โปรแกรมพัฒนาผู้บริหารให้นำทีมงานด้วยการสร้างบรรยากาศในการทำงาน (Working Environment) และการพัฒนา (Development) พนักงาน เหมาะสมกับเป้าหมาย ประกอบด้วย Workshop ดังนี้
 
• Leader as Coach: Unleash the Coach in You
• Leadership Communication:  Enhance Your Leadership Skill with Effective Communication
 
รายละเอียด Workshop
 Leader as Coach 
Unleash the Coach in You


Overview
หลักสูตรนี้จะเน้นการพัฒนาผู้บริหารให้เป็น “โค้ช” ที่สามารถเปลี่ยนพฤติกรรมของทีมงานให้มีการกระทำที่เหมาะสมในการทำงาน โดยลงลึกไปถึงการเปลี่ยนแปลงทัศนคติของผู้อื่น หลักสูตรนี้มุ่งเน้นการพัฒนาผู้บริหารให้มีภาวะผู้นำซึ่งเป็นคุณสมบัติพื้นฐานของโค้ชที่ดี เพื่อให้ได้รับความไว้วางใจจากทีมงาน และพัฒนาความสามารถในการโค้ชที่ถูกต้อง เพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในเชิง พฤติกรรมของทีมงานที่ต้องการ

Benefit
• เข้าใจภาวะผู้นำของตนเองในปัจจุบัน และพร้อมสร้างความไว้วางใจให้กับลูกทีมเพิ่มประสิทธิผลในการโค้ช
• เข้าใจกลไกที่จะก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของลูกทีม
• ใช้เทคนิคการโค้ชที่ถูกต้องเช่น การตั้งคำถาม หรือ การเล่าเรื่องที่นำไปสู่การยอมรับพฤติกรรมที่ควรเปลี่ยนแปลง
• ให้ feedback กับลูกทีมได้ตรงประเด็น มีประสิทธิภาพ และได้รับการยอมรับจากทีมงาน
• ผสมผสานทักษะและกลไกทางจิตวิทยา เพื่อเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของลูกทีมในการโค้ช 


Content
• การพัฒนาตนเองเพื่อให้เป็นผู้นำที่ได้รับความไว้วางใจ
การเข้าใจในภาวะผู้นำของตนเองและพร้อมเปลี่ยนแปลงตนเองเพื่อให้เป็นผู้นำที่ได้รับความไว้วางใจ (Trusted Leader) ซึ่งเป็นรากฐานที่สำคัญต่อการเป็นโค้ช

• การเข้าใจทัศนคติในการเป็นโค้ช
เข้าใจทัศนคติพื้นฐานสำหรับโค้ชที่ควรคำนึงถึงในกระบวนการโค้ช เพื่อให้การโค้ชประสบความสำเร็จตามเป้าหมาย

• การเรียนรู้กระบวนการและทักษะในการโค้ช
เรียนรู้การเกิดขึ้นของพฤติกรรม การระบุพฤติกรรมที่ควรเปลี่ยนแปลงของลูกทีม
หาสาเหตุ/ที่มาของพฤติกรรมนั้น ให้ทางเลือกและตัวช่วยกับลูกทีมในการเปลี่ยนแปลง นอกจากนี้ยังได้เรียนรู้เกี่ยวกับกระบวนการในการติดตามผลหลังจากการโค้ช เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถโค้ชจนเกิดผลได้จริงในทางปฏิบัติ


Framework

 Leadership Communication 
Enhance Your Leadership with Effective Communication

Overview
ผู้บริหาร คือตัวแทนของหน่วยงานไม่ว่าจะอยู่ในระดับแผนก หรือ ระดับองค์กร การสื่อสารจึงมีความสำคัญอย่างมาก เพราะเป็นการแสดงถึงตัวตนและวิสัยทัศน์ของผู้บริหารที่จะสร้างพลังในการบริหารงาน โน้มน้าวใจทีมงาน หรือกระตุ้นให้ทีมงานสร้างผลงานที่ดีเลิศได้

Benefit
• เข้าใจวิธีการสื่อสารของตนเอง และพร้อมที่จะเปลี่ยนแปลงเพื่อให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
• สามารถปรับเปลี่ยนทัศนคติที่มีต่อลูกทีม ซึ่งจะนำไปสู่การเปิดใจ รับฟัง และเข้าใจลูกทีมมากขึ้น
• รู้เทคนิคการสื่อสารกับทีมงานในการสร้างทีม สร้างแรงจูงใจและกระตุ้นลูกทีมได้อย่างมีประสิทธิภาพ
• เพิ่มความร่วมมือระหว่างทีมงาน และลดความขัดแย้งภายในทีมงานที่จากความเข้าใจที่คลาดเคลื่อน

Content
• เข้าใจกลไกการสื่อสารของตนเอง
เรียนรู้วิธีการสื่อสารของผู้บริหารโดยการระบุวัตถุประสงค์ของการสื่อสาร ทัศนคติในการสื่อสาร จุดยืน และเอกลักษณ์ของตนเอง เพื่อให้เกิดการสื่อสารกับทีมงานบรรลุเป้าหมาย

• ทักษะการสื่อสารกับทีมงานอย่างมีประสิทธิภาพ
เรียนรู้แนวคิดและทักษะในการสื่อสารตั้งแต่การจัดวางโครงร่างของการสื่อสาร
การสร้างจุดยืนร่วมกัน การสร้างแรงจูงใจและการกระตุ้น นอกจากนี้ยังเรียนรู้เทคนิคในการถ่ายทอดเช่นการตั้งคำถาม การเล่าเรื่องเพื่อให้บรรลุผลตามเป้าหมายที่ต้องการสื่อสารกับทีมงาน

Framework