KEY BENEFITS

  • Able to define business goals for a team.
  • Create data-driven mindset or right attitude for leader.
  • Understand leadership roles and people management to get business goals & results.
  • Understand how to use data for decision-making.

KEY CONTENTS

  • Business Goal
  • Data Mindset
  • Leadership Roles
  • Management with Data

FRAMEWORK

หลักสูตรอื่นๆ ในหมวดเดียวกัน

Driving Results พัฒนาผู้นำให้เน้นการบริหารที่ได้ผลลัพธ์ตามวิสัยทัศน์ที่กำหนดโดยมุ่งไปที่การแปลง วิสัยทัศน์ให้เป็นกลยุทธ์ในการทำงานงานเหมาะสม ซึ่งจะตอบสนองต่อเป้าหมายด้านการเติบโตของธุรกิจ
Driving Results

พัฒนาผู้นำให้เน้นการบริหารที่ได้ผลลัพธ์ตามวิสัยทัศน์ที่กำหนดโดยมุ่งไปที่การแปลง วิสัยทัศน์ให้เป็นกลยุทธ์ในการทำงานงานเหมาะสม ซึ่งจะตอบสนองต่อเป้าหมายด้านการเติบโตของธุรกิจ

Effective Execution พัฒนาผู้นำให้สามารถบริหารโดยเน้นการนำกลยุทธ์ที่กำหนดไปปฏิบัติและบริหารทีมงานเพื่อให้สร้างผลผลิตสูงสุดตามกลยุทธ์ที่กำหนด ซึ่งจะทำให้ธุรกิจเกิดความมั่นคง
Effective Execution

พัฒนาผู้นำให้สามารถบริหารโดยเน้นการนำกลยุทธ์ที่กำหนดไปปฏิบัติและบริหารทีมงานเพื่อให้สร้างผลผลิตสูงสุดตามกลยุทธ์ที่กำหนด ซึ่งจะทำให้ธุรกิจเกิดความมั่นคง

Developing Team พัฒนาผู้นำให้บริหารงานที่สร้างการเติบโตของธุรกิจ และ Engagement ไปพร้อมกัน โดยการมุ่งเน้นให้ทีมงานมีการพัฒนาศักยภาพให้สูงขึ้นตลอดเวลาเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงของโลก
Developing Team

พัฒนาผู้นำให้บริหารงานที่สร้างการเติบโตของธุรกิจ และ Engagement ไปพร้อมกัน โดยการมุ่งเน้นให้ทีมงานมีการพัฒนาศักยภาพให้สูงขึ้นตลอดเวลาเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงของโลก

Building Effective Environment พัฒนาผู้นำที่เน้นการสร้างความมั่งคงให้กับธุรกิจ ผ่านการสร้าง Engagement ให้กับคนในองค์กร ด้วยวิธีการสร้างสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมกับความต้องการของคนทำงานในโลกยุคนี้
Building Effective Environment

พัฒนาผู้นำที่เน้นการสร้างความมั่งคงให้กับธุรกิจ ผ่านการสร้าง Engagement ให้กับคนในองค์กร ด้วยวิธีการสร้างสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมกับความต้องการของคนทำงานในโลกยุคนี้