หลักสูตรนี้จะเน้นการพัฒนาผู้บริหารให้เป็น “โค้ช” ที่สามารถเปลี่ยนพฤติกรรมของทีมงานให้มีการกระทำที่เหมาะสมในการทำงาน โดยลงลึกไปถึงการเปลี่ยนแปลงทัศนคติของผู้อื่น หลักสูตรนี้มุ่งเน้นการพัฒนาผู้บริหารให้มีภาวะผู้นำซึ่งเป็นคุณสมบัติพื้นฐาน ของโค้ชที่ดี เพื่อให้ได้รับความไว้วางใจจากทีมงาน และพัฒนาความสามารถในการโค้ชที่ถูกต้อง เพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในเชิง พฤติกรรมของทีมงานที่ต้องการ
• การพัฒนาตนเองเพื่อให้เป็นผู้นำที่ได้รับความไว้วางใจ
การเข้าใจในภาวะผู้นำของตนเองและพร้อมเปลี่ยนแปลงตนเองเพื่อให้เป็นผู้นำที่ได้รับความไว้วางใจ (Trusted Leader) ซึ่งเป็นรากฐานที่สำคัญต่อการเป็นโค้ช

• การเข้าใจทัศนคติในการเป็นโค้ช
เข้าใจทัศนคติพื้นฐานสำหรับโค้ชที่ควรคำนึงถึงในกระบวนการโค้ช เพื่อให้การโค้ชประสบความสำเร็จตามเป้าหมาย

• การเรียนรู้กระบวนการและทักษะในการโค้ช
เรียนรู้การเกิดขึ้นของพฤติกรรม การระบุพฤติกรรมที่ควรเปลี่ยนแปลงของลูกทีม
หาสาเหตุ/ที่มาของพฤติกรรมนั้น ให้ทางเลือกและตัวช่วยกับลูกทีมในการเปลี่ยนแปลง นอกจากนี้ยังได้เรียนรู้เกี่ยวกับกระบวนการในการติดตามผลหลังจากการโค้ช เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถโค้ชจนเกิดผลได้จริงในทางปฏิบัติ
การอบรมเป็นเวิร์คช็อปในลักษณะ Group Coaching ที่ผู้เข้าอบรมค้นพบภาวะผู้นำของตนเอง โดยผ่านการ โค้ชจากวิทยากร นอกจากนี้การอบรมยังประกอบด้วย การทำกิจกรรม การฝึกฝนในการเป็นโค้ชจากกรณีศึกษาจริง ได้ฝึกคิดและแก้ปัญหาอันอาจจะเกิดขึ้นระหว่างการโค้ชในการทำงานประจำวัน รวมถึงได้แบ่งปันประสบการณ์ และแนวคิดในด้าน coaching กับวิทยากรซึ่งเป็นโค้ชผู้มีประสบการณ์และผู้เข้าอบรมท่านอื่นๆ 
• เข้าใจภาวะผู้นำของตนเองในปัจจุบัน และพร้อมสร้างความไว้วางใจให้กับลูกทีมเพิ่มประสิทธิผลในการโค้ช
• เข้าใจกลไกที่จะก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของลูกทีม
• ใช้เทคนิคการโค้ชที่ถูกต้องเช่น การตั้งคำถาม หรือ การเล่าเรื่องที่นำไปสู่การยอมรับพฤติกรรมที่ควรเปลี่ยนแปลง
• ผสมผสานทักษะและกลไกทางจิตวิทยา เพื่อเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของลูกทีมในการโค้ช
• ให้ feedback กับลูกทีมได้ตรงประเด็น มีประสิทธิภาพ และได้รับการยอมรับจากทีมงาน 
ผู้บริหาร ผู้บังคับบัญชา หรือหัวหน้างานทุกระดับ
2.5 วัน (workshop 2 วัน และ กิจกรรมติดตามผล 0.5 วัน)