โปรแกรมพัฒนาผู้บริหารให้เป็น "ผู้นำที่ได้รับความไว้วางใจ (Trusted Leader)" โดยเน้นการปรับ Leadership Mindset เพื่อให้เกิดพฤติกรรมของผู้นำที่เหมาะสม และมีคนตามด้วยความเต็มใจ ประกอบด้วย Workshop ดังนี้
 
• The Roots: Building Your Leadership Foundation
• The Perfect Manager: Balance Leadership Behaviors to Drive Results
• Coach for Goal: Make Your Work & Life Successful
 
รายละเอียด Workshop
 The Roots 
Building your Leadeship Foundation


Overview
หลักสูตรการพัฒนาภาวะผู้นำ ที่ให้ความสำคัญต่อการสร้างทัศนคติพื้นฐานในการเป็นผู้นำ และทักษะการบริหารทีมที่จำเป็น เพื่อวัตถุประสงค์ คือ ต้องการให้ผู้เข้าอบรมได้พัฒนาหรือเปลี่ยนแปลงตนเองจนเกิดภาวะผู้นำอย่างแท้จริง และเป็นการสร้างรากฐานที่แข็งแรงของผู้นำองค์กรในอนาคต

Benefit
• เข้าใจหลักการภาวะผู้นำ (Leadership Principles) และเปลี่ยนแปลงตนเองให้เป็นผู้นำที่ไว้วางใจได้ (Trusted Leader)
• สร้างทัศนคติที่เหมาะสมต่อตนเอง ทีมงาน และบทบาทการเป็นผู้นำ
• พัฒนาทักษะด้านการสื่อสาร การสร้างแรงจูงใจ และการพัฒนาทีมงานที่จำเป็นต่อบริหาร "คน" และ "งาน" ได้อย่างสมดุล

Content
• การเปลี่ยนความคิดในขั้นพื้นฐาน
การทำให้ผู้เข้าอบรมมองเห็นตนเองและตระหนักว่ามีภาวะผู้นำอยู่ในระดับใดเหมาะต่อการเป็นผู้นำที่ดีหรือไม่

• ผู้นำที่ได้รับความไว้วางใจ
การพัฒนาทักษะการเป็นผู้นำโดยใช้หลักของ Coach For Goal Leadership Model ซึ่งผสมผสานระหว่างการเปลี่ยนแปลงทัศนคติ การพัฒนาทักษะ ความสามารถในการเป็นผู้นำ เพื่อสร้างตนเองให้เป็นผู้นำที่ได้รับความไว้วางใจจากทีมงาน

การสื่อสารเป้าหมายและแนวทางการทำงานให้มีประสิทธิภาพ
เรียนรู้หลักการสื่อสารเป้าหมายหรือวิสัยทัศน์ และแผนการทำงานเพื่อให้ทีมสามารถทำงานให้บรรลุเป้าหมายด้วยความเต็มใจ

การสร้างแรงจูงใจกับทีมงาน
เรียนรู้หลักการที่มีประสิทธิภาพในการสร้างแรงจูงใจในการทำงานเพื่อให้ทีมงานทำงานได้ด้วยความความเต็มใจ

การบริหารทีมงานเพื่อการทำงานให้เกิดประสิทธิภาพร่วมกัน
การพัฒนาทีมงานเพื่อให้เกิดบรรยากาศของการทำงานที่มีความสุขและมีประสิทธิภาพในการทำงาน

Framework

 Win Any Change 
Get Along With Your New Challenge

Overview
หลักสูตรที่ให้ความสำคัญกับการปรับเปลี่ยนมุมมองและทัศนคติต่อการเปลี่ยนแปลงโดยการสร้างให้เกิดการเข้าใจและยอมรับการเปลี่ยนแปลง และพร้อมปรับเปลี่ยนตนเองให้เหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น


Benefit
• เข้าใจและยอมรับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในการทำงาน
• สามารถปรับตัวและพัฒนาตนเอง เพื่อให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงได้
• เป็นผู้เริ่มต้นเปลี่ยนแปลง (Leading Change) และลดการต่อต้านหรือความขัดแย้งที่อาจเกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลง

Content
• การสร้างความเข้าใจและเห็นความสำคัญของการเปลี่ยนแปลง
เรียนรู้เพื่อให้เกิดความตระหนักและเข้าใจความสำคัญของการเปลี่ยนแปลง

• หลักการบริหารตนเองเพื่ออยู่กับการเปลี่ยนแปลง
เรียนรู้หลักการในการบริหารตนเองและการนำหลักการบริหารตนเองมาใช้ เพื่อให้สามารถทำงานภายใต้การเปลี่ยนแปลงได้อย่างมีประสิทธิภาพ

• การรักษาประสิทธิภาพการทำงานภายใต้การเปลี่ยนแปลงอย่างยั่งยืน
เรียนรู้และเข้าใจตนเอง พร้อมปรับเปลี่ยนตนเองจากภายในเพื่อให้สามารถผ่านสภาวการณ์เปลี่ยนแปลงนั้นได้อย่างเต็มใจ

Framework

 COACH FOR GOAL 
Make Your Work & Life Successful

Overview
หลักสูตรที่เป็นหัวใจในการพัฒนาบุคลากร เป็นหลักสูตรพื้นฐานที่จำเป็นสำหรับพนักงานทุกระดับ โดยมุ่งเน้นที่การสร้างทัศนคติเชิงบวกของพนักงานที่มีต่อเป้าหมายในการทำงานเมื่อต้องอยู่ภายใต้สภาพแวดล้อมที่หลากหลาย


Benefit
• ตั้งเป้าหมายของตนเองเพื่อความชัดเจนในการทำงานมากขึ้น
• มีทัศนคติเชิงบวกต่องานและเพื่อนร่วมงาน
• มีความกระตือรือร้นในการทำงาน และมีใจรักในงานที่ทำ
• เป็นผู้ริเริ่มในการสร้างบรรยากาศที่ดีภายในองค์กร

Content
• การเข้าใจตนเอง
เรียนรู้เพื่อให้เกิดการมองตัวเอง การใช้ชีวิตของตนเอง เป้าหมายในชีวิต ทัศนคติในการทำงานและพฤติกรรมของตนเองว่านำไปสู่ความสำเร็จในการทำงานหรือไม่? อย่างไร?

• กำหนดเป้าหมายในชีวิต
การเรียนรู้การกำหนดเป้าหมายในชีวิตทั้งในด้านการทำงานและการใช้ชีวิต เพื่อสร้างความสมดุล

• การสร้างแรงจูงใจให้ตนเอง
เรียนรู้หลักการสร้างแรงจูงใจของตนเอง เมื่อต้องเผชิญกับอุปสรรคหรือปัญหาในการทำงาน

• การสร้างบรรยากาศเชิงบวกในการทำงาน
เรียนรู้การสร้างความสัมพันธ์ที่ดีในการทำงาน รวมถึงการสื่อสารระหว่างบุคคล เพื่อให้เกิดบรรยากาศการทำงานเป็นทีม

Framework