แต่ละองค์กร ต่างก็เผชิญกับความท้าทายทางธุรกิจที่แตกต่างกัน ส่งผลให้การพัฒนาบุคลากรต้องการรูปแบบเฉพาะตัว เพื่อตอบ โจทย์ให้ตรงจุดและรวดเร็วที่สุด Coach For Goal ได้ให้บริการให้คำปรึกษาในด้านการออกแบบโปรแกรมพัฒนาบุคลากร ให้กับบริษัทที่มีความต้องการเฉพาะตัว ด้วยการออกแบบโซลูชั่นที่มีพื้นฐานในด้านการสร้างทัศนคติเพื่อส่งผลให้เกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมอย่างยั่งยืนรวมถึงการออกแบบระบบการบริหารที่รองรับการพัฒนาตลอดทั้งกระบวนการ การให้การบริการในด้านการปรึกษาได้แก่

 

Drive For Success Program Change Behavior Get the RESULTS

Drive For Success เป็นโปรแกรมสำหรับพัฒนาผู้บริหารอย่างเต็มรูปแบบ โดยให้ความสำคัญกับการพัฒนา “ความสามารถ และทัศนคติ” ของลูกทีม และการสนับสนุน “ทรัพยากรที่จำเป็น” เพื่อส่งเสริมให้ได้ผลงานที่บรรลุเป้าหมายขององค์กร โปรแกรม Drive For Success นี้ ได้ให้ความสำคัญอย่างเต็มที่ ต่อการนำทักษะด้านการบริหาร (Management Skill) และด้านทักษะผู้นำ (Leadership Skill) มาใช้ในการปฏิบัติงาน เพื่อให้ผู้เข้าอบรมทุกท่านจะสามารถนำความรู้จากการอบรมมาใช้ในการบริหารจริง จนเกิด "ผลงาน" ของหน่วยงานที่สามารถวัดผลออกมาเป็นตัวเลขได้ เช่น ยอดขายที่เพิ่มขึ้น หรือ การผลิตที่มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น

 

Assessment การประเมินแบบ 360 องศา

การประเมินแบบ 360 องศานี้ นับเป็นเครื่องมือการประเมินพฤติกรรมที่ดีที่สุด เนื่องจากเป็นการประเมินโดยผู้ที่ทำงานร่วมกับ ผู้ถูกประเมิน ประเมินจากสถานการณ์จริงที่การปฏิบัติงานนั้นๆ สามารถส่งผลไปยังผลงานได้จริง

Coach For Goal ให้คำปรึกษาแบบครบวงจรในการประเมินแบบ 360 องศา ตั้งแต่การวางแผนการดำเนินการให้ สอดคล้องกับวัฒนธรรมองค์กร การจัดทำการประเมิน การออกแบบคำถามในการประเมินเชิงพฤติกรรม การสื่อสารกับผู้ให้ ประเมินและผู้รับการประเมิน การทำรายงาน การโค้ชผู้รับการประเมินเกี่ยวกับผลการประเมิน รวมถึงการให้บริการระบบประเมินแบบ on-line ซึ่งใช้งานได้ง่ายหากท่านใดสนใจรายละเอียดของการพัฒนาผู้นำให้ยั่งยืน ด้วยแนวคิด Coach For Goal นี้ สามารถขอคำปรึกษาเบื้องต้นได้ โดยไม่มีค่าใช้จ่าย ที่นี่
  
    เพิ่มเพื่อน