หลักสูตรนี้ออกแบบมาด้วยแนวคิดว่า ผู้บริหารไม่ว่าจะอยู่ในระดับใด ก็จะถือว่าเป็นตัวแทนของระดับนั้นๆ อาจเป็นตัวแทนระดับองค์กร หรือระดับหน่วยงาน การสื่อสารของผู้บริหารจึงมีความสำคัญอย่างมากเพราะเป็นการแสดงถึงตัวตนและวิสัยทัศน์ของ ผู้บริหารที่สร้าง พลังในการบริหาร โน้มน้าวใจทีมงาน หรือกระตุ้นให้ทีมงานสร้างผลงานที่ดีเลิศได้
• เข้าใจกลไกการสื่อสารของตนเอง
เรียนรู้วิธีการสื่อสารของผู้บริหารโดยการระบุวัตถุประสงค์ของการสื่อสาร ทัศนคติในการสื่อสาร จุดยืน และเอกลักษณ์ของตนเอง เพื่อให้เกิดการสื่อสารกับทีมงานบรรลุเป้าหมาย

• ทักษะการสื่อสารกับทีมงานอย่างมีประสิทธิภาพ
เรียนรู้แนวคิดและทักษะในการสื่อสารตั้งแต่การจัดวางโครงร่างของการสื่อสาร
การสร้างจุดยืนร่วมกัน การสร้างแรงจูงใจและการกระตุ้น นอกจากนี้ยังเรียนรู้เทคนิคในการถ่ายทอดเช่นการตั้งคำถาม การเล่าเรื่องเพื่อให้บรรลุผลตามเป้าหมายที่ต้องการสื่อสารกับทีมงาน
การอบรมเป็นลักษณะเวิร์คช็อปที่ผู้เข้าอบรมจะได้ทำกิจกรรมซึ่งเป็นการสื่อสารของหัวหน้ากับทีมงานในรูปแบบต่างๆ รวมถึงได้แบ่งปันประสบการณ์และแนวคิดในด้านการสื่อสารกับวิทยากรผู้มีประสบการณ์และผู้เข้าอบรมท่านอื่น
• เข้าใจวิธีการสื่อสารของตนเอง และพร้อมที่จะเปลี่ยนแปลงเพื่อให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
• ปรับเปลี่ยนทัศนคติที่มีต่อลูกทีม ซึ่งจะนำไปสู่การเปิดใจ รับฟัง และเข้าใจลูกทีมมากขึ้น
• มีเทคนิคการสื่อสารกับทีมงานในการสร้างทีม สร้างแรงจูงใจและกระตุ้นลูกทีมได้อย่างมีประสิทธิภาพ
• เพิ่มความร่วมมือระหว่างทีมงานและลดความขัดแย้งภายในทีมงานอันเนื่องมาจากความเข้าใจที่คลาดเคลื่อน
ผู้บริหารทุกระดับ
2​ วัน