หลักสูตรนี้เป็นการพัฒนาผู้นำในขั้นสูงซึ่งมุ่งเน้นให้ผู้เข้าอบรมสามารถสร้างผลงานที่ดีได้โดยไม่สูญเสียภาวะผู้นำที่ดีด้วยการสร้างความสมดุลของ “ทัศนคติ” ในการเป็นผู้นำที่ดีบนพื้นฐานของหลักการเป็นผู้นำกับการบริหารทีมงานเพื่อสร้างผลงานโดยมุ่งให้เกิด “วิธีการทำงาน” ที่มีประสิทธิภาพ
• การบริหารบนหลักการเป็นผู้นำ (Leadership Principles)
การสร้างความสมดุลในการใช้หลักการเป็นผู้นำที่ดี เพื่อให้ยังคงเกิด “ภาวะผู้นำ” แม้ต้องเผชิญกับสถานการณ์ต่างๆ

• การสร้างบรรยากาศการทำงานที่มีพลัง (High Performance Environment)
การเรียนรู้ทักษะการบริหารทีมงานที่นอกเหนือการสร้างทัศนคติเชิงบวกในทีมงานแล้ว คือการสร้าง “พลัง”ในการทำงานให้กับทีมงาน 
การอบรมเป็นลักษณะเวิร์คช็อป ในรูปแบบ Group Coaching ที่จะช่วยให้ผู้เข้าอบรมเกิดการตระหนักรู้ ในการเป็นผู้นำที่ดี รวมทั้งการทำกิจกรรมโดยใช้อุปสรรคในการบริหารงานจริง เพื่อให้ได้วิธีการที่เหมาะสม และสามารถนำไปปฏิบัติภายหลังการอบรมได้ทันที
• พัฒนาตนเองสู่การเป็นผู้บริหารที่มี "ภาวะผู้นำ" ที่แท้จริง
• มีความพร้อมในการบริหารงานให้มีประสิทธิภาพภายใต้สภาวะแวดล้อมต่างๆ
• สร้างบรรยากาศเชิงบวกให้กับทีม
• เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของผู้ใต้บังคับบัญชาเพื่อให้ได้ผลงานที่ดีขึ้น
• ผู้บริหาร หรือผู้บังคับบัญชาทุกระดับที่ผ่านประสบการณ์ในการบริหารทีมงานมาแล้ว และยังมีความต้องการพัฒนาทีมงานเพื่อให้ได้ผลการปฎิบัติงานให้ดียิ่งขึ้น
• ผู้ที่ผ่านการอบรมในหลักสูตร Leadership Skills For NEW LEADER หรือ Leader as COACH! แล้ว
2.5 วัน (workshop 2 วัน และ กิจกรรมติดตามผล 0.5 วัน) หรือ
3.5 วัน* (workshop 3 วัน และ กิจกรรมติดตามผล 0.5 วัน)
* ในกรณีที่ผู้เข้าอบรมยังไม่ผ่านการอบรมหลักสูตร Leadership Skills for NEW LEADER หรือ Leader as COACH!