาวได้ และสุดท้ายเป้าหมายที่ต้องการก็จะไม่บรรลุผลอยู่ดี 

บทความโดย

Kom Suwanpimon (คม สุวรรณพิมล)
CEO & Founder / Coach For Goal Group 
 
 • Top Management Executive in Finacial Companies
 • Executive Coach & Business Development Consultant
 • Newspaper Columnnist & Author
   
Interesting Areas:
Business Results Inprovement, Leadership Development, Executive & performance Coaching, People Attitude & Behavior
 

บทความอื่นๆ ที่น่าสนใจ

5 กลยุทธ์ผู้นำที่ทำให้เกิด High Performance Environment การเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วในวันนี้ หัวหน้างานที่ยังคงต้องทำบทบาทในการปรับทีมงานให้พร้อมรับมือการเปลี่ยนแปลงเสมอ เพื่อให้เกิดบรรยากาศแบบ High Performance Environment หรือ ทีมงานมีไฟมีพลังสู้รบกับการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ ซึ่ง 5 วิธีที่หัวหน้าสามารถเริ่มทำได้ทันที ได้แก่
5 กลยุทธ์ผู้นำที่ทำให้เกิด High Performance Environment

การเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วในวันนี้ หัวหน้างานที่ยังคงต้องทำบทบาทในการปรับทีมงานให้พร้อมรับมือการเปลี่ยนแปลงเสมอ เพื่อให้เกิดบรรยากาศแบบ High Performance Environment หรือ ทีมงานมีไฟมีพลังสู้รบกับการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ ซึ่ง 5 วิธีที่หัวหน้าสามารถเริ่มทำได้ทันที ได้แก่

ทำไม? เมื่อผู้นำตั้งใจทำดีมากไป ผลที่ได้กลับกลายเป็นร้ายในทันที คุณมักได้ยินคำแนะนำมากมายเกี่ยวกับการเป็นผู้นำที่ดี เช่น ต้องรับฟังให้เยอะพูดให้น้อย ต้องเข้าอกเข้าใจ ต้องพัฒนาเรียนรู้ตลอดเวลา ต้องมีเหตุผล ต้องแสดงความรับผิดชอบและทำให้งานสำเร็จ สิ่งต่างๆเหล่านี้ ล้วนเป็นการกระทำที่ดีทั้งนั้น แต่รู้ไหมว่า จะเกิดอะไรขึ้น ถ้าคุณทำสิ่งข้างต้นเรื่องใดเรื่องหนึ่งมากเกินไป
ทำไม? เมื่อผู้นำตั้งใจทำดีมากไป ผลที่ได้กลับกลายเป็นร้ายในทันที New

คุณมักได้ยินคำแนะนำมากมายเกี่ยวกับการเป็นผู้นำที่ดี เช่น ต้องรับฟังให้เยอะพูดให้น้อย ต้องเข้าอกเข้าใจ ต้องพัฒนาเรียนรู้ตลอดเวลา ต้องมีเหตุผล ต้องแสดงความรับผิดชอบและทำให้งานสำเร็จ สิ่งต่างๆเหล่านี้ ล้วนเป็นการกระทำที่ดีทั้งนั้น แต่รู้ไหมว่า จะเกิดอะไรขึ้น ถ้าคุณทำสิ่งข้างต้นเรื่องใดเรื่องหนึ่งมากเกินไป

การสื่อสาร 3 มิติ ที่หัวหน้าต้องรู้ เพื่อให้งานได้ผลลัพธ์ ถ้าพูดว่าการทำงานหลักๆของผู้บริหาร หรือหัวหน้า คือการสื่อสาร ภาพในหัวของหลายคนก็จะมีภาพว่าหัวหน้าต้อง present ได้เก่ง โน้มน้าวหรือ พูดได้รู้เรื่อง ซึ่งก็นับว่า จริง แต่แค่ส่วนหนึ่งเท่านั้น เพราะผู้บริหารมีหน้าที่ต้องบริหารคนให้ทำงานให้บรรลุเป้าหมายให้ได้ ดังนั้นการสื่อสารของหัวหน้าจึงมีหลากหลายมิติ โดยถ้าแยกแบบคร่าวๆ ก็จะมีอยู่ 3 มิติ ดังนี้
การสื่อสาร 3 มิติ ที่หัวหน้าต้องรู้ เพื่อให้งานได้ผลลัพธ์ New

ถ้าพูดว่าการทำงานหลักๆของผู้บริหาร หรือหัวหน้า คือการสื่อสาร ภาพในหัวของหลายคนก็จะมีภาพว่าหัวหน้าต้อง present ได้เก่ง โน้มน้าวหรือ พูดได้รู้เรื่อง ซึ่งก็นับว่า จริง แต่แค่ส่วนหนึ่งเท่านั้น เพราะผู้บริหารมีหน้าที่ต้องบริหารคนให้ทำงานให้บรรลุเป้าหมายให้ได้ ดังนั้นการสื่อสารของหัวหน้าจึงมีหลากหลายมิติ โดยถ้าแยกแบบคร่าวๆ ก็จะมีอยู่ 3 มิติ ดังนี้

2 หัวใจสำคัญ การสื่อสาร ที่เป็นงานสำคัญของหัวหน้า จากที่เคยพูดถึงว่าทักษะสำคัญของหัวหน้าคือการสื่อสาร ซึ่งมีหลากหลายวัตถุประสงค์ ในโพสนี้ ขออธิบายการสื่อสารที่เป็นจุดเริ่มต้นของการทำงาน คือ”การสั่งงาน” ซึ่งดูแล้วเหมือนกับเรื่องง่ายๆ ที่ใครๆก็น่าจะสั่งงานได้ แต่หัวใจสำคัญคือ
2 หัวใจสำคัญ การสื่อสาร ที่เป็นงานสำคัญของหัวหน้า New

จากที่เคยพูดถึงว่าทักษะสำคัญของหัวหน้าคือการสื่อสาร ซึ่งมีหลากหลายวัตถุประสงค์ ในโพสนี้ ขออธิบายการสื่อสารที่เป็นจุดเริ่มต้นของการทำงาน คือ”การสั่งงาน” ซึ่งดูแล้วเหมือนกับเรื่องง่ายๆ ที่ใครๆก็น่าจะสั่งงานได้ แต่หัวใจสำคัญคือ

บทบาทหัวหน้างาน ไม่ได้มีแค่การสั่งแล้วตามจิก หลายคนรู้สึกว่าหัวหน้าไม่เห็นทำงานอะไรเลย ได้แต่สั่งงานแล้วก็ตามงาน แถมหัวหน้าบางคนก็ตามแบบจิกๆ อีกต่างหาก ทำแบบนี้หัวหน้าทำถูกหรือไม่?
ที่นี่เรามาดูหน้าที่หลักๆของหัวหน้าว่าเขาต้องทำอะไรบ้าง
บทบาทหัวหน้างาน ไม่ได้มีแค่การสั่งแล้วตามจิก

หลายคนรู้สึกว่าหัวหน้าไม่เห็นทำงานอะไรเลย ได้แต่สั่งงานแล้วก็ตามงาน แถมหัวหน้าบางคนก็ตามแบบจิกๆ อีกต่างหาก ทำแบบนี้หัวหน้าทำถูกหรือไม่? ที่นี่เรามาดูหน้าที่หลักๆของหัวหน้าว่าเขาต้องทำอะไรบ้าง

Catfish Effect บริหารพนักงานให้แกร่ง จากแรงฮึดเพื่ออยู่รอด Catfish Effect (เอฟเฟกต์ปลาดุก) คือผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการมีคู่แข่งที่มีแข็งแกร่งเข้ามา จนทำให้คู่แข่งที่อ่อนแอ มีการพัฒนาตนเองให้ดีขึ้น
แนวคิดนี้เกิดขึ้นจากอะไร? และนำมาใช้เพื่อกระตุ้นความกระตือรือร้นของพนักงานและเพิ่มประสิทธิภาพของพนักงาน ได้อย่างไร? มารู้กันจาก blog นี้
Catfish Effect บริหารพนักงานให้แกร่ง จากแรงฮึดเพื่ออยู่รอด

Catfish Effect (เอฟเฟกต์ปลาดุก) คือผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการมีคู่แข่งที่มีแข็งแกร่งเข้ามา จนทำให้คู่แข่งที่อ่อนแอ มีการพัฒนาตนเองให้ดีขึ้น แนวคิดนี้เกิดขึ้นจากอะไร? และนำมาใช้เพื่อกระตุ้นความกระตือรือร้นของพนักงานและเพิ่มประสิทธิภาพของพนักงาน ได้อย่างไร? มารู้กันจาก blog นี้