1 - 1 of 1
6  ปัจจัยที่ทำให้ส่งเสริมบรรยากาศการทำงาน
6 ปัจจัยที่ทำให้ส่งเสริมบรรยากาศการทำงาน
High Performance Environment คือ บรรยากาศการทำงานที่พึงประสงค์ ซึ่งเป็นปัจจัยหนึ่งที่ส่งผลต่อแรงจูงใจในการทำงานของพนักงานอย่างมากครับ เพราะจะส่งผลต่อความรู้สึก ทัศนคติ และพฤติกรรมในการทำงานของพนักงาน
1 - 1 of 1