Get Along With Your New Challenge
 

KEY BENEFIT

 • To understand the need of change
 • To be able to see the positive side of change
 • To increase self-awareness and create sense of responsibility
 • To prepare themselves to be ready to coming change
 • To have a self-reflection which lead to behavior change
 • To develop essential skills for leading through change
 • ​To increase engagement between employee and organization

KEY CONTENTS

 • Understand Change in Organization
 • How to keep High Performance
 • How to make it stick
 • Communication for Collaborative Skills
 • ​Strategic Thinking for Change

FRAMEWORK

หลักสูตรอื่นๆ ในหมวดเดียวกัน

Driving Results พัฒนาผู้นำให้เน้นการบริหารที่ได้ผลลัพธ์ตามวิสัยทัศน์ที่กำหนดโดยมุ่งไปที่การแปลง วิสัยทัศน์ให้เป็นกลยุทธ์ในการทำงานงานเหมาะสม ซึ่งจะตอบสนองต่อเป้าหมายด้านการเติบโตของธุรกิจ
Driving Results

พัฒนาผู้นำให้เน้นการบริหารที่ได้ผลลัพธ์ตามวิสัยทัศน์ที่กำหนดโดยมุ่งไปที่การแปลง วิสัยทัศน์ให้เป็นกลยุทธ์ในการทำงานงานเหมาะสม ซึ่งจะตอบสนองต่อเป้าหมายด้านการเติบโตของธุรกิจ

Effective Execution พัฒนาผู้นำให้สามารถบริหารโดยเน้นการนำกลยุทธ์ที่กำหนดไปปฏิบัติและบริหารทีมงานเพื่อให้สร้างผลผลิตสูงสุดตามกลยุทธ์ที่กำหนด ซึ่งจะทำให้ธุรกิจเกิดความมั่นคง
Effective Execution

พัฒนาผู้นำให้สามารถบริหารโดยเน้นการนำกลยุทธ์ที่กำหนดไปปฏิบัติและบริหารทีมงานเพื่อให้สร้างผลผลิตสูงสุดตามกลยุทธ์ที่กำหนด ซึ่งจะทำให้ธุรกิจเกิดความมั่นคง

Developing Team พัฒนาผู้นำให้บริหารงานที่สร้างการเติบโตของธุรกิจ และ Engagement ไปพร้อมกัน โดยการมุ่งเน้นให้ทีมงานมีการพัฒนาศักยภาพให้สูงขึ้นตลอดเวลาเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงของโลก
Developing Team

พัฒนาผู้นำให้บริหารงานที่สร้างการเติบโตของธุรกิจ และ Engagement ไปพร้อมกัน โดยการมุ่งเน้นให้ทีมงานมีการพัฒนาศักยภาพให้สูงขึ้นตลอดเวลาเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงของโลก

Building Effective Environment พัฒนาผู้นำที่เน้นการสร้างความมั่งคงให้กับธุรกิจ ผ่านการสร้าง Engagement ให้กับคนในองค์กร ด้วยวิธีการสร้างสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมกับความต้องการของคนทำงานในโลกยุคนี้
Building Effective Environment

พัฒนาผู้นำที่เน้นการสร้างความมั่งคงให้กับธุรกิจ ผ่านการสร้าง Engagement ให้กับคนในองค์กร ด้วยวิธีการสร้างสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมกับความต้องการของคนทำงานในโลกยุคนี้