​Management Strategy in Uncertain World New

วันที่: 10 ม.ค. 2566 14:54:14     แก้ไข: 10 ม.ค. 2566 15:34:48     เปิดอ่าน: 167     Blogs
โลกในปัจจุบันนี้ มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วมาก จนถึงขนาดว่ามีการให้นิยายของโลกยุคนี้ว่าเป็นโลก VUCA WORLD หรือโลกที่มีความผันผวน ไม่แน่นอนซับซ้อนและคลุมเครือ และต่อมาก็เปลี่ยนคำนิยามอีกว่าเป็นโลคยุค BANI WORLD คือเป็นโลกที่เปราะบางและคาดการณ์อะไรไม่ได้ ซึ่งในอนาคตก็คงมีการเปลี่ยนแปลงคำนิยามนี้อีกเช่นกัน แต่ไม่ว่าโลกจะถูกนิยามว่าอะไร พื้นฐานอย่างหนึ่งของโลกยุคนี้ ก็คือ โลกที่ไม่มีความแน่นอน ซึ่งก็น่าจะเป็นเช่นนี้มาโดยตลอด แต่เพิ่มเติมนอกจากความไม่แน่นอนแล้ว ยังมีการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วด้วย
Management Problems in Uncertain World

จากโลกที่มีความไม่แน่นอน และมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว การบริหารงานต่างๆ ก็ต้องมีการเปลี่ยนแปลงตามไปด้วย แต่ในความเป็นจริง ผู้บริหารส่วนใหญ่ยังคงยึดติดกับการบริหารงานแบบเดิมๆ ไม่ใช่เพราะไม่อย่างเปลี่ยน ทุกคนรู้ว่าต้องเปลี่ยน แต่เป็นเพราะความเคยชิน หรือ นิสัยที่ฝังติดตัวมานาน การจะเปลี่ยนแปลงอะไรในชั่วข้ามคืนมันเป็นไปได้ยาก ดังนั้นทำให้การบริหารงานยังอยู่บนพื้นฐานเดิมๆภายใต้บริบทที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างมากและรวดเร็ว โดยปัญหาเกี่ยวกับการบริหารที่มักจะเกิดขึ้น เป็นอันดับแรกๆคือ 
 1. การกำหนดวิสัยทัศน์ คือต่อให้พยายามเปลี่ยนแปลงวิธีคิดจากเดิมแล้ว แต่พื้นฐานความคิดยังวนเวียนอยู่ในประสบการณ์แบบเดิมๆ แตกต่างกับคนรุ่นใหม่ที่ตั้งบริษัท Start Up ที่แทบไม่มีประสบการณ์เดิมในหัวเลย ทุกอย่างคือเริ่มต้นจากศูนย์บวกกับความฝัน จนเห็นโอกาสตามมา แต่สำหรับธุรกิจที่ตั้งมากนานแล้วนั้นวิสัยทัศน์ทางธุรกิจมักจะเริ่มต้นมาจากการรักษาฐานของธุรกิจเดิมไว้ แล้วคิดต่อยอดจากนั้น ทำให้สุดท้ายก็ยังวนเวียนไปไม่ไกลจากเดิมมากนัก
 2. การสร้างความสมดุลระหว่างการเติบโตและเสรียรภาพ จากโลกยุคปัจจุบันทำให้การดิ้นรนเพื่อเอาตัวรวด เกิดขึ้นจากเดิมเป็นอย่างมาก และการดิ้นรนนี้เองนำมาซึ่งการปรับตัวหรือเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว และเน้นไปที่การเติบโตของธุรกิจ จนในบางครั้งเน้นมากกว่าเสรียรภาพหรือความมั่นคงทางธุรกิจ ทำให้ขาดความสมดุลไป ซึ่งถ้าพลาดขึ้นมาก็จะล้มลงมาแรงมาก
 3. การบริหารคน คือ เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นตามมาจากวิธีคิดทางธุรกิจข้างต้น เพราะจากการเปลี่ยนแปลงวิสัยทัศน์และการปรับเปลี่ยนวิธีการบริหารงานอย่างรวดเร็วแต่การบริหารคนกลับยังมีแนวคิดแบบเดิม ซึ่งจากการเปลี่ยนแปลงของโลก ที่ทำให้คนมีวิธีคิดและความต้องการที่แตกต่างจากเดิม ไม่ว่าจะเป็นคนรุ่นใหม่ หรือ รุ่นเก่าก็มีความคิดที่เปลี่ยนแปลงไปเช่นกัน ทำให้วิธีการบริหารคนแบบเดิมไม่เหมาะสมในการรักษาคนเก่งเอาไว้ หรือ แม้แต่การจะพัฒนาคนให้เก่งขึ้นด้วยวิธีการเดิมๆ ก็เป็นไปได้ยาก  
Business Goal (Organization Goal)

จากปัญหาหลักๆ ข้างต้น ถ้าเราลองย้อนกลับมาดูถึงความต้องการหรือเป้าหมายที่แท้จริงของธุรกิจ ว่ามีเป้าหมายอะไรบ้าง ก็สามารถแบ่งเป้าหมายออกได้เป็น 4 ด้านหลักๆ คือ

1 การเติบโต (Growth) เป้าหมายนี้เป็นพื้นฐานหลักของการทำธุรกิจเพราะทุกธุรกิจก็ต้องการการเติบโตทั้งสิ้น

2.ความมั่นคง (Stability) เป้าหมายนี้มักมาควบคู่กับการเติบโต เพราะ เมื่อธุรกิจเติบโตก็จะมีความต้องการที่จะยึดมั่นการเติบโตนั้นต่อไปนาน ซึ่งก็คือความมั่นคงทางธุรกิจนั่นเอง

3 การสร้างผลผลิตที่ดี (Productivity) เป้าหมายนี้ เป็นเป้าหมายในการบริหารงานที่ต้องการให้ทีมงานทำงานเพื่อสร้างธุรกิจให้เติบโต โดยเป้าหมายนี้จะเน้นถึงการเพิ่มผลผลิตผ่านการบริหารคน

4. การสร้างความผูกพันธ์ในองค์กร (Engagement) เป้าหมายนี้ก็เป็นเป้าหมายในการบริหารงานเช่นเดียวกันโดยเน้นการบริหารคนเพื่อให้คนเกิดความผูกพันธ์ เพื่อจะได้สร้าง ผลผลิตที่ดี จนนำธุรกิจไปสู่การเติบโตที่มั่นคง  
จากเป้าหมายทั้งสี่ด้านนี้ จะมีความสัมพันธ์และความเกี่ยวพันกัน ดังนั้น การเน้นเป้าหมายทั้งสี่นี้ จะต้องมีความสมดุลกัน ถ้าเน้นเรื่องใดเรื่องหนึ่งมากเกินไปจนขาดความสมดุลผลเสียจะเกิดขึ้นกับธุรกิจในที่สุด เช่นถ้าเน้นเติบโตมากไป อาจจะเสี่ยงทำอะไรบางอย่างจนขาดความมั่นคงทางธุรกิจก็ได้ หรือถ้าเน้นการบริหารเพื่อสร้าง Productivity มากเกินไปก็อาจทำให้ Engagement ตกลงก็ได้

Diamond Management -การบริหารแบบสร้างความสมดุลในเป้าหมายทั้ง 4 ด้าน (Management For Balancing 4 Business Goal)

การบริหารธุรกิจในโลกยุคที่มีความไม่แน่นอนสูง สิ่งสำคัญคือความยืดหยุ่น ในการบริหารงานเพื่อสร้างความสมดุลให้เกิดขึ้นกับเป้าหมายทั้ง 4 ด้าน โดยการบริหารแบบสร้างความสมดุลนี้ เรียกว่า การบริหารแบบ Diamond Management ซึ่งเป็นการผสมผสานการบริหารด้วยหลักการสี่เรื่องเข้าด้วยกัน โดยจะเน้นใช้การบริหารทั้ง สี่ด้านไปพร้อมๆ กัน คือ 
 • Driving Result เป็นการบริหารที่เน้น ให้ได้ผลลัพธ์ตามวิสัยทัศน์ที่กำหนดโดยมุ่งไปที่การแปลงวิสัยทัศน์ให้เป็นกลยุทธ์ในการทำงานงานเหมาะสม ซึ่งจะตอบสนองต่อเป้าหมายด้านการเติบโตของธุรกิจ
 • Effective Execution หมายถึงการบริหารที่เน้นการนำกลยุทธ์ที่กำหนดไปปฏิบัติและบริหารทีมงานเพื่อให้สร้างผลผลิตสูงสุดตามกลยุทธ์ที่กำหนด ซึ่งจะทำให้ธุรกิจเกิดความมั่นคง เพราะแผนงานต่างๆ ได้ถูกนำไปปฏิบัติจนเกิดผลที่ต้องการ
 • Team Development เป็นการบริหารงานที่ตอบเป้าหมายด้านการเติบโตของธุรกิจ และสร้าง Engagement ไปพร้อมกัน โดยการมุ่งเน้นให้ทีมงานมีการพัฒนาศักยภาพให้สูงขึ้นตลอดเวลาเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงของโลก
 • Building High Performance Environment เป็นการเน้นการสร้างความมั่งคงให้กับธุรกิจ ผ่านการสร้าง Engagement ให้กับคนในองค์กร ด้วยวิธีการสร้างสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมกับความต้องการของคนทำงานในโลกยุคนี้   
Develop Diamond Management

การบริหารธุรกิจแบบ Diamond Management ถ้าพิจารณาดูแล้วจะเป็นหน้าที่หลักของผู้บริหารระดับกลาง เพราะเขาจะเป็นคนรับวิสัยทัศน์จากผู้บริหารระดับสูงมาแปลงเป็นกลยุทธ์และนำกลยุทธ์ไปปฏิบัติจนเกิดผลที่ต้องการ และในขณะเดียวกันเขาก็มีหน้าที่ในการบริหารทีมงาน เพื่อให้พัฒนาศักยภาพ และ สร้างสภาพแวดล้อมที่ดีในการทำงาน ดังนั้นการจะทำให้การบริหารแบบ Diamond Management ประสบความสำเร็จเราต้อง “พัฒนาผู้บริหารระดับกลาง” ให้มีความสามารถในการบริหารแบบ Daimond โดยพัฒนาให้เขาเป็นคนที่มีความสามารถดังนี้
 1. Result Oriented Leader เป็นคนที่มีความสามารถในการกำหนดกลยุทธ์ จากวิสัยทัศน์หรือเป้าหมายขององค์กรได้ เป็นที่มีความคิดในเชิงกลยุทธ์
 2. Effective Executor สามารถแปลงกลยุทธ์สู่การปฏิบัติจนประสบความสำเร็จ
 3. Team Developer เป็นคนที่สามารถสร้างทีมงานให้มีความพร้อมเพื่อรองรับกลยุทธ์ใหม่ๆที่เกิดขึ้นได้และมีทัศนคติที่อยากจะพัฒนาทีมงานให้เก่งขึ้น
 4. Environment Master เป็นคนที่มีความสามารถในการสร้างบรรยากาศการทำงานให้เป็น High Performance Environment และมีทัศนคติที่เหมาะสมในการเป็นหัวหน้า

การสร้างให้ผู้บริหารระดับกลางมีความสามารถในทั้งสี่ด้านนี้ จะช่วยส่งเสริมในการบริหารแบบ Diamond Management ให้ประสบความสำเร็จ ซึ่งจะช่วยสร้างให้เกิดความสมดุลของเป้าหมาย 4 ด้านของธุรกิจ ซึ่งจะทำให้ธุรกิจ มีการเติบโตที่มั่นคง ภายในโลกที่มีความไม่แน่นอนและมีการเปลี่ยนแปลงอย่างสูงได้ สำหรับรายละเอียดการพัฒนาหัวหน้าให้เป็นคนทั้งสี่ประเภทนี้ ขอนำเสนอในบทความถัดไป

บทความโดย

Kom Suwanpimon (คม สุวรรณพิมล)
CEO & Founder / Coach For Goal Group 
 
 • Top Management Executive in Finacial Companies
 • Executive Coach & Business Development Consultant
 • Newspaper Columnnist & Author
   
Interesting Areas:
Business Results Inprovement, Leadership Development, Executive & performance Coaching, People Attitude & Behavior
 

บทความอื่นๆ ที่น่าสนใจ

Human Leadership หัวหน้าต้องนำผู้คนอย่างไรในยุคการเปลี่ยนแปลงที่ซับซ้อนนี้ องค์ประกอบสามด้าน ของ Human Leadership ที่ทาง Gartner นิยามไว้เพื่อให้หัวหน้าได้เป็นผู้นำที่มีความเป็นมนุษย์ และดึงศักยภาพของคนในทีมให้พร้อมรับการเปลื่ยนแปลงที่ซับซ้อนขึ้นอย่างทุกวันนี้ได้ครับ
Human Leadership หัวหน้าต้องนำผู้คนอย่างไรในยุคการเปลี่ยนแปลงที่ซับซ้อนนี้

องค์ประกอบสามด้าน ของ Human Leadership ที่ทาง Gartner นิยามไว้เพื่อให้หัวหน้าได้เป็นผู้นำที่มีความเป็นมนุษย์ และดึงศักยภาพของคนในทีมให้พร้อมรับการเปลื่ยนแปลงที่ซับซ้อนขึ้นอย่างทุกวันนี้ได้ครับ

Empathy สร้างได้ แค่ฝึกใช้ทักษะเหล่านี้ Empathy หรือ ความเข้าอกเข้าใจคนอื่น เป็น Soft Skill ที่จำเป็นอย่างมากในปัจจุบัน ไม่ว่าจะออกแบบผลิตภัณฑ์ ก็ต้องเข้าใจลูกค้า จะเป็นหัวหน้า ก็ต้องเข้าใจลูกน้อง จะมีพวกพ้อง ก็ต้องรู้ใจคน เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดี แต่คำถาม คือ แล้วต้องทำยังไงล่ะ? วิธีการง่ายๆ ที่เริ่มได้ทันที ก็คือ
Empathy สร้างได้ แค่ฝึกใช้ทักษะเหล่านี้

Empathy หรือ ความเข้าอกเข้าใจคนอื่น เป็น Soft Skill ที่จำเป็นอย่างมากในปัจจุบัน ไม่ว่าจะออกแบบผลิตภัณฑ์ ก็ต้องเข้าใจลูกค้า จะเป็นหัวหน้า ก็ต้องเข้าใจลูกน้อง จะมีพวกพ้อง ก็ต้องรู้ใจคน เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดี แต่คำถาม คือ แล้วต้องทำยังไงล่ะ? วิธีการง่ายๆ ที่เริ่มได้ทันที ก็คือ

Pakinson
Pakinson's Law เวลาที่มีไม่เคยพอ เพราะเราจะรอจนถึง Deadline New

Parkinson's Law ไม่ได้เกี่ยวอะไรกับโรคร้าย แต่ความหมายของมันคือ “Work expands so as to fill the time available for its completion.” หรือว่าง่ายๆ เวลามีมากแค่ไหน สุดท้ายก็ทำงานเสร็จตอน deadline อยู่ดี ถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่คิดแบบนี้ คุณโดน Pakinson's Law จ้องเล่นอยู่ครับ

Quiet Quitting ไม่ใช่เป็นเทรนด์ แต่จริงๆ มีมานานแล้ว ช่วงสองสามสัปดาห์ที่ผ่านมา คำนี้เป็นกระแสในโลกโซเชี่ยลอย่างรวดเร็ว จนทำให้สื่อดังๆ หลายที่ตีข่าววิธีการทำงานแบบใหม่นี้ว่าเป็นเทรนด์ของคนทำงานยุคใหม่ แต่อ่านไปอ่านมาชักคุ้นๆ ว่า การทำงานแบบนี้ก็มีมานานแล้วในบ้านเรา แค่มันไม่โก้หรูและดูเป็นลบมากกว่า นั่นคือ
Quiet Quitting ไม่ใช่เป็นเทรนด์ แต่จริงๆ มีมานานแล้ว

ช่วงสองสามสัปดาห์ที่ผ่านมา คำนี้เป็นกระแสในโลกโซเชี่ยลอย่างรวดเร็ว จนทำให้สื่อดังๆ หลายที่ตีข่าววิธีการทำงานแบบใหม่นี้ว่าเป็นเทรนด์ของคนทำงานยุคใหม่ แต่อ่านไปอ่านมาชักคุ้นๆ ว่า การทำงานแบบนี้ก็มีมานานแล้วในบ้านเรา แค่มันไม่โก้หรูและดูเป็นลบมากกว่า นั่นคือ

World Economic Forum แนะนำ หัวหน้าแบบไหน ? ถึงได้ใจพนักงานยุคใหม่ ในการประชุมประจำปีของ World Economic Forum เองได้เคยพูดถึงประเด็นเหล่านี้ไว้แล้วครับ เพียงแต่ช่วงนั้นโลกของเรายังวุ่นๆ กับการรับมือปัญหาของโลกที่ยิ่งใหญ่กว่าอย่าง Covid-19 จึงทำให้เรื่องนี้ไม่ถูกพูดถึงมากนัก ประเด็นที่ท้าทาย คือ เด็กรุ่นใหม่ๆ ที่เข้าสู่ตลาดแรงงานนั้นจะมีความแตกต่างจากรุ่นใหญ่ในองค์กรมากเลย แม้แต่รุ่นก่อนหน้าเค้าแค่รุ่นเดียวก็ตาม ไม่ว่าจะโดนมองว่าไม่ทุ่มเท ไม่อดทน หรือ แม้แต่ เปลี่ยนงานบ่อย
World Economic Forum แนะนำ หัวหน้าแบบไหน ? ถึงได้ใจพนักงานยุคใหม่

ในการประชุมประจำปีของ World Economic Forum เองได้เคยพูดถึงประเด็นเหล่านี้ไว้แล้วครับ เพียงแต่ช่วงนั้นโลกของเรายังวุ่นๆ กับการรับมือปัญหาของโลกที่ยิ่งใหญ่กว่าอย่าง Covid-19 จึงทำให้เรื่องนี้ไม่ถูกพูดถึงมากนัก ประเด็นที่ท้าทาย คือ เด็กรุ่นใหม่ๆ ที่เข้าสู่ตลาดแรงงานนั้นจะมีความแตกต่างจากรุ่นใหญ่ในองค์กรมากเลย แม้แต่รุ่นก่อนหน้าเค้าแค่รุ่นเดียวก็ตาม ไม่ว่าจะโดนมองว่าไม่ทุ่มเท ไม่อดทน หรือ แม้แต่ เปลี่ยนงานบ่อย

ผลการสำรวจ 3 สิ่งสำคัญในการบริหารคน ที่ทาง Gartner ระบุว่าผู้บริหารด้านคน (CHRO) ต้องไม่ลืม ทั้งสามด้านนี้ คือ สิ่งสำคัญลำดับแรกๆ ที่ทาง Gartner ได้สำรวจกับกลุ่ม HR และระบุว่าเป็นสิ่งที่ผู้บริหารด้านคน หรือ Chief Human Resources Offeicer (CHRO) ต้องให้ความสำคัญอย่างยิ่งยวด ทาง Coach For Goal เรา จึงนำแนวทางนี้ มาปรับเพื่อให้เกิดแนวทางในการพัฒนาพนักงานขององค์กรที่ครอบคลุมมากขึ้น นั่นคือ การสื่อสารให้พนักงานได้เข้าใจถึงแรงกดดันทั้งสามด้านที่เกิดขึ้นกับองค์กร ไม่ว่าจะเป็น การสร้างทุกคนให้เป็นคนเก่ง การสร้าง mindset ที่พร้อมปรับตัวในทุกสภา่วะ และ การสร้างประสิทธิภาพในการทำงานแต่ละวัน
ผลการสำรวจ 3 สิ่งสำคัญในการบริหารคน ที่ทาง Gartner ระบุว่าผู้บริหารด้านคน (CHRO) ต้องไม่ลืม

ทั้งสามด้านนี้ คือ สิ่งสำคัญลำดับแรกๆ ที่ทาง Gartner ได้สำรวจกับกลุ่ม HR และระบุว่าเป็นสิ่งที่ผู้บริหารด้านคน หรือ Chief Human Resources Offeicer (CHRO) ต้องให้ความสำคัญอย่างยิ่งยวด ทาง Coach For Goal เรา จึงนำแนวทางนี้ มาปรับเพื่อให้เกิดแนวทางในการพัฒนาพนักงานขององค์กรที่ครอบคลุมมากขึ้น นั่นคือ การสื่อสารให้พนักงานได้เข้าใจถึงแรงกดดันทั้งสามด้านที่เกิดขึ้นกับองค์กร ไม่ว่าจะเป็น การสร้างทุกคนให้เป็นคนเก่ง การสร้าง mindset ที่พร้อมปรับตัวในทุกสภา่วะ และ การสร้างประสิทธิภาพในการทำงานแต่ละวัน