ในโลกธุรกิจที่เปลี่ยนไปอย่างรวดเร็ว ทั้งเทคโนโลยี คู่แข่งขัน และ พฤติกรรมของลูกค้า ทำให้เกิดความท้าทายในการบริหารจัดการเป็นอย่างมาก บุคลากรขององค์กร จึงต้องพร้อมรับมือกับความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลา ทั้งในเรื่องของทัศนคติ และทักษะที่จำเป็น เพื่อให้ตอบสนองกับสภาพแวดล้อมทางธุรกิจที่ผกผันได้อย่างรวดเร็ว แนวทางการพัฒนาบุคคลากร จึงประกอบด้วยหลักสูตร ดังนี้