ถ้าคุณเห็นอนาคตแล้วว่ากำลังจะเกิดสิ่งเลวร้ายขึ้นกับ Performance ของทีม คุณจะปล่อยผ่าน แล้วรอให้มันเกิดขึ้น หรือจะรีบแก้ไขก่อน? Feedback คือ คำตอบของสิ่งนี้ และ Feedback ที่ดี จะช่วยทั้งป้องกัน แก้ไข และส่งเสริมให้ทีมงานคุณสามารถสร้างผลลัพธ์ดีๆให้เกิดขึ้นได้ ก่อนที่จะสายเกินไป
 


KEY BENEFITS

  • ขับเคลื่อนทีมให้บรรลุเป้าหมาย ถูกทิศทางและได้ผลลัพธ์
  • สร้างแรงจูงใจในการปรับการทำงานและการพัฒนาตนเอง
  • สร้างบรรยากาศการเรียนรู้ของทีมแบบ Real-time

KEY CONTENTS

เพิ่มประสิทธิภาพการ Feedback ใน 3 ด้านคือ

  • Mindset ที่เหมาะสม
  • กระบวนการที่ถูกต้อง
  • เครื่องมือที่ใช้สะดวก

การพัฒนาในสามด้านนี้จึงทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงพัฒนาอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน

FRAMEWORK

Tags   E-learning