ถ้าคุณเห็นอนาคตแล้วว่ากำลังจะเกิดสิ่งเลวร้ายขึ้นกับ Performance ของทีม คุณจะปล่อยผ่าน แล้วรอให้มันเกิดขึ้น หรือจะรีบแก้ไขก่อน? Feedback คือ คำตอบของสิ่งนี้ และ Feedback ที่ดี จะช่วยทั้งป้องกัน แก้ไข และส่งเสริมให้ทีมงานคุณสามารถสร้างผลลัพธ์ดีๆให้เกิดขึ้นได้ ก่อนที่จะสายเกินไป
 


KEY BENEFITS

  • ขับเคลื่อนทีมให้บรรลุเป้าหมาย ถูกทิศทางและได้ผลลัพธ์
  • สร้างแรงจูงใจในการปรับการทำงานและการพัฒนาตนเอง
  • สร้างบรรยากาศการเรียนรู้ของทีมแบบ Real-time

KEY CONTENTS

เพิ่มประสิทธิภาพการ Feedback ใน 3 ด้านคือ

  • Mindset ที่เหมาะสม
  • กระบวนการที่ถูกต้อง
  • เครื่องมือที่ใช้สะดวก

การพัฒนาในสามด้านนี้จึงทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงพัฒนาอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน

FRAMEWORK

Tags   E-learning  

หลักสูตรอื่นๆ ในหมวดเดียวกัน

Driving Results พัฒนาผู้นำให้เน้นการบริหารที่ได้ผลลัพธ์ตามวิสัยทัศน์ที่กำหนดโดยมุ่งไปที่การแปลง วิสัยทัศน์ให้เป็นกลยุทธ์ในการทำงานงานเหมาะสม ซึ่งจะตอบสนองต่อเป้าหมายด้านการเติบโตของธุรกิจ
Driving Results

พัฒนาผู้นำให้เน้นการบริหารที่ได้ผลลัพธ์ตามวิสัยทัศน์ที่กำหนดโดยมุ่งไปที่การแปลง วิสัยทัศน์ให้เป็นกลยุทธ์ในการทำงานงานเหมาะสม ซึ่งจะตอบสนองต่อเป้าหมายด้านการเติบโตของธุรกิจ

Effective Execution พัฒนาผู้นำให้สามารถบริหารโดยเน้นการนำกลยุทธ์ที่กำหนดไปปฏิบัติและบริหารทีมงานเพื่อให้สร้างผลผลิตสูงสุดตามกลยุทธ์ที่กำหนด ซึ่งจะทำให้ธุรกิจเกิดความมั่นคง
Effective Execution

พัฒนาผู้นำให้สามารถบริหารโดยเน้นการนำกลยุทธ์ที่กำหนดไปปฏิบัติและบริหารทีมงานเพื่อให้สร้างผลผลิตสูงสุดตามกลยุทธ์ที่กำหนด ซึ่งจะทำให้ธุรกิจเกิดความมั่นคง

Developing Team พัฒนาผู้นำให้บริหารงานที่สร้างการเติบโตของธุรกิจ และ Engagement ไปพร้อมกัน โดยการมุ่งเน้นให้ทีมงานมีการพัฒนาศักยภาพให้สูงขึ้นตลอดเวลาเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงของโลก
Developing Team

พัฒนาผู้นำให้บริหารงานที่สร้างการเติบโตของธุรกิจ และ Engagement ไปพร้อมกัน โดยการมุ่งเน้นให้ทีมงานมีการพัฒนาศักยภาพให้สูงขึ้นตลอดเวลาเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงของโลก

Building Effective Environment พัฒนาผู้นำที่เน้นการสร้างความมั่งคงให้กับธุรกิจ ผ่านการสร้าง Engagement ให้กับคนในองค์กร ด้วยวิธีการสร้างสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมกับความต้องการของคนทำงานในโลกยุคนี้
Building Effective Environment

พัฒนาผู้นำที่เน้นการสร้างความมั่งคงให้กับธุรกิจ ผ่านการสร้าง Engagement ให้กับคนในองค์กร ด้วยวิธีการสร้างสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมกับความต้องการของคนทำงานในโลกยุคนี้