โปรแกรมพัฒนาผู้บริหารให้นำทีมงานด้วยการสร้างบรรยากาศในการทำงาน (Working Environment) และการพัฒนา (Development) พนักงาน เหมาะสมกับเป้าหมาย ประกอบด้วย Workshop ดังนี้
 
• Leader as Coach: Unleash the Coach in You
• Leadership Communication:  Enhance Your Leadership Skill with Effective Communication
 
รายละเอียด Workshop
 Leader as Coach 
Unleash the Coach in You


Overview
หลักสูตรนี้จะเน้นการพัฒนาผู้บริหารให้เป็น “โค้ช” ที่สามารถเปลี่ยนพฤติกรรมของทีมงานให้มีการกระทำที่เหมาะสมในการทำงาน โดยลงลึกไปถึงการเปลี่ยนแปลงทัศนคติของผู้อื่น หลักสูตรนี้มุ่งเน้นการพัฒนาผู้บริหารให้มีภาวะผู้นำซึ่งเป็นคุณสมบัติพื้นฐานของโค้ชที่ดี เพื่อให้ได้รับความไว้วางใจจากทีมงาน และพัฒนาความสามารถในการโค้ชที่ถูกต้อง เพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในเชิง พฤติกรรมของทีมงานที่ต้องการ

Benefit
• เข้าใจภาวะผู้นำของตนเองในปัจจุบัน และพร้อมสร้างความไว้วางใจให้กับลูกทีมเพิ่มประสิทธิผลในการโค้ช
• เข้าใจกลไกที่จะก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของลูกทีม
• ใช้เทคนิคการโค้ชที่ถูกต้องเช่น การตั้งคำถาม หรือ การเล่าเรื่องที่นำไปสู่การยอมรับพฤติกรรมที่ควรเปลี่ยนแปลง
• ให้ feedback กับลูกทีมได้ตรงประเด็น มีประสิทธิภาพ และได้รับการยอมรับจากทีมงาน
• ผสมผสานทักษะและกลไกทางจิตวิทยา เพื่อเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของลูกทีมในการโค้ช 


Content
• การพัฒนาตนเองเพื่อให้เป็นผู้นำที่ได้รับความไว้วางใจ
การเข้าใจในภาวะผู้นำของตนเองและพร้อมเปลี่ยนแปลงตนเองเพื่อให้เป็นผู้นำที่ได้รับความไว้วางใจ (Trusted Leader) ซึ่งเป็นรากฐานที่สำคัญต่อการเป็นโค้ช

• การเข้าใจทัศนคติในการเป็นโค้ช
เข้าใจทัศนคติพื้นฐานสำหรับโค้ชที่ควรคำนึงถึงในกระบวนการโค้ช เพื่อให้การโค้ชประสบความสำเร็จตามเป้าหมาย

• การเรียนรู้กระบวนการและทักษะในการโค้ช
เรียนรู้การเกิดขึ้นของพฤติกรรม การระบุพฤติกรรมที่ควรเปลี่ยนแปลงของลูกทีม
หาสาเหตุ/ที่มาของพฤติกรรมนั้น ให้ทางเลือกและตัวช่วยกับลูกทีมในการเปลี่ยนแปลง นอกจากนี้ยังได้เรียนรู้เกี่ยวกับกระบวนการในการติดตามผลหลังจากการโค้ช เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถโค้ชจนเกิดผลได้จริงในทางปฏิบัติ


Framework

 Leadership Communication 
Enhance Your Leadership with Effective Communication

Overview
ผู้บริหาร คือตัวแทนของหน่วยงานไม่ว่าจะอยู่ในระดับแผนก หรือ ระดับองค์กร การสื่อสารจึงมีความสำคัญอย่างมาก เพราะเป็นการแสดงถึงตัวตนและวิสัยทัศน์ของผู้บริหารที่จะสร้างพลังในการบริหารงาน โน้มน้าวใจทีมงาน หรือกระตุ้นให้ทีมงานสร้างผลงานที่ดีเลิศได้

Benefit
• เข้าใจวิธีการสื่อสารของตนเอง และพร้อมที่จะเปลี่ยนแปลงเพื่อให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
• สามารถปรับเปลี่ยนทัศนคติที่มีต่อลูกทีม ซึ่งจะนำไปสู่การเปิดใจ รับฟัง และเข้าใจลูกทีมมากขึ้น
• รู้เทคนิคการสื่อสารกับทีมงานในการสร้างทีม สร้างแรงจูงใจและกระตุ้นลูกทีมได้อย่างมีประสิทธิภาพ
• เพิ่มความร่วมมือระหว่างทีมงาน และลดความขัดแย้งภายในทีมงานที่จากความเข้าใจที่คลาดเคลื่อน

Content
• เข้าใจกลไกการสื่อสารของตนเอง
เรียนรู้วิธีการสื่อสารของผู้บริหารโดยการระบุวัตถุประสงค์ของการสื่อสาร ทัศนคติในการสื่อสาร จุดยืน และเอกลักษณ์ของตนเอง เพื่อให้เกิดการสื่อสารกับทีมงานบรรลุเป้าหมาย

• ทักษะการสื่อสารกับทีมงานอย่างมีประสิทธิภาพ
เรียนรู้แนวคิดและทักษะในการสื่อสารตั้งแต่การจัดวางโครงร่างของการสื่อสาร
การสร้างจุดยืนร่วมกัน การสร้างแรงจูงใจและการกระตุ้น นอกจากนี้ยังเรียนรู้เทคนิคในการถ่ายทอดเช่นการตั้งคำถาม การเล่าเรื่องเพื่อให้บรรลุผลตามเป้าหมายที่ต้องการสื่อสารกับทีมงาน

Framework

หลักสูตรอื่นๆ ในหมวดเดียวกัน

Performance Focus โปรแกรมพัฒนาผู้บริหารให้เป็น “ผู้นำที่สร้างผลลัพธ์ตามเป้าหมายที่องค์กรต้องการ (Achieve Team Goals)
Performance Focus

โปรแกรมพัฒนาผู้บริหารให้เป็น “ผู้นำที่สร้างผลลัพธ์ตามเป้าหมายที่องค์กรต้องการ (Achieve Team Goals)

Leadership Focus โปรแกรมพัฒนาผู้บริหารให้เป็น "ผู้นำที่ได้รับความไว้วางใจ (Trusted Leader)" โดยเน้นการปรับ Leadership Mindset เพื่อให้เกิดพฤติกรรมของผู้นำที่เหมาะสม และมีคนตามด้วยความเต็มใจ
Leadership Focus

โปรแกรมพัฒนาผู้บริหารให้เป็น "ผู้นำที่ได้รับความไว้วางใจ (Trusted Leader)" โดยเน้นการปรับ Leadership Mindset เพื่อให้เกิดพฤติกรรมของผู้นำที่เหมาะสม และมีคนตามด้วยความเต็มใจ