Micro Coaching คือ การ Coaching ที่มีความกระชับเพื่อแก้ไขปัญหาเฉพาะจุดที่เกิดขึ้น หรือ แก้ไขปัญหาจากการทำงานที่เฉพาะเจาะจง โดยมุ่งเน้นการแก้ไขปัญหาที่ดูเหมือนจุดเล็กๆ แต่ปัญหาเหล่านี้อาจจะส่งผลกระทบขนาดใหญ่ต่อองค์กรได้ Micro Coaching มีลักษณะเป็น Group Coaching จำนวนคนไม่เกิน 5 คน โดยการ Coach ผ่านทางOn-line และใช้เวลาไม่มากในการ Coach

หลักการแก้ปัญหาด้วย Micro Coaching จะเริ่มต้นด้วยการกำหนด Expected Results ที่ต้องการให้ชัดเจน ซึ่งอาจมาจาก การกำหนดความต้องการของลูกค้าทั้งภายในและภายนอก จากนั้นจะมีการทำ Pre-Work ที่ทำให้ทราบถึงปัญหาที่แท้จริงว่าเกิดขึ้นจากอะไรก่อนที่จะเข้าสู่ กระบวนการ Micro-Coaching ที่จะช่วยให้การแก้ไขปัญหาอย่างตรงประเด็น รวดเร็ว และสามารถนำไปปฎิบัติได้จริงจนเกิดผลตามExpected Results ที่กำหนด

การแก้ไขปัญหาหลักๆที่เข้าสู่กระบวนการ Micro-Coaching จะเน้นหนักที่ปัญหาการปรับตัวในการทำงานเข้าสู่โลกยุคดิจิตัล ซึ่งประกอบด้วย
 

Create sense of Ownership

ปัญหาใหญ่ที่มักเกิดขึ้นกับทีมงานคือ การรู้สึกว่าทีมงานทำงานโดยขาดจิตสำนึกของการเป็นเจ้าของ ส่งผลให้งานออกมาเสร็จแต่คุณภาพไม่ดีมากนัก micro coaching จะช่วยทำให้หัวหน้าทราบถึงวิธีการในการสร้างให้เกิดความรู้สึกการมีส่วนร่วม ตั้งแต่การมอบหมายงาน จนถึงการ monitoring เพื่อให้ทีมงานทำงานโดยทุ่มเทจนงานสำเร็จอย่างมีคุณภาพ
 

Manage different team member

เรียนรู้วิธีการบริหารทีมงานที่มีทัศนคติ และการกระทำที่แตกต่างกัน ให้สามารถทำงานร่วมกันได้ เพื่อเป้าหมายเดียวกัน และลดความขัดแย้งที่อาจเกิดขึ้นจากความแตกต่างของความคิดของทีมงาน
 

Working with uncertainty

ภายในโลกยุคใหม่ที่มีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว ทำให้เป้าหมายและกลยุทธ์รวมถึงวิธีการทำงานมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ทีมงานอาจเกิดความสับสน ท้อแท้ไม่เกิด Engage กับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น สิ่งที่ควรเรียนรู้คือ การปรับเปลี่ยนอะไรและอย่างไรให้เหมาะสมกับสถานการณ์ รวมถึงวิธีการสร้าง Engagement กับทีมงานต่อการเปลี่ยนแปลงนั้นๆ
 

Burnout Solution

การทำงานยุคนี้ ที่ต้องรวดเร็ว มีประสิทธิภาพแต่ไร้ซึ่งความสัมพันธ์ มีแนวโน้มก่อให้เกิดการ burnout ได้โดยง่าย Micro Coaching จะช่วยทำให้คุณสามารถเข้าใจทีมงานและป้องกันการ burnout ของทีมงาน รวมถึงแก้ไขทีมงานบางคนที่คุณรู้สึกว่าเกิดอาการ burnout ขึ้นแล้ว


Support remote team

Mindset ด้านการช่วยเหลือคนอื่นๆ ในทีมเป็นสิ่งสำคัญ ในยุคที่ทีมงานต้องทำงานห่างไกลกันจากภาวะวิกฤต จึงต้องเรียนรู้วิธีการการสนับสนุน ส่งเสริมทีมงาน โดยไม่ให้ระยะทางมาเป็นอุปสรรค ความพยายามเชื่อมโยงความรู้สึกกับทีมงานและรับรู้ความกดดันในงานร่วมกัน จะช่วยให้เกิดความเข้าอกเข้าใจ และ ช่วยรักษากำลังใจ ตลอดจนแรงจูงใจในงานได้
 

Feedback on distance working

Feedback เป็นสิ่งที่สำคัญมากขึ้นเมื่อต้องทำงานไกลกัน เพื่อให้ทีมงานสามารถ ระบุปัญหาที่ต้องเผชิญอยู่ได้อย่างชัดเจนมากขึ้น พื้นฐานการให้ feedback ที่ดี จะช่วยนำไปสู่การติดตามผล การประเมินผล และการพัฒนาที่ดียิ่งกว่าเดิม ซึ่งจะช่วยกระตุ้นให้ทีมงานปรับการทำงานของพวกเขาเพื่อรับมือกับการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมที่เผชิญอยู่อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น

Effective Monitoring

การตรวจตราทีมงานเป็นขั้นตอนที่ช่วยให้ผู้นำและทีมงานบรรลุเป้าหมาย การที่มุ่งเน้นกิจกรรมที่วัดผลได้ จะช่วยบอกได้ว่าทีมงานจะปรับอย่างไร  ผลการทำงานของทีมงานจึงจะดียิ่งขึ้นได้


Build trust from a distance

เมื่อต้องทำงานห่างไกลกัน การสร้างความไว้วางใจ (Trust) เป็นสิ่งที่สำคัญอย่างมาก เพราะหากไม่สามารถเชื่อมความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างผู้นำและทีมงานได้ นั่นหมายความความว่า "คุณไม่ได้ทำงานเป็นทีม" แล้ว

FRAMEWORK

หากท่านใดสนใจรายละเอียดของการพัฒนาผู้นำให้ยั่งยืน ด้วยแนวคิด Coach For Goal นี้ สามารถขอคำปรึกษาเบื้องต้นได้ โดยไม่มีค่าใช้จ่าย ที่นี่
  
    เพิ่มเพื่อน