โปรแกรมพัฒนาผู้บริหารให้เป็น "ผู้นำที่ได้รับความไว้วางใจ (Trusted Leader)" โดยเน้นการปรับ Leadership Mindset เพื่อให้เกิดพฤติกรรมของผู้นำที่เหมาะสม และมีคนตามด้วยความเต็มใจ ประกอบด้วย Workshop ดังนี้
 
• The Roots: Building Your Leadership Foundation
• The Perfect Manager: Balance Leadership Behaviors to Drive Results
• Coach for Goal: Make Your Work & Life Successful
 
รายละเอียด Workshop
 The Roots 
Building your Leadeship Foundation


Overview
หลักสูตรการพัฒนาภาวะผู้นำ ที่ให้ความสำคัญต่อการสร้างทัศนคติพื้นฐานในการเป็นผู้นำ และทักษะการบริหารทีมที่จำเป็น เพื่อวัตถุประสงค์ คือ ต้องการให้ผู้เข้าอบรมได้พัฒนาหรือเปลี่ยนแปลงตนเองจนเกิดภาวะผู้นำอย่างแท้จริง และเป็นการสร้างรากฐานที่แข็งแรงของผู้นำองค์กรในอนาคต

Benefit
• เข้าใจหลักการภาวะผู้นำ (Leadership Principles) และเปลี่ยนแปลงตนเองให้เป็นผู้นำที่ไว้วางใจได้ (Trusted Leader)
• สร้างทัศนคติที่เหมาะสมต่อตนเอง ทีมงาน และบทบาทการเป็นผู้นำ
• พัฒนาทักษะด้านการสื่อสาร การสร้างแรงจูงใจ และการพัฒนาทีมงานที่จำเป็นต่อบริหาร "คน" และ "งาน" ได้อย่างสมดุล

Content
• การเปลี่ยนความคิดในขั้นพื้นฐาน
การทำให้ผู้เข้าอบรมมองเห็นตนเองและตระหนักว่ามีภาวะผู้นำอยู่ในระดับใดเหมาะต่อการเป็นผู้นำที่ดีหรือไม่

• ผู้นำที่ได้รับความไว้วางใจ
การพัฒนาทักษะการเป็นผู้นำโดยใช้หลักของ Coach For Goal Leadership Model ซึ่งผสมผสานระหว่างการเปลี่ยนแปลงทัศนคติ การพัฒนาทักษะ ความสามารถในการเป็นผู้นำ เพื่อสร้างตนเองให้เป็นผู้นำที่ได้รับความไว้วางใจจากทีมงาน

การสื่อสารเป้าหมายและแนวทางการทำงานให้มีประสิทธิภาพ
เรียนรู้หลักการสื่อสารเป้าหมายหรือวิสัยทัศน์ และแผนการทำงานเพื่อให้ทีมสามารถทำงานให้บรรลุเป้าหมายด้วยความเต็มใจ

การสร้างแรงจูงใจกับทีมงาน
เรียนรู้หลักการที่มีประสิทธิภาพในการสร้างแรงจูงใจในการทำงานเพื่อให้ทีมงานทำงานได้ด้วยความความเต็มใจ

การบริหารทีมงานเพื่อการทำงานให้เกิดประสิทธิภาพร่วมกัน
การพัฒนาทีมงานเพื่อให้เกิดบรรยากาศของการทำงานที่มีความสุขและมีประสิทธิภาพในการทำงาน

Framework

 Win Any Change 
Get Along With Your New Challenge

Overview
หลักสูตรที่ให้ความสำคัญกับการปรับเปลี่ยนมุมมองและทัศนคติต่อการเปลี่ยนแปลงโดยการสร้างให้เกิดการเข้าใจและยอมรับการเปลี่ยนแปลง และพร้อมปรับเปลี่ยนตนเองให้เหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น


Benefit
• เข้าใจและยอมรับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในการทำงาน
• สามารถปรับตัวและพัฒนาตนเอง เพื่อให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงได้
• เป็นผู้เริ่มต้นเปลี่ยนแปลง (Leading Change) และลดการต่อต้านหรือความขัดแย้งที่อาจเกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลง

Content
• การสร้างความเข้าใจและเห็นความสำคัญของการเปลี่ยนแปลง
เรียนรู้เพื่อให้เกิดความตระหนักและเข้าใจความสำคัญของการเปลี่ยนแปลง

• หลักการบริหารตนเองเพื่ออยู่กับการเปลี่ยนแปลง
เรียนรู้หลักการในการบริหารตนเองและการนำหลักการบริหารตนเองมาใช้ เพื่อให้สามารถทำงานภายใต้การเปลี่ยนแปลงได้อย่างมีประสิทธิภาพ

• การรักษาประสิทธิภาพการทำงานภายใต้การเปลี่ยนแปลงอย่างยั่งยืน
เรียนรู้และเข้าใจตนเอง พร้อมปรับเปลี่ยนตนเองจากภายในเพื่อให้สามารถผ่านสภาวการณ์เปลี่ยนแปลงนั้นได้อย่างเต็มใจ

Framework

 COACH FOR GOAL 
Make Your Work & Life Successful

Overview
หลักสูตรที่เป็นหัวใจในการพัฒนาบุคลากร เป็นหลักสูตรพื้นฐานที่จำเป็นสำหรับพนักงานทุกระดับ โดยมุ่งเน้นที่การสร้างทัศนคติเชิงบวกของพนักงานที่มีต่อเป้าหมายในการทำงานเมื่อต้องอยู่ภายใต้สภาพแวดล้อมที่หลากหลาย


Benefit
• ตั้งเป้าหมายของตนเองเพื่อความชัดเจนในการทำงานมากขึ้น
• มีทัศนคติเชิงบวกต่องานและเพื่อนร่วมงาน
• มีความกระตือรือร้นในการทำงาน และมีใจรักในงานที่ทำ
• เป็นผู้ริเริ่มในการสร้างบรรยากาศที่ดีภายในองค์กร

Content
• การเข้าใจตนเอง
เรียนรู้เพื่อให้เกิดการมองตัวเอง การใช้ชีวิตของตนเอง เป้าหมายในชีวิต ทัศนคติในการทำงานและพฤติกรรมของตนเองว่านำไปสู่ความสำเร็จในการทำงานหรือไม่? อย่างไร?

• กำหนดเป้าหมายในชีวิต
การเรียนรู้การกำหนดเป้าหมายในชีวิตทั้งในด้านการทำงานและการใช้ชีวิต เพื่อสร้างความสมดุล

• การสร้างแรงจูงใจให้ตนเอง
เรียนรู้หลักการสร้างแรงจูงใจของตนเอง เมื่อต้องเผชิญกับอุปสรรคหรือปัญหาในการทำงาน

• การสร้างบรรยากาศเชิงบวกในการทำงาน
เรียนรู้การสร้างความสัมพันธ์ที่ดีในการทำงาน รวมถึงการสื่อสารระหว่างบุคคล เพื่อให้เกิดบรรยากาศการทำงานเป็นทีม

Framework

หลักสูตรอื่นๆ ในหมวดเดียวกัน

Increase Business Performance การแก้ปัญหาด้านนี้ ควรเริ่มต้นด้วยการที่ผู้บริหารต้องมีกรอบความคิดมุ่งเน้นด้านอนาคต สามารถคาดการณ์แนวโน้มในโลกของความผันผวน ไม่แน่นอนนี้ และกล้ากำหนดกลยุทธ์ใหม่ๆ เพื่อรับ Trend ที่อาจเกิดขึ้น
Increase Business Performance

การแก้ปัญหาด้านนี้ ควรเริ่มต้นด้วยการที่ผู้บริหารต้องมีกรอบความคิดมุ่งเน้นด้านอนาคต สามารถคาดการณ์แนวโน้มในโลกของความผันผวน ไม่แน่นอนนี้ และกล้ากำหนดกลยุทธ์ใหม่ๆ เพื่อรับ Trend ที่อาจเกิดขึ้น

Develop & Engage Talents สิ่งสำคัญที่สุด คือ การมีระบบการบริหารและพัฒนาที่เหมาะสมและต่อเนื่อง ซึ่งเริ่มจากการสรรหาคัดเลือก ตลอดจนการสร้าง career และมอบหมายงาน เพื่อให้ Talents นั้นสร้างผลงานและเติบโตได้อย่างเหมาะสม
Develop & Engage Talents

สิ่งสำคัญที่สุด คือ การมีระบบการบริหารและพัฒนาที่เหมาะสมและต่อเนื่อง ซึ่งเริ่มจากการสรรหาคัดเลือก ตลอดจนการสร้าง career และมอบหมายงาน เพื่อให้ Talents นั้นสร้างผลงานและเติบโตได้อย่างเหมาะสม

Create Team Collaboration การทำงานแบบ Hybrid working ในรูปแบบต่างๆ ทำให้องค์กรต้องมีการทำงานแบบร่วมแรงร่วมใจ ประสานการทำงานทั้งในทีมเดียวกันและต่างทีม เพื่อทำให้เป้าหมายหลักขององค์กรสำเร็จ
Create Team Collaboration

การทำงานแบบ Hybrid working ในรูปแบบต่างๆ ทำให้องค์กรต้องมีการทำงานแบบร่วมแรงร่วมใจ ประสานการทำงานทั้งในทีมเดียวกันและต่างทีม เพื่อทำให้เป้าหมายหลักขององค์กรสำเร็จ

Develop New Dimension of Leadership ความไม่แน่นอนส่งผลให้ผู้นำไม่สามารถใช้วิธีเดิมๆในการบริหารทีมได้ และต้องปรับเปลี่ยน มุมมอง วิธีคิด และวิธีทำงาน โดยเริ่มจากเปลี่ยน mindset ในการบริหารทีม เป็นการสนับสนุนและช่วยเหลือทีม
Develop New Dimension of Leadership

ความไม่แน่นอนส่งผลให้ผู้นำไม่สามารถใช้วิธีเดิมๆในการบริหารทีมได้ และต้องปรับเปลี่ยน มุมมอง วิธีคิด และวิธีทำงาน โดยเริ่มจากเปลี่ยน mindset ในการบริหารทีม เป็นการสนับสนุนและช่วยเหลือทีม

Plant the Change Mindset โลกที่เปลี่ยนอย่างรวดเร็วส่งผลต่อวิสัยทัศน์และการดำเนินธุรกิจขององค์กร  การสร้าง Awareness จะช่วยให้พนักงานมองสถานการณ์และความสามารถของตนอย่างเที่ยงตรง เห็นความจำเป็น และปรับเปลี่ยนวิธีการทำงานได้
Plant the Change Mindset

โลกที่เปลี่ยนอย่างรวดเร็วส่งผลต่อวิสัยทัศน์และการดำเนินธุรกิจขององค์กร การสร้าง Awareness จะช่วยให้พนักงานมองสถานการณ์และความสามารถของตนอย่างเที่ยงตรง เห็นความจำเป็น และปรับเปลี่ยนวิธีการทำงานได้

Customized Solutions แต่ละองค์กร ต่างก็เผชิญกับความท้าทายทางธุรกิจที่แตกต่างกัน ส่งผลให้การพัฒนาบุคลากรต้องการรูปแบบเฉพาะตัว เพื่อตอบ โจทย์ให้ตรงจุดและรวดเร็วที่สุดและต้องวินิจฉัยไปจนถึงรากของความท้าทายนั้น เพื่อแก้ไขให้ได้อย่างถาวร และนำไปสู่เติบโตอย่างยั่งยืน
Customized Solutions

แต่ละองค์กร ต่างก็เผชิญกับความท้าทายทางธุรกิจที่แตกต่างกัน ส่งผลให้การพัฒนาบุคลากรต้องการรูปแบบเฉพาะตัว เพื่อตอบ โจทย์ให้ตรงจุดและรวดเร็วที่สุดและต้องวินิจฉัยไปจนถึงรากของความท้าทายนั้น เพื่อแก้ไขให้ได้อย่างถาวร และนำไปสู่เติบโตอย่างยั่งยืน