1 - 2 of 2
Top 5 Business Challenges To Watch In 2022
Top 5 Business Challenges To Watch In 2022
แม้หลายองค์กรได้มีการปรับตัว เพื่ออยู่ในรอดในสถานการณ์ดังกล่าว แต่เนื่องจากความรุนแรงที่ส่งผลกระทบไปทั่วโลกทำให้การปรับตัวนี้ส่งผลในเชิงบวกได้อย่างไม่เร็วนัก The COVID-19 ได้ดิสรัปแผนการต่างๆของบริษัทเป็นจำนวนมาก และบีบบังคับให้ธุรกิจต้องปรับตัวอย่างรวดเร็วและ ใช้มาตรฐานการทำงานใหม่ๆ และต้องหันไปพึ่งพาธุรกิจดิจิตัลมากยิ่งขึ้น
ทำไมผู้นำยุคใหม่ ต้องใช้ Inclusive Leadership?
ทำไมผู้นำยุคใหม่ ต้องใช้ Inclusive Leadership?
หัวหน้ายุคใหม่ต้องทำอย่างไร ให้ทีมงานสามารถโอบรับความ "แตกต่าง" นั้นได้ แต่ไม่ทำให้ทีม "แตกหัก" ไปเสียก่อน เอาแค่เรื่องวัย เรื่อง Generation อย่างเดียว นี่ก็ทำเอาคนในทีมปวดหัวมากแล้วครับ คำตอบของเรื่องนี้ ก็คือ ทีมจะต้องมีผู้นำที่สามารถ "หลอมรวมใจ และผสานให้ทีมเป็นหนึ่งเดียว" ได้ หรือ ที่เรียกภาษาอังกฤษแบบเท่ๆ ว่า Inclusive Leader
1 - 2 of 2