การโค้ชผู้บริหารแบบตัวต่อตัวเป็นวิธีพัฒนาผู้บริหารที่มีประสิทธิภาพและเห็นผลอย่างชัดเจนที่สุด Coach For Goal นำเสนอกระบวนการในการโค้ชที่สามารถทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในด้านพฤติกรรมได้อย่างชัดเจนโดยมุ่งเน้นที่การสร้างผู้บริหารให้มีภาวะผู้นำและมีทัศนคติที่ดีตามหลักการค้นหารากของปัญหาในแต่ละบุคคลปรับเปลี่ยนทัศนคติ แก้ไขพฤติกรรมและการปฏิบัติงาน เพื่อให้สามารถบริหารทีมงานให้บรรลุเป้าหมายทางธุรกิจขององค์กร

Coaching เป็นวิธีการพัฒนาส่วนบุคคลที่เหมาะสำหรับบุคลากรที่มีความสำคัญต่อความสำเร็จขององค์กร
เช่น บุคคลากรที่ องค์กรคาดหวังให้เป็นผู้บริหารระดับสูง (Successor)
บุคลากรที่มีศักยภาพสูงในการเติบโต (High Potential)
บุคลากรที่มีความก้าวหน้าในการทำงานสูง (Fast Tracking)
รวมถึงผู้บริหารที่ได้รับการเลื่อนตำแหน่งใหม่ซึ่งต้องการสร้างผลงานอย่างรวดเร็ว

Coaching Process

การให้บริการในรูปแบบของ One-On-One Coaching จะเน้นให้เห็นการเปลี่ยนแปลงเป็นรูปธรรมอย่างชัดเจน และสามารถวัดผลการเปลี่ยนแปลงได้ โดยมีกระบวนการ 3 ขั้นตอนคือ
 1. Individual Assessment
 2. Coaching Session (3-6 เดือน)
 3. Individual Evaluation

Topics for Coaching

เพื่อพัฒนาผู้บริหารให้เกิดภาวะผู้นำ (Leadership Coaching) การโค้ชชิ่งจึงมีด้านต่างๆ ดังนี้
 • พัฒนาทัศนคติในการเป็นผู้นำที่เหมาะสม (Leadership Attitude)
 • พัฒนาความสามารถในการเป็นผู้นำ (Leadership Abilities)
 • พัฒนาทักษะในการสร้างมนุษยสัมพันธ์ (Interpersonal skills)
 • พัฒนาทักษะในการบริหารลูกน้องอย่างมีประสิทธิภาพ
 • พัฒนาการสื่อสารได้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น (Effective Communications)
 • เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมในการทำงานให้เป็นไปในทางบวก (Positive Behavior)
 • พัฒนาประสิทธิภาพในการตัดสินใจ (Decision Making)
 • พัฒนาความสามารถของทีมงาน และ การบริหารทีมงานทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ (Building Team Capabilities)
 • พัฒนารูปแบบการบริหารให้เหมาะสม (Management style)
 • สร้างสภาพแวดล้อมในการทำงานที่มีประสิทธิภาพ (Building Positive Environment)
หากท่านใดสนใจรายละเอียดของการพัฒนาผู้นำให้ยั่งยืน ด้วยแนวคิด Coach For Goal นี้ สามารถขอคำปรึกษาเบื้องต้นได้ โดยไม่มีค่าใช้จ่าย ที่นี่
  
    เพิ่มเพื่อน