Leadership Development Program คือ บริการเพื่อให้คำปรึกษา และวางแผนพัฒนาผู้บริหารขององค์กรให้เป็นผู้นำที่เห็นผลลัพธ์ (Result) อย่างแท้จริง

บริการเพื่อพัฒนาผู้นำล่าสุด จากทาง Coach For Goal นี้ จึงเป็นพัฒนาผู้นำในรูปแบบที่แตกต่างจากการเข้า Workshop ทั่วไปโดยทั่วไป แต่เป็นการสร้างผู้นำตามจุดมุ่งหมาย (Purpose) ที่องค์กรต้องการ ที่เรียกว่า Leading With Purpose
 
 


Leading With Purpose คือ การพัฒนาผู้บริหารให้เป็นผู้นำที่บริหารงานได้เหมาะสมกับ Purpose ขององค์กร จึงช่วยให้ผู้บริหารเติบโตในทิศทางที่เหมาะสม และบริหารทั้งงานและคน เพื่อตอบสนองจุดมุ่งหมายที่องค์กรพึงประสงค์ได้ โดยในแนวคิดนี้  Purpose ขององค์กร จะถูกแบ่งเป็น 2 มิติ คือ  
  • จุดมุ่งหมายเชิงธุรกิจที่องค์กรที่ต้องการ (What) ประกอบด้วย Growth (การมุ่งเน้นเติบโตทางธุรกิจขององค์กร) และ Stability (การมุ่งเน้นที่เสถียรภาพขององค์กร หรือ ความมั่นคงทางธุรกิจ)
  • จุดมุ่งหมายเชิงวิธีการที่ทำให้บรรลุสิ่งที่ต้องการ (How)  ประกอบด้วย Productivity (การมุ่งเน้นการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อให้เกิดผลลัพธ์ที่ต้องการ) และ Engagement (การมุ่งเน้นการทำงานโดยคำนึงถึงวัฒนธรรมการทำงานที่ดีเพื่อให้เกิดผลลัพธ์ที่ต้องการ)

จากแนวคิดนี้ ทำให้เกิดรูปแบบการเป็นผู้นำ 4 ประเภท ดังนี้
 

 

 
คุณสามารถดูรายละเอียดของโซลูชั่น และการพัฒนาผู้นำแต่ละแบบ ด้วยแนวคิด Leading with Purpose เพิ่มเติมได้
โดย Click ที่รูปภาพด้านล่างนี้