หลักสูตร Coaching ขั้นสูงสำหรับผู้บริหาร ที่เน้นการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมที่มีผลกระทบต่อเป้าหมายโดยตรงของลูกทีม โดยการส่งเสริมพฤติกรรมที่ต้องการ รวมถึงขจัดอุปสรรคที่อาจทำให้พฤติกรรมของลูกทีมไม่เป็นไปอย่างที่คาดหวัง เพื่อให้ทีมงานสร้างผลงานได้ตามเป้าหมาย
• การกำหนดแนวทางเพื่อสร้างผลงานให้บรรลุเป้าหมาย
เรียนรู้การนำกระบวนการโค้ช มาใช้ในการส่งเสริมผลงานที่ดีของทีมงาน เริ่มตั้งแต่การตั้งเป้าหมายที่มี ความสำคัญต่อลูกทีม การกำหนดพฤติกรรมที่จำเป็นของทีมงาน กระบวนการในการโค้ชอย่างเป็นขั้นตอน พร้อมทั้งการติดตามผล ที่จะต้องมีการกระตุ้นและขจัดอุปสรรคที่ส่งผลกระทบต่อพฤติกรรมของทีมงานเพื่อทำให้ทีมงานมีการกระทำที่เหมาะสมอย่างต่อเนื่องจนบรรลุเป้าหมาย

• การสร้างความสมดุลระหว่างความต้องการของทีมงานกับเป้าหมายในการทำงาน
การใช้หลักการโค้ช เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของทีมงาน โดยการสร้างความสมดุลของความต้องการของทีมงานกับเป้าหมายในการทำงาน
การอบรมเป็นเวิร์คช็อปในลักษณะ Group Coaching ที่ผู้เข้าอบรมจะได้ทำกิจกรรม ได้ตั้งเป้าหมาย กำหนดพฤติกรรมสำคัญให้กับทีม และได้ฝึกฝนในการเป็น coach ที่มุ่งเน้นในเรื่องของผลงาน โดยนำเป้าหมายในการทำงานจริงมาเป็นกรณีศึกษาในการเรียน รวมถึงการนำความรู้ไปปฏิบัติจริง ผ่านกระบวนการติดตามผลของหลักสูตรอย่างสม่ำเสมอ
• สร้างผลงานให้บรรลุเป้าหมาย ผ่านการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของทีมงาน
• สร้างเป้าหมายร่วมกันกับทีม และสามารถ Coach ลูกทีม ได้อย่างเป็นระบบ
• มีหลักการติดตามผลในการโค้ช และสามารถกระตุ้น ส่งเสริมทีมงานอย่างต่อเนื่อง
• สร้างทีมที่เต็มไปด้วยความรู้สึกมีส่วนร่วม ปฎิบัติงานอย่างทุ่มเท
• สร้างความไว้วางใจให้กับลูกทีม เพิ่มประสิทธิผลในการทำงานร่วมกัน
• ผู้บริหาร ผู้บังคับบัญชา หรือหัวหน้างานทุกระดับ ที่ต้องการบริหารลูกทีมให้บรรลุเป้าหมาย
• ผู้ที่ผ่านการอบรมหลักสูตร Leader as COACH!
2.5 วัน (workshop 2 วัน และ กิจกรรมติดตามผล 0.5 วัน)