หลักสูตรนี้ออกแบบมาด้วยแนวคิดว่า ผู้บริหารไม่ว่าจะอยู่ในระดับใด ก็จะถือว่าเป็นตัวแทนของระดับนั้นๆ อาจเป็นตัวแทนระดับองค์กร หรือระดับหน่วยงาน การสื่อสารของผู้บริหารจึงมีความสำคัญอย่างมากเพราะเป็นการแสดงถึงตัวตนและวิสัยทัศน์ของ ผู้บริหารที่สร้าง พลังในการบริหาร โน้มน้าวใจทีมงาน หรือกระตุ้นให้ทีมงานสร้างผลงานที่ดีเลิศได้
• เข้าใจกลไกการสื่อสารของตนเอง
เรียนรู้วิธีการสื่อสารของผู้บริหารโดยการระบุวัตถุประสงค์ของการสื่อสาร ทัศนคติในการสื่อสาร จุดยืน และเอกลักษณ์ของตนเอง เพื่อให้เกิดการสื่อสารกับทีมงานบรรลุเป้าหมาย

• ทักษะการสื่อสารกับทีมงานอย่างมีประสิทธิภาพ
เรียนรู้แนวคิดและทักษะในการสื่อสารตั้งแต่การจัดวางโครงร่างของการสื่อสาร
การสร้างจุดยืนร่วมกัน การสร้างแรงจูงใจและการกระตุ้น นอกจากนี้ยังเรียนรู้เทคนิคในการถ่ายทอดเช่นการตั้งคำถาม การเล่าเรื่องเพื่อให้บรรลุผลตามเป้าหมายที่ต้องการสื่อสารกับทีมงาน
การอบรมเป็นลักษณะเวิร์คช็อปที่ผู้เข้าอบรมจะได้ทำกิจกรรมซึ่งเป็นการสื่อสารของหัวหน้ากับทีมงานในรูปแบบต่างๆ รวมถึงได้แบ่งปันประสบการณ์และแนวคิดในด้านการสื่อสารกับวิทยากรผู้มีประสบการณ์และผู้เข้าอบรมท่านอื่น
• เข้าใจวิธีการสื่อสารของตนเอง และพร้อมที่จะเปลี่ยนแปลงเพื่อให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
• ปรับเปลี่ยนทัศนคติที่มีต่อลูกทีม ซึ่งจะนำไปสู่การเปิดใจ รับฟัง และเข้าใจลูกทีมมากขึ้น
• มีเทคนิคการสื่อสารกับทีมงานในการสร้างทีม สร้างแรงจูงใจและกระตุ้นลูกทีมได้อย่างมีประสิทธิภาพ
• เพิ่มความร่วมมือระหว่างทีมงานและลดความขัดแย้งภายในทีมงานอันเนื่องมาจากความเข้าใจที่คลาดเคลื่อน
ผู้บริหารทุกระดับ
2​ วัน

หลักสูตรอื่นๆ ในหมวดเดียวกัน

The Roots หลักสูตรพื้นฐานการเป็นผู้นำ โดยสร้างทัศนคติที่เหมาะสมต่อการเป็นผู้นำ
The Roots

หลักสูตรพื้นฐานการเป็นผู้นำ โดยสร้างทัศนคติที่เหมาะสมต่อการเป็นผู้นำ

The Perfect Manager หลักสูตรเพื่อสร้างความสมดุลของการบริหาร "คน" และ "งาน" ให้บรรลุเป้าหมายองค์กร
The Perfect Manager

หลักสูตรเพื่อสร้างความสมดุลของการบริหาร "คน" และ "งาน" ให้บรรลุเป้าหมายองค์กร

Strategic Thinking หลักสูตรเพื่อพัฒนาความคิดเชิงกลยุทธ์ ให้ผู้บริหารทีมสามารถกำหนดแนวทางการทำงานที่สนับสนุนวิสัยทัศน์ขององค์กร
Strategic Thinking

หลักสูตรเพื่อพัฒนาความคิดเชิงกลยุทธ์ ให้ผู้บริหารทีมสามารถกำหนดแนวทางการทำงานที่สนับสนุนวิสัยทัศน์ขององค์กร