Effective Environment Management อยากให้ทีมทำงานดี ต้องมีบรรยากาศที่เหมาะสม New

วันที่: 16 ม.ค. 2566 08:32:30     แก้ไข: 23 ม.ค. 2566 16:33:21     เปิดอ่าน: 395     Blogs
Building Effective Environment 

การบริหารแบบ Building Effective Environment ดูคล้ายๆเป็นการบริหารตามปกติที่หัวหน้าทุกคนต้องทำ แต่เชื่อหรือไม่ว่า การสร้างบรรยากาศการทำงานที่มีประสิทธิภาพนั้น กลับเป็นสิ่งที่ทำได้ยากมากๆ และไม่สามารถสร้างได้ภายในระยะเวลาอันสั้น เพราะมันเป็นเรื่องของความรู้สึกของแต่ละบุคคลภายในทีมมารวมกัน อีกทั้งการวัดผลการยาก เพราะการสร้างบรรยากาศแบบ Effective Environment ต้องอาศัย ความไว้วางใจซึ่งกันและกันภายในทีม หัวหน้าไว้ใจทีมงาน ทีมงานไว้ใจหัวหน้า และทีมงานไว้ใจซึ่งกันและกัน ซึ่งถ้าโซ่ของความไว้วางใจตรงไหนเกิดขาดไป ก็จะส่งผลเสียต่อบรรยากาศการทำงานได้ ดังนั้นการบริหารแบบนี้ หัวหน้าโดยส่วนใหญ่ก็จะ รู้ว่าต้องทำ(What) และรู้ว่าต้องทำอย่างไร (How) ด้วย แต่มักจะปฏิบัติจริงไม่ค่อยสำเร็จมากนัก
หลักและขั้นตอนการสร้าง Effective Environment ซึ่งหัวหน้าจะต้องปฏิบัติมีดังนี้
 • สร้างความสัมพันธ์ที่ดี จุดเริ่มต้นของการบริหารแบบ Effective Environment เริ่มต้นจากการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างหัวหน้าและทีมงาน ถ้าเป็นไปได้คือมีความสัมพันธ์ที่ดีกับทีมงานแต่ละคน 
 • มองข้อดีของทีมงาน และรับรู้และยอมรับสิ่งที่คนอื่นเป็น การยอมรับในตัวตนของคนอื่นไม่พยายามเปลี่ยนแปลงตัวตนของคนอื่น ก็เป็นหนึ่งในวิธีการบริหารแบบ Effective Environment เพราะจะไม่เกิดการต่อต้านจากทีมงาน ประกอบกับ เมื่อยอมรับคนอื่นก็จะเรามองเห็นข้อดีของคนอื่น ซึ่งจะนำไปสู่ความเชื่อใจซึ่งกันและกัน 
 • ให้ความสำคัญกับคนอื่น และเปิดโอกาสกับทีมงาน เมื่อเริ่มขั้นตอนการสร้างความสัมพันธ์และการยอมรับผู้อื่นแล้ว จะเริ่มทำให้ความไว้วางใจเกิดขึ้น หลังจากนั้น หัวหน้าต้องเปิดโอกาสในการทำงานให้กับทีมงาน โดยมีเป้าหมายการทำงานที่ชัดเจนให้ทีมงาน และส่งเสริมทีมงานให้ได้รับมอบหมายงานที่มีคุณค่า ณ จุดนี้ทีมงานจะได้แสดงศักยภาพของตนเองออกมา ซึ่งทีมงานก็จะแสดงมันออกมาเต็มที่ จะทำให้บรรยากาศการทำงานที่มีประสิทธิภาพ นอกจากจะดีแล้วยังเป็นบรรยากาศที่พุ่งเป้าไปสู่การทำงานให้สำเร็จ
 • แลกเปลี่ยน ความคิด ความรู้สึก และประสบการณ์ร่วมกันอย่างสม่ำเสมอ เมื่อทีมงานได้ทำงานอย่างเต็มศักยภาพแล้ว สิ่งที่ทีมงานต้องการคือการพัฒนา และ ทำให้ดียิ่งขึ้น ดังนั้นหัวหน้าจึงควรต้องเปิดโอกาสในการแลกเปลี่ยนความคิด และประสบการณ์ซึ่งกันและกันซึ่งจะทำให้ทีมงานรู้สึกถึงความใส่ใจในงานและคนไปพร้อมๆกัน ซึ่งเป็นการส่งเสริมการบริหารแบบ Effective Environment
คุณลักษะสำคัญของหัวหน้าที่บริหารแบบ Effective Environment ได้ประสบความสำเร็จ

การบริหารแบบ Effective Environment ในความเป็นจริงแล้วไม่ได้มีเทคนิคอะไรที่ซับซ้อนแต่สำคัญที่ จิตใจหรือ Mindsets ของหัวหน้าที่มีต่อคนอื่น เป็นสำคัญ โดยสรุป คุณลักษณะของหัวหน้าที่เป็น Environment Master มีดังนี้
 • ใจกว้างเปิดรับฟังความคิดเห็นของทีม
 • มีทักษะในการปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่นได้ดี 
 • ให้ความสำคัญกับทีมแต่ละคนเท่าเทียมกัน
 • มีความต้องการที่จะพาทีมมุ่งสู่ความสำเร็จร่วมกัน
 • เต็มใจให้ความช่วยเหลือทีมเพื่อให้ผ่านพ้นอุปสรรคไปได้
 • สามารถกำหนดการทำงานของแต่ละคนตามกลยุทธ์ที่กำหนดได้

การพัฒนาหัวหน้างานให้มีคุณสมบัติเป็น Environment Master 

ส่วนใหญ่แล้วจะให้ความความสำคัญไปที่ การพัฒนา Mindsets ในการมีภาวะผู้นำ (Leadership) โดยการพัฒนาหัวหน้าให้บริหารแบบ Effective Environment ได้ประสบความสำเร็จมีดังนี้
 • พัฒนา Leadership Mindsets ให้เป็นหัวหน้าที่มี Mindsets ดังนี้ Respect, Empathy, Contribution เพื่อช่วยให้หัวหน้ามีมุมมองกับทีมงานที่ดี และพร้อมช่วยเหลือทีมงานอย่างเต็มที่
 • พัฒนา Interpersonal Skills เป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่น ซึ่ง จะช่วยทั้งการฟัง การพูด การแลกเปลี่ยนความคิดอย่างมีหลักการที่เหมาะสมกับสถานการณ์ต่างๆ 
 • พัฒนา Motivation & Convincing Skills เพื่อให้การทำงานกับทีมราบรื่นและเป็นไปในทิศทางที่ต้องการด้วยความเต็มใจของทีม
 • พัฒนาการFollow up และ การให้ Feedback เพื่อช่วยให้ มีการติดตามและแก้ไขการพัฒนาของทีมงานอย่างเหมาะสมอย่างทันท่วงที จนทีมงานสามารถทำงานให้ประสบความสำเร็จที่ต้องการ
หัวใจสำคัญในการบริหารแบบ Effective Environment คือหัวหน้าต้องสร้างให้ทีมงานเกิดวัฒนธรรมการทำงานภายในทีมที่ทุกคนยึดมั่น Repect, Open, Challenge
 • Respect เป็นการทำให้ทุกคน ยอมรับในความเท่าเทียมกันของคนในทีม ซึ่งจะช่วยทำให้ ทีมงานเกิดการยอมรับซึ่งกันและกัน 
 • Open จะช่วยให้ทุกคนเปิดใจกับความคิดและไอเดียของทีมงานอย่างจริงใจ พร้อมรับฟังและแลกเปลี่ยนความคิดกันอย่างมีเหตุผล
 • Challenge คือการที่ทีมงานแต่ละคนจะพิจารณาตนเองว่าตนเองสามารถพัฒนาในการทำงานให้ดีขึ้นได้อีกได้อย่างไร โดยลดการกล่าวโทษทีมงานคนอื่น

จากการที่หัวหน้าที่มีคุณสมบัติในการเป็น Environment Master และสามารถสร้างให้ทีมงานเกิดการทำงานร่วมกันด้วยวัฒนธรรมRespect Open Challenge จะส่วนส่งเสริมให้เกิด Effective Environment และทำให้เป้าหมายขององค์กรด้านการสร้าง Engagement และ Stability บรรลุผลสำเร็จ

บทความโดย

Kom Suwanpimon (คม สุวรรณพิมล)
CEO & Founder / Coach For Goal Group 
 
 • Top Management Executive in Finacial Companies
 • Executive Coach & Business Development Consultant
 • Newspaper Columnnist & Author
   
Interesting Areas:
Business Results Inprovement, Leadership Development, Executive & performance Coaching, People Attitude & Behavior
 

บทความอื่นๆ ที่น่าสนใจ

Leadership Mindsets ส่วนที่มองไม่เห็น แต่ควรเน้นในการพัฒนาผู้นำ หลายคนมุ่งพัฒนาผู้นำ เฉพาะส่วนที่เห็นได้ชัดเจน นั่นคือ ทักษะการบริหารงาน จริงๆแล้ว ส่วนที่สำคัญไม่แพ้กันคือ ส่วนที่เป็น Leadership Mindsets เพราะทำให้ผู้นำเกิดพฤติกรรมที่เหมาะสม ยิ่งหากได้รับการพัฒนาทักษะผู้นำ Leadership Skills เสริมด้วยแล้ว ก็จะยิ่งทำให้ทีมงานไว้วางใจและเชื่อใจ ทั้งในความสามารถและภาวะผู้นำ จนพร้อมทำงานให้อย่างมุ่งมั่นเต็มใจ
Leadership Mindsets ส่วนที่มองไม่เห็น แต่ควรเน้นในการพัฒนาผู้นำ

หลายคนมุ่งพัฒนาผู้นำ เฉพาะส่วนที่เห็นได้ชัดเจน นั่นคือ ทักษะการบริหารงาน จริงๆแล้ว ส่วนที่สำคัญไม่แพ้กันคือ ส่วนที่เป็น Leadership Mindsets เพราะทำให้ผู้นำเกิดพฤติกรรมที่เหมาะสม ยิ่งหากได้รับการพัฒนาทักษะผู้นำ Leadership Skills เสริมด้วยแล้ว ก็จะยิ่งทำให้ทีมงานไว้วางใจและเชื่อใจ ทั้งในความสามารถและภาวะผู้นำ จนพร้อมทำงานให้อย่างมุ่งมั่นเต็มใจ

Key Takeaways: The Roots : Building Result-Driven Environtment เป้าหมายหลักขององค์กรมีหลายด้าน คนสำคัญที่จะช่วยผลักดันให้องค์กรบรรลุเป้าหมายเหล่านั้นได้ คือ ผู้บริหาร อย่างไรก็ตามการที่ผู้บริหาร หรือ ผู้นำจะดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ ต้องเริ่มจากการมี Leadership Mindsets ที่ถูกต้องเหมาะสมด้วย องค์กรจะพัฒนาผู้บริหารให้เป็นผู้นำที่ดีได้อย่างไร มาดู Key takeaway จาก Mini Workshop ของเรากันครับ
Key Takeaways: The Roots : Building Result-Driven Environtment

เป้าหมายหลักขององค์กรมีหลายด้าน คนสำคัญที่จะช่วยผลักดันให้องค์กรบรรลุเป้าหมายเหล่านั้นได้ คือ ผู้บริหาร อย่างไรก็ตามการที่ผู้บริหาร หรือ ผู้นำจะดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ ต้องเริ่มจากการมี Leadership Mindsets ที่ถูกต้องเหมาะสมด้วย องค์กรจะพัฒนาผู้บริหารให้เป็นผู้นำที่ดีได้อย่างไร มาดู Key takeaway จาก Mini Workshop ของเรากันครับ

Key Takeaways: Leader Development in Uncertain World โลกเราไม่เคยหยุดนิ่ง และยิ่งมีสปีดของการเปลี่ยนแปลงเร็วขึ่นเรื่อยๆ แล้วองค์กรจะพัฒนาผู้นำอย่างไรในโลกที่ไม่แน่นอน
ใน Mini Workshop ของ อ. คม สุวรรณพิมล จึงมีได้นำประเด็นนี้มาอัพเดท ให้ผู้บริหารทุกท่านได้ เตรียมพร้อมสำหรับการพัฒนาการบริหารให้ยืดหยุ่น เพื่อรับมือกับโลกที่ไม่แน่นอน (uncertain World) มาดู Key takeaway จาก Mini Workshop ของเรากันครับ
Key Takeaways: Leader Development in Uncertain World

โลกเราไม่เคยหยุดนิ่ง และยิ่งมีสปีดของการเปลี่ยนแปลงเร็วขึ่นเรื่อยๆ แล้วองค์กรจะพัฒนาผู้นำอย่างไรในโลกที่ไม่แน่นอน ใน Mini Workshop ของ อ. คม สุวรรณพิมล จึงมีได้นำประเด็นนี้มาอัพเดท ให้ผู้บริหารทุกท่านได้ เตรียมพร้อมสำหรับการพัฒนาการบริหารให้ยืดหยุ่น เพื่อรับมือกับโลกที่ไม่แน่นอน (uncertain World) มาดู Key takeaway จาก Mini Workshop ของเรากันครับ

Leadership Style ต้องปรับบ้าง เพื่อสร้างความยืดหยุ่นในการบริหาร สาเหตุที่ต้องพัฒนาผู้นำองค์กร ให้บริหารอย่างสมดุล ตามแนวคิดของ Diamond Management ก็คือ ผู้บริหารแต่ละคน มักจะมี "ท่าถนัด" หรือ สไตล์ในการบริหารต่างกันมากเกินไป ถ้าคุณเป็นผู้นำแล้ว เราลองใช้นิยามหัวหน้า ใน Info นี้ ดูตัวเองนะครับ ว่าท่าถนัดเราคือแบบไหน? มีหลงลืมท่าที่ไม่ถนัดแต่จำเป็นตัวไหนบ้างไหม? แล้วมาลองปรับด้านที่เหลือกันครับ
Leadership Style ต้องปรับบ้าง เพื่อสร้างความยืดหยุ่นในการบริหาร

สาเหตุที่ต้องพัฒนาผู้นำองค์กร ให้บริหารอย่างสมดุล ตามแนวคิดของ Diamond Management ก็คือ ผู้บริหารแต่ละคน มักจะมี "ท่าถนัด" หรือ สไตล์ในการบริหารต่างกันมากเกินไป ถ้าคุณเป็นผู้นำแล้ว เราลองใช้นิยามหัวหน้า ใน Info นี้ ดูตัวเองนะครับ ว่าท่าถนัดเราคือแบบไหน? มีหลงลืมท่าที่ไม่ถนัดแต่จำเป็นตัวไหนบ้างไหม? แล้วมาลองปรับด้านที่เหลือกันครับ

ภาวะผู้นำที่ดี ต้องมี 6 หลักการนี้ (Leadership Principles) โดยทั่วไป คนมักจะมีความถนัดของตัวเอง ทั้งจากประสบการณ์การทำงานที่แตกต่างกัน หรือ บางคนก็ใช้ความเชื่อของตัวเองในการบริหาร จึงทำให้มักใช้หลักการบางตัวเท่านั้นในหลายๆ สถานการณ์ ทว่า การเป็นผู้นำที่ดีนั้น จำเป็นต้องใช้ให้ถูกสถานการณ์จึงจะช่วยให้เกิดผลลัพธ์ที่ดีและเหมาะสมในการทำงาน ซึ่งมีดังนี้
ภาวะผู้นำที่ดี ต้องมี 6 หลักการนี้ (Leadership Principles)

โดยทั่วไป คนมักจะมีความถนัดของตัวเอง ทั้งจากประสบการณ์การทำงานที่แตกต่างกัน หรือ บางคนก็ใช้ความเชื่อของตัวเองในการบริหาร จึงทำให้มักใช้หลักการบางตัวเท่านั้นในหลายๆ สถานการณ์ ทว่า การเป็นผู้นำที่ดีนั้น จำเป็นต้องใช้ให้ถูกสถานการณ์จึงจะช่วยให้เกิดผลลัพธ์ที่ดีและเหมาะสมในการทำงาน ซึ่งมีดังนี้

6 ปัจจัยที่ทำให้ส่งเสริมบรรยากาศการทำงาน High Performance Environtment คือ บรรยากาศการทำงานที่พึงประสงค์ ซึ่งเป็นปัจจัยหนึ่งที่ส่งผลต่อแรงจูงใจในการทำงานของพนักงานอย่างมากครับ เพราะจะส่งผลต่อความรู้สึก ทัศนคติ และพฤติกรรมในการทำงานของพนักงาน
6 ปัจจัยที่ทำให้ส่งเสริมบรรยากาศการทำงาน

High Performance Environtment คือ บรรยากาศการทำงานที่พึงประสงค์ ซึ่งเป็นปัจจัยหนึ่งที่ส่งผลต่อแรงจูงใจในการทำงานของพนักงานอย่างมากครับ เพราะจะส่งผลต่อความรู้สึก ทัศนคติ และพฤติกรรมในการทำงานของพนักงาน