1 - 7 of 7
10 พฤติกรรมผู้นำ ที่เป็นบ่อนทำลาย Leadership <span style="background-color:#8CFFC6">Culture</span>
10 พฤติกรรมผู้นำ ที่เป็นบ่อนทำลาย Leadership Culture
Leadership Culture คือ วิธีการที่ผู้นำลงมือทำงานต่างๆ ในองค์กรให้ลุล่วง แต่ความรู้เท่าไม่ถึงการณ์ (หรือปล่อยปละละเลย) ทำให้ผู้นำในหลายๆ องค์กรกลายเป็นคนทำให้มันอ่อนแอลงไปเสียอย่างนั้น ซึ่งสัญญาณของพฤติกรรมผู้นำ ที่จะเป็นบ่อนทำลาย Leadership Culture นี้ สังเกตได้จาก 10 พฤติกรรมนี้
จะเป็นองค์กรแห่งอนาคต (Future Oraganization) ต้องทำอย่างไร?
จะเป็นองค์กรแห่งอนาคต (Future Oraganization) ต้องทำอย่างไร? New New
เรารู้กันแล้วว่า องค์กรจะเป็น Future Organization ที่อยู่รอดและสู้ความวุ่นวายจาก VUCA World ได้ ต้องมีคุณลักษณะ 3 องค์ประกอบ ได้แก่ 1. Identity ตัวตนขององค์กร ว่าดำรงอยู่เพื่ออะไร เหมาะสมกับพนักงานและลูกค้าหรือไม่? 2. Agility วิธีการดำเนินงานขององค์กรในอนาคต ความเร็ว ความคล่องตัวกลายเป็นสิ่งที่สำคัญ องค์ฏรเรามีมากแค่ไหน 3. Sclability องค์กรจะเติบโตต่อไปในอนาคตได้อย่างไร ด้วยการเพิ่มความสามารถในการเรียนรู้ นวัตกรรม โดยกล้าเปลี่ยนแปลง
การรบครั้งนี้ ไม่ได้มีคุณแค่คนเดียว
การรบครั้งนี้ ไม่ได้มีคุณแค่คนเดียว
การรบครั้งนี้ ไม่ได้มีคุณแค่คนเดียว Webinar ผ่านไปสองตอนแล้ว ผมถือโอกาสสรุป เผื่อใครยังไม่มีเวลาดูนะครับ EP.1 นั้น ประเด็นสำคัญอยู่ที่ ในสถานการณ์วิกฤติ ไม่ว่าจะเป็น Covid-19 หรืออื่นๆก็ตาม
องค์กรไซโล (Silo Organization) ไม่ใช่สถานที่ แต่เกิดจากผู้คน
องค์กรไซโล (Silo Organization) ไม่ใช่สถานที่ แต่เกิดจากผู้คน
องค์กรไซโล (Silo Organization) หมายถึง รูปแบบการทำงานของคนในองค์กร ที่แต่ละหน่วยงานมุ่งทำแต่งานในส่วนของตัวเอง จนทำให้ประสิทธิภาพการดำเนินงานต่ำลงกว่าที่ควรจะเป็น เปรียบเหมือน ไซโล ที่มีลักษณะเป็นท่อจากบนลงล่างอย่างเดียว ไม่เชื่อมต่อกับไซโลอีกอันที่อยู่ข้างๆกัน
เมื่อปลาเร็วกินปลาช้า หัวหน้าต้องปรับตัวอะไรบ้าง?
เมื่อปลาเร็วกินปลาช้า หัวหน้าต้องปรับตัวอะไรบ้าง?
ปัจจุบัน เรามาถึงยุคที่ "ปลาเร็วกินปลาช้า" แล้วครับ ยุคนี้ เป็นทั้งโอกาสและวิกฤติ เพราะ ทุกธุรกิจ หรือ "ปลาทุกขนาด" สามารถเติบโตได้ ถ้ามี "ความเร็ว" ในการปรับตัวที่เพียงพอ ยิ่งถ้าเร็วและแม่นยำ ก็จะทำให้องค์กรว่ายผ่านคลื่นแห่งการเปลี่ยนแปลงได้อย่างราบรื่นไม่ถูกพัดหายไป กับ Disruption ที่ถาโถมเข้ามา
ภาวะ "Burnout" ตอนที่ 1: กรณีศึกษา "ภาวะหมดไฟ" หาใช่ใจอ่อนแอ
ภาวะ "Burnout" ตอนที่ 1: กรณีศึกษา "ภาวะหมดไฟ" หาใช่ใจอ่อนแอ
สำหรับมนุษย์เงินเดือนอย่างพวกเรา คงจะมีหลายๆครั้งในชีวิตการทำงานที่รู้สึกท้อแท้ เหนื่อยล้า ไม่สบายใจ วันจันทร์ทีไรน้ำตาจะไหลทุกที อย่าเพิ่งด่วนสรุปไปว่าเป็นอาการของโรคเกลียดวันจันทร์หรือ "I hate Monday syndrome" เพราะมันอาจจะลึกล้ำกว่านั้นก็เป็นได้
On-site Workshop
On-site Workshop
ทุกหลักสูตรของ Coach For Goal ได้ถูกออกแบบมาโดยมุ่งเน้นในเรื่องการเปลี่ยนแปลงทัศนคติของผู้เข้าอบรม สร้างแรงจูงใจ ในการเปลี่ยนแปลงและการพัฒนาตนเอง
1 - 7 of 7