Result-Based Program คือ บริการเพื่อให้คำปรึกษา และวางแผนพัฒนาผู้บริหารขององค์กรในรูปแบบโครงการระยะยาว (Project) ให้องค์กรสามารถพัฒนาผู้บริหารให้เป็นผู้นำ (Leader) และสร้างผลลัพธ์ (Result) ให้องค์กรได้อย่างแท้จริง


บริการนี้เป็นรูปแบบการพัฒนาผู้นำล่าสุด จากทาง Coach For Goal นี้ จึงเป็นพัฒนาผู้นำในรูปแบบที่แตกต่างจากการเข้า Workshop ทั่วไปโดยทั่วไป แต่เป็นการสร้างผู้นำตามจุดมุ่งหมาย (Purpose) ที่องค์กรต้องการ ที่เรียกว่า Leading With Purpose
 
 


Leading With Purpose


คือ การพัฒนาผู้บริหารให้เป็นผู้นำที่บริหารงานได้เหมาะสมกับ Purpose ขององค์กร จึงช่วยให้ผู้บริหารเติบโตในทิศทางที่เหมาะสม และบริหารทั้งงานและคน เพื่อตอบสนองจุดมุ่งหมายที่องค์กรพึงประสงค์ได้ โดยในแนวคิดนี้  Purpose ขององค์กร จะถูกแบ่งเป็น 2 มิติ คือ  
 • จุดมุ่งหมายเชิงธุรกิจที่องค์กรที่ต้องการ (What) ประกอบด้วย Growth (การมุ่งเน้นเติบโตทางธุรกิจขององค์กร) และ Stability (การมุ่งเน้นที่เสถียรภาพขององค์กร หรือ ความมั่นคงทางธุรกิจ)
 • จุดมุ่งหมายเชิงวิธีการที่ทำให้บรรลุสิ่งที่ต้องการ (How)  ประกอบด้วย Productivity (การมุ่งเน้นการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อให้เกิดผลลัพธ์ที่ต้องการ) และ Engagement (การมุ่งเน้นการทำงานโดยคำนึงถึงวัฒนธรรมการทำงานที่ดีเพื่อให้เกิดผลลัพธ์ที่ต้องการ)พัฒนาผู้นำตาม Purpose ต้องทำอย่างไร?

 

การพัฒนาผู้บริหารให้เป็นผู้นำที่บริหารงานได้เหมาะสมกับ Purpose ขององค์กร จึงช่วยให้ผู้บริหารเติบโตในทิศทางที่เหมาะสม และบริหารทั้งงานและคน เพื่อตอบสนองจุดมุ่งหมายที่องค์กรพึงประสงค์ได้

สองสิ่งที่สำคัญ ที่ต้องคำนึงในการพัฒนาผู้นำให้ Leading with Purpose ได้ คือ 

 • การพัฒนาให้ถูกทิศ
 • การพัฒนาให้ถูกวิธี
 
 

1. การพัฒนาให้ถูกทิศ

จากจุดมุ่งหมายเชิงธุรกิจที่องค์กรที่ต้องการ และจุดมุ่งหมายเชิงวิธีการที่ทำให้บรรลุสิ่งที่ต้องการ จะได้ 4 Purpose  ที่องค์กรต้องการ และจำเป็นต้องมีผู้นำใน 4 ลักษณะนี้ เพื่อบริหารจัดการทีมให้บรรลุในแต่ละจุดมุ่งหมายได้
 

ผู้นำ 4 รูปแบบ ตาม Organization Purpose

 1.  ACHIEVEMENT DRIVER
  เป็นผู้นำที่มองไปข้างหน้า สามารถกำหนดกลยุทธ์การทำงาน ให้สอดคล้องกับเป้าหมายขององค์กรโดยกำหนด milestone ที่ชัดเจนได้ มีการสนับสนุนและส่งเสริมให้ทีมงานให้บรรลุเป้าหมายแต่ละขั้นได้ จากการกำกับดูแลอย่างเหมาะสม
 2. EFFECTIVE EXECUTOR
  เป็นผู้นำที่สามารถวางแผนการทำงานตามกลยุทธ์องค์กรได้ พร้อมทั้งกำกับและบริหารทีมงานให้สามารถทำตามแผนงานจนบรรลุเป้าหมายที่ต้องการได้
 3. TEAM DEVELOPER
  เป็นผู้นำที่สามารถวางแผนการพัฒนาทีมงานที่สอดคล้องกับกลยุทธ์องค์กร โดยมีความสามารถในการพัฒนาทีมงานด้วยวิธีการต่างๆ ที่เหมาะสมกับทีมงานแต่ละคนและสามารถพัฒนาทีมงานได้ในสถานการณ์การทำงานจริง
 4. ENVIRONMENT MASTER
  เป็นผู้นำที่ทำให้ทีมมีความไว้วางใจซึ่งกันและกัน พยายามเข้าใจทีมงานอย่างสม่ำเสมอ บริหารไม่ให้เกิดความขัดแย้งภายในทีม สร้างบรรยากาศการทำงานที่ดีและพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงที่อาจเกิดขึ้นได้
 

2. การพัฒนาให้ถูกวิธี

เป็นแนวทางในการพัฒนาและสร้างให้ผู้นำเปลี่ยนแปลงได้จริงอย่างถาวร ซึ่งต้องประกอบด้วยการพัฒนาบุคลากรในส่วนสำคัญ 2 ด้าน และรวมการติดตามผลที่เหมาะสม ดังนี้พัฒนาทัศนคติด้วย LEADERSHIP MINDSET DEVELOPMENT MODEL


การพัฒนา Leadership Mindset เป็นจุดเริ่มต้นที่สำคัญของการสร้างทัศนคติที่เหมาะสมกับสถานการณ์ เพื่อให้ผู้นำเกิดพฤติกรรมที่นำไปสู่เป้าหมายที่ต้องการได้ และสร้างความไว้วางใจให้เกิดกับทีมงานของตัวเอง

 

พัฒนาความสามารถด้วย CAPABILITY DEVELOPMENT FRAMEWORK

สำหรับความสามารถและทักษะของผู้นำ หรือ Leadership Capability จำเป็นเหมาะสมกับ Purpose ที่องค์กรต้องการ เพื่อให้สามารถกำหมดทิศทาง บริหาร แก้ปัญหา หรือ ตัดสินใจที่เกี่ยวข้องกับงานได้อย่างเหมาะสม โดยความสามารถของผู้นำจะมี Framework ที่แตกต่างกัน ได้แก่

Achievement Driver 
สร้างผู้นำที่มีความสามารถทางความคิด ได้แก่ Strategic Thinking, Critical Thinking และ Analytical Thinking เพื่อให้สามารถคิดกลยุทธ์ในการทำงาน และบริหารจัดการทรัพยากรที่จำเป็นได้ตามกลยุทธ์ ตลอดจนตรวจสอบ และปรับเปลี่ยนการทำงานด้วยการสร้างแรงบันดาลใจ สร้างแรงกระตุ้น หรือ ปรับแก้กลยุทธ์อย่างเหมาะสม

Effective Executor 
สร้างผู้นำให้มีความสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบ (System Thinking) โดยดูผลกระทบจากกระบวนการทั้งระบบได้ ตั้งแต่การแปลงกลยุทธ์มาเป็นแผนการดำเนินงานที่ปฏิบัติได้จริง บริหารจัดการทีมตามหน้าที่อย่างเหมาะสม สื่อสารสั่งการได้ชัดเจน ตลอดจนควบคุมกระบวนการทำงานทั้งหมด เพื่อให้งานบรรลุเป้าหมาย

Team Developer 
สร้างผู้นำให้มีส่วนร่วมในการพัฒนาสมาชิกทีมงานผ่านการทำงานจริงในแต่ละวัน โดยเน้นเพิ่มความสามารถในการวิเคราะห์ช่องว่างความสามารถที่จำเป็นตาม กลยุทธ์ในงานที่กำหนดไว้ และ ทักษะด้าน Feedback, Mentoring และ Coaching เพื่อพัฒนาทีมงานได้ทันที

Environment Master
สร้างผู้นำที่สามารถวิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งเสริมให้เกิดสภาพแวดล้อมในการทำงานที่เหมาะสม ซึ่งมีองค์ประกอบสี่ด้าน และเสริมความสามารถในการบริหารจัดการปัจจัยทั้งหมดนี้ ผ่านโมเดลการสื่อสารที่เฉพาะเจาะจง เพื่อให้ทีมงานมีบรรยากาศที่มีไฟในการทำงาน

 

ติดตามผลการเปลี่ยนแปลงด้วย FOLLOWING-UP CONCEPT

แนวคิดการพัฒนาบุคลากรของ Coach For Goal จะคำนึงถึงการเปลี่ยนแปลงบุคลากรอย่างยั่งยืน โดยมีขั้นการพัฒนาอย่างเป็น ขั้นตอน ตามกระบวนการการเรียนรู้ขั้นพื้นฐาน และมีความเข้าใจถึงข้อจำกัดในการเรียนรู้ของแต่ละบุคคล การพัฒนาบุคลากรของ Coach For Goal อยู่บนพื้นฐานตามลำดับดังนี้


 

เส้นทางพัฒนาที่ชัดเจนผ่าน LEADER DEVELOPMENT JOURNEY

จากโมเดลการพัฒนาคนนั้น ทำให้เกิดเส้นทางในการพัฒนาผู้นำแบบ Leading with Purpose เพื่อสร้างผู้บริหารระดับกลางอย่างถูกทิศ และถูกวิธี เป็น 4 Module ดังนี้
 • Module 1 Profiling
 • Module 2 Developing
 • Module 3 Executing
 • Module 4 Moving Forward


หากท่านใดสนใจรายละเอียดของการพัฒนาผู้นำ Leading with Purpose นี้ สามารถขอคำปรึกษาเบื้องต้นได้ โดยไม่มีค่าใช้จ่าย ที่นี่
  
    เพิ่มเพื่อน