​Management Strategy in Uncertain World New

วันที่: 10 ม.ค. 2566 14:54:14     แก้ไข: 10 ม.ค. 2566 15:34:48     เปิดอ่าน: 426     Blogs
โลกในปัจจุบันนี้ มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วมาก จนถึงขนาดว่ามีการให้นิยายของโลกยุคนี้ว่าเป็นโลก VUCA WORLD หรือโลกที่มีความผันผวน ไม่แน่นอนซับซ้อนและคลุมเครือ และต่อมาก็เปลี่ยนคำนิยามอีกว่าเป็นโลคยุค BANI WORLD คือเป็นโลกที่เปราะบางและคาดการณ์อะไรไม่ได้ ซึ่งในอนาคตก็คงมีการเปลี่ยนแปลงคำนิยามนี้อีกเช่นกัน แต่ไม่ว่าโลกจะถูกนิยามว่าอะไร พื้นฐานอย่างหนึ่งของโลกยุคนี้ ก็คือ โลกที่ไม่มีความแน่นอน ซึ่งก็น่าจะเป็นเช่นนี้มาโดยตลอด แต่เพิ่มเติมนอกจากความไม่แน่นอนแล้ว ยังมีการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วด้วย
Management Problems in Uncertain World

จากโลกที่มีความไม่แน่นอน และมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว การบริหารงานต่างๆ ก็ต้องมีการเปลี่ยนแปลงตามไปด้วย แต่ในความเป็นจริง ผู้บริหารส่วนใหญ่ยังคงยึดติดกับการบริหารงานแบบเดิมๆ ไม่ใช่เพราะไม่อย่างเปลี่ยน ทุกคนรู้ว่าต้องเปลี่ยน แต่เป็นเพราะความเคยชิน หรือ นิสัยที่ฝังติดตัวมานาน การจะเปลี่ยนแปลงอะไรในชั่วข้ามคืนมันเป็นไปได้ยาก ดังนั้นทำให้การบริหารงานยังอยู่บนพื้นฐานเดิมๆภายใต้บริบทที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างมากและรวดเร็ว โดยปัญหาเกี่ยวกับการบริหารที่มักจะเกิดขึ้น เป็นอันดับแรกๆคือ 
 1. การกำหนดวิสัยทัศน์ คือต่อให้พยายามเปลี่ยนแปลงวิธีคิดจากเดิมแล้ว แต่พื้นฐานความคิดยังวนเวียนอยู่ในประสบการณ์แบบเดิมๆ แตกต่างกับคนรุ่นใหม่ที่ตั้งบริษัท Start Up ที่แทบไม่มีประสบการณ์เดิมในหัวเลย ทุกอย่างคือเริ่มต้นจากศูนย์บวกกับความฝัน จนเห็นโอกาสตามมา แต่สำหรับธุรกิจที่ตั้งมากนานแล้วนั้นวิสัยทัศน์ทางธุรกิจมักจะเริ่มต้นมาจากการรักษาฐานของธุรกิจเดิมไว้ แล้วคิดต่อยอดจากนั้น ทำให้สุดท้ายก็ยังวนเวียนไปไม่ไกลจากเดิมมากนัก
 2. การสร้างความสมดุลระหว่างการเติบโตและเสรียรภาพ จากโลกยุคปัจจุบันทำให้การดิ้นรนเพื่อเอาตัวรวด เกิดขึ้นจากเดิมเป็นอย่างมาก และการดิ้นรนนี้เองนำมาซึ่งการปรับตัวหรือเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว และเน้นไปที่การเติบโตของธุรกิจ จนในบางครั้งเน้นมากกว่าเสรียรภาพหรือความมั่นคงทางธุรกิจ ทำให้ขาดความสมดุลไป ซึ่งถ้าพลาดขึ้นมาก็จะล้มลงมาแรงมาก
 3. การบริหารคน คือ เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นตามมาจากวิธีคิดทางธุรกิจข้างต้น เพราะจากการเปลี่ยนแปลงวิสัยทัศน์และการปรับเปลี่ยนวิธีการบริหารงานอย่างรวดเร็วแต่การบริหารคนกลับยังมีแนวคิดแบบเดิม ซึ่งจากการเปลี่ยนแปลงของโลก ที่ทำให้คนมีวิธีคิดและความต้องการที่แตกต่างจากเดิม ไม่ว่าจะเป็นคนรุ่นใหม่ หรือ รุ่นเก่าก็มีความคิดที่เปลี่ยนแปลงไปเช่นกัน ทำให้วิธีการบริหารคนแบบเดิมไม่เหมาะสมในการรักษาคนเก่งเอาไว้ หรือ แม้แต่การจะพัฒนาคนให้เก่งขึ้นด้วยวิธีการเดิมๆ ก็เป็นไปได้ยาก  
Business Goal (Organization Goal)

จากปัญหาหลักๆ ข้างต้น ถ้าเราลองย้อนกลับมาดูถึงความต้องการหรือเป้าหมายที่แท้จริงของธุรกิจ ว่ามีเป้าหมายอะไรบ้าง ก็สามารถแบ่งเป้าหมายออกได้เป็น 4 ด้านหลักๆ คือ

1 การเติบโต (Growth) เป้าหมายนี้เป็นพื้นฐานหลักของการทำธุรกิจเพราะทุกธุรกิจก็ต้องการการเติบโตทั้งสิ้น

2.ความมั่นคง (Stability) เป้าหมายนี้มักมาควบคู่กับการเติบโต เพราะ เมื่อธุรกิจเติบโตก็จะมีความต้องการที่จะยึดมั่นการเติบโตนั้นต่อไปนาน ซึ่งก็คือความมั่นคงทางธุรกิจนั่นเอง

3 การสร้างผลผลิตที่ดี (Productivity) เป้าหมายนี้ เป็นเป้าหมายในการบริหารงานที่ต้องการให้ทีมงานทำงานเพื่อสร้างธุรกิจให้เติบโต โดยเป้าหมายนี้จะเน้นถึงการเพิ่มผลผลิตผ่านการบริหารคน

4. การสร้างความผูกพันธ์ในองค์กร (Engagement) เป้าหมายนี้ก็เป็นเป้าหมายในการบริหารงานเช่นเดียวกันโดยเน้นการบริหารคนเพื่อให้คนเกิดความผูกพันธ์ เพื่อจะได้สร้าง ผลผลิตที่ดี จนนำธุรกิจไปสู่การเติบโตที่มั่นคง  
จากเป้าหมายทั้งสี่ด้านนี้ จะมีความสัมพันธ์และความเกี่ยวพันกัน ดังนั้น การเน้นเป้าหมายทั้งสี่นี้ จะต้องมีความสมดุลกัน ถ้าเน้นเรื่องใดเรื่องหนึ่งมากเกินไปจนขาดความสมดุลผลเสียจะเกิดขึ้นกับธุรกิจในที่สุด เช่นถ้าเน้นเติบโตมากไป อาจจะเสี่ยงทำอะไรบางอย่างจนขาดความมั่นคงทางธุรกิจก็ได้ หรือถ้าเน้นการบริหารเพื่อสร้าง Productivity มากเกินไปก็อาจทำให้ Engagement ตกลงก็ได้

Diamond Management -การบริหารแบบสร้างความสมดุลในเป้าหมายทั้ง 4 ด้าน (Management For Balancing 4 Business Goal)

การบริหารธุรกิจในโลกยุคที่มีความไม่แน่นอนสูง สิ่งสำคัญคือความยืดหยุ่น ในการบริหารงานเพื่อสร้างความสมดุลให้เกิดขึ้นกับเป้าหมายทั้ง 4 ด้าน โดยการบริหารแบบสร้างความสมดุลนี้ เรียกว่า การบริหารแบบ Diamond Management ซึ่งเป็นการผสมผสานการบริหารด้วยหลักการสี่เรื่องเข้าด้วยกัน โดยจะเน้นใช้การบริหารทั้ง สี่ด้านไปพร้อมๆ กัน คือ 
 • Driving Result เป็นการบริหารที่เน้น ให้ได้ผลลัพธ์ตามวิสัยทัศน์ที่กำหนดโดยมุ่งไปที่การแปลงวิสัยทัศน์ให้เป็นกลยุทธ์ในการทำงานงานเหมาะสม ซึ่งจะตอบสนองต่อเป้าหมายด้านการเติบโตของธุรกิจ
 • Effective Execution หมายถึงการบริหารที่เน้นการนำกลยุทธ์ที่กำหนดไปปฏิบัติและบริหารทีมงานเพื่อให้สร้างผลผลิตสูงสุดตามกลยุทธ์ที่กำหนด ซึ่งจะทำให้ธุรกิจเกิดความมั่นคง เพราะแผนงานต่างๆ ได้ถูกนำไปปฏิบัติจนเกิดผลที่ต้องการ
 • Team Development เป็นการบริหารงานที่ตอบเป้าหมายด้านการเติบโตของธุรกิจ และสร้าง Engagement ไปพร้อมกัน โดยการมุ่งเน้นให้ทีมงานมีการพัฒนาศักยภาพให้สูงขึ้นตลอดเวลาเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงของโลก
 • Building High Performance Environment เป็นการเน้นการสร้างความมั่งคงให้กับธุรกิจ ผ่านการสร้าง Engagement ให้กับคนในองค์กร ด้วยวิธีการสร้างสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมกับความต้องการของคนทำงานในโลกยุคนี้   
Develop Diamond Management

การบริหารธุรกิจแบบ Diamond Management ถ้าพิจารณาดูแล้วจะเป็นหน้าที่หลักของผู้บริหารระดับกลาง เพราะเขาจะเป็นคนรับวิสัยทัศน์จากผู้บริหารระดับสูงมาแปลงเป็นกลยุทธ์และนำกลยุทธ์ไปปฏิบัติจนเกิดผลที่ต้องการ และในขณะเดียวกันเขาก็มีหน้าที่ในการบริหารทีมงาน เพื่อให้พัฒนาศักยภาพ และ สร้างสภาพแวดล้อมที่ดีในการทำงาน ดังนั้นการจะทำให้การบริหารแบบ Diamond Management ประสบความสำเร็จเราต้อง “พัฒนาผู้บริหารระดับกลาง” ให้มีความสามารถในการบริหารแบบ Daimond โดยพัฒนาให้เขาเป็นคนที่มีความสามารถดังนี้
 1. Result Oriented Leader เป็นคนที่มีความสามารถในการกำหนดกลยุทธ์ จากวิสัยทัศน์หรือเป้าหมายขององค์กรได้ เป็นที่มีความคิดในเชิงกลยุทธ์
 2. Effective Executor สามารถแปลงกลยุทธ์สู่การปฏิบัติจนประสบความสำเร็จ
 3. Team Developer เป็นคนที่สามารถสร้างทีมงานให้มีความพร้อมเพื่อรองรับกลยุทธ์ใหม่ๆที่เกิดขึ้นได้และมีทัศนคติที่อยากจะพัฒนาทีมงานให้เก่งขึ้น
 4. Environment Master เป็นคนที่มีความสามารถในการสร้างบรรยากาศการทำงานให้เป็น High Performance Environment และมีทัศนคติที่เหมาะสมในการเป็นหัวหน้า

การสร้างให้ผู้บริหารระดับกลางมีความสามารถในทั้งสี่ด้านนี้ จะช่วยส่งเสริมในการบริหารแบบ Diamond Management ให้ประสบความสำเร็จ ซึ่งจะช่วยสร้างให้เกิดความสมดุลของเป้าหมาย 4 ด้านของธุรกิจ ซึ่งจะทำให้ธุรกิจ มีการเติบโตที่มั่นคง ภายในโลกที่มีความไม่แน่นอนและมีการเปลี่ยนแปลงอย่างสูงได้ สำหรับรายละเอียดการพัฒนาหัวหน้าให้เป็นคนทั้งสี่ประเภทนี้ ขอนำเสนอในบทความถัดไป

บทความโดย

Kom Suwanpimon (คม สุวรรณพิมล)
CEO & Founder / Coach For Goal Group 
 
 • Top Management Executive in Finacial Companies
 • Executive Coach & Business Development Consultant
 • Newspaper Columnnist & Author
   
Interesting Areas:
Business Results Inprovement, Leadership Development, Executive & performance Coaching, People Attitude & Behavior
 

บทความอื่นๆ ที่น่าสนใจ

Key Takeaways จาก Leading with Purpose Mini-Workshop สรุปเนื้อหาและ Key Takeaways ที่น่าสนใจจากงานมินิเวิร์คชอป Leading with Purpose โดย อ. คม สุวรรณพิมล เกี่ยวกับ การพัฒนาผู้นำให้สอดคล้องกับ Organizational Purpose ซึ่งในปัจจุบัน เป็นสิ่งที่ทำให้องค์กรได้ทบทวนถึงเหตุผลในการคงอยู่ของธุรกิจไม่ว่าจะเป็น คุณค่าที่ส่งมอบ ผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ตลอดจนกระบวนการทั้งหมดขององค์กรเองว่าได้สอดคล้องกับความมุ่งหวังที่แท้จริงมากน้อยเพียงใด
Key Takeaways จาก Leading with Purpose Mini-Workshop

สรุปเนื้อหาและ Key Takeaways ที่น่าสนใจจากงานมินิเวิร์คชอป Leading with Purpose โดย อ. คม สุวรรณพิมล เกี่ยวกับ การพัฒนาผู้นำให้สอดคล้องกับ Organizational Purpose ซึ่งในปัจจุบัน เป็นสิ่งที่ทำให้องค์กรได้ทบทวนถึงเหตุผลในการคงอยู่ของธุรกิจไม่ว่าจะเป็น คุณค่าที่ส่งมอบ ผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ตลอดจนกระบวนการทั้งหมดขององค์กรเองว่าได้สอดคล้องกับความมุ่งหวังที่แท้จริงมากน้อยเพียงใด

มารู้จัก A.I. แบบเข้าใจง่าย ใน 1 หน้ากระดาษ AI (Artificial Intelligence) หรือ ปัญญาประดิษฐ์ เป็นองค์ประกอบสำคัญของเทคโนโลยีที่ได้รับความสนใจมากขึ้นในช่วงสมัยสมัยใหม่ ด้วยความสามารถในการจำลองและสร้างความคิดเห็นเชิงปัญญาที่มีความเป็นมนุษย์ได้ การพัฒนา AI ได้เกิดแนวคิดและเทคนิคหลายแบบเพื่อให้สามารถแก้ปัญหาที่ซับซ้อนและจำลองกระบวนการคิดของมนุษย์ได้ ดังนั้นเราสามารถแบ่งประเภทของ AI ได้เป็นระดับต่อไปนี้
มารู้จัก A.I. แบบเข้าใจง่าย ใน 1 หน้ากระดาษ

AI (Artificial Intelligence) หรือ ปัญญาประดิษฐ์ เป็นองค์ประกอบสำคัญของเทคโนโลยีที่ได้รับความสนใจมากขึ้นในช่วงสมัยสมัยใหม่ ด้วยความสามารถในการจำลองและสร้างความคิดเห็นเชิงปัญญาที่มีความเป็นมนุษย์ได้ การพัฒนา AI ได้เกิดแนวคิดและเทคนิคหลายแบบเพื่อให้สามารถแก้ปัญหาที่ซับซ้อนและจำลองกระบวนการคิดของมนุษย์ได้ ดังนั้นเราสามารถแบ่งประเภทของ AI ได้เป็นระดับต่อไปนี้

ประชุม online ให้ได้ประสิทธิภาพ จากคำแนะนำของ Havard Business Review ประชุม online ให้ได้ประสิทธิภาพ จากคำแนะนำของนักวิจัยและที่ปรึกษาด้านผู้นำ Havard Business Review ครับ
กดที่ภาพเพื่อดู infographic แบบเต็มๆ นะครับ
ประชุม online ให้ได้ประสิทธิภาพ จากคำแนะนำของ Havard Business Review

ประชุม online ให้ได้ประสิทธิภาพ จากคำแนะนำของนักวิจัยและที่ปรึกษาด้านผู้นำ Havard Business Review ครับ กดที่ภาพเพื่อดู infographic แบบเต็มๆ นะครับ

กฎ 10 ประการในการประชุมแบบ อลัน มูลัลลี่ (Allan Mulally) อลัน มูลัลลี่ คือ อดีต CEO ของ Ford Motor ผู้เคยบริหารงานจนพลิกวิกฤตของ Boeing ได้นำวิธีการบริหารที่ประสบความสำเร็จมาใช้ หนึ่งในนั้นคือวิธีการประชุม Business Plan Review ที่มีกฎ 10 ประการ เพื่อให้พนักงานได้เป็นส่วนหนึ่งของทีมและมุ่งหาผลลัพธ์ร่วมกันอย่างแท้จริง
กฎ 10 ประการในการประชุมแบบ อลัน มูลัลลี่ (Allan Mulally)

อลัน มูลัลลี่ คือ อดีต CEO ของ Ford Motor ผู้เคยบริหารงานจนพลิกวิกฤตของ Boeing ได้นำวิธีการบริหารที่ประสบความสำเร็จมาใช้ หนึ่งในนั้นคือวิธีการประชุม Business Plan Review ที่มีกฎ 10 ประการ เพื่อให้พนักงานได้เป็นส่วนหนึ่งของทีมและมุ่งหาผลลัพธ์ร่วมกันอย่างแท้จริง

บริหารเวลาเป็น จะไม่เห็นดินพอกหางหมู ด้วยเทคนิค ​OHIO การเลือกจะผลัดวันประกันพรุ่งนี่แหละ ที่ทำให้งานของคุณจะยิ่งยากและใช้เวลาจัดการกับนานขึ้น โดยเฉพาะ "งานเล็กๆ น้อยๆ" แถมในบางครั้ง งานเดิมก็กลับงอกมาภายหลังจนเป็นอุปสรรคเสียเอง การบริหารเวลาแบบ OHIO จึงแนะนำวิธีจัดการเวลา โดย
บริหารเวลาเป็น จะไม่เห็นดินพอกหางหมู ด้วยเทคนิค ​OHIO

การเลือกจะผลัดวันประกันพรุ่งนี่แหละ ที่ทำให้งานของคุณจะยิ่งยากและใช้เวลาจัดการกับนานขึ้น โดยเฉพาะ "งานเล็กๆ น้อยๆ" แถมในบางครั้ง งานเดิมก็กลับงอกมาภายหลังจนเป็นอุปสรรคเสียเอง การบริหารเวลาแบบ OHIO จึงแนะนำวิธีจัดการเวลา โดย

บริหารเวลาอย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยเทคนิค POMODORO เทคนิคการบริหารเวลาแบบ Pomodoroนี้ ถูกพัฒนาจาก ฟรานเชสโก้ ซีริลโล (Francesco Cirillo) ช่วงยุค
บริหารเวลาอย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยเทคนิค POMODORO

เทคนิคการบริหารเวลาแบบ Pomodoroนี้ ถูกพัฒนาจาก ฟรานเชสโก้ ซีริลโล (Francesco Cirillo) ช่วงยุค '80 มันคือวิธีการเดียวกับการแบ่งสลอตเวลาออกเป็นช่วงๆ แล้วโฟกัสกับงานให้ได้ จนกว่าเวลาที่แบ่งจะหมดลง โดยวิธีการ คือ