โปรแกรมพัฒนาผู้บริหารให้เป็น “ผู้นำที่สร้างผลลัพธ์ตามเป้าหมายที่องค์กรต้องการ (Achieve Team Goals) ประกอบด้วย Workshop ดังนี้
 
• PerformanceMax: Maximize Business Performance through Coaching
• Strategic Thinking: Think Like Owner
• Performance Sprint: Speed up Team Performance through Learning Mindset
 
รายละเอียด Workshop
 PerformanceMax 
Maximize Business Performance through Coaching

Overview
when Companies seek to improve performance-by cutting costs, improving efficiency, targetting more lucrative customers, etc.-they offten fail to analyze business strategy, team engagement and system all together,

Benefit
Help you company maximize business performance by: 
• Removing unnessary activities from a company's daily operation.

• Providing your managers with the right authority and resources to make the right decision
• Becoming more adaptable in both strategy execution and people management to respond to a rapidly changing business environment.

Content
• Understand PerformanceMax for Key Results
• Undestand and coaching concept to drive team results
• Strategy: identify business strategy to achieve goals
• People: build team engagement and develop team results
• System: design performance measurement system for execution

Framework

 Strategic Thinking 
Think Like an Owner

Overview
หลักสูตรนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาผู้บริหารในแต่ละหน่วยงานให้มีทัศนคติในการบริหารงานแบบการมองภาพรวมขององค์กรและสามารถมองเห็นความเกี่ยวข้องระหว่างหน่วยงานเข้าใจผลกระทบต่อภาพรวมจากการตัดสินใจของแต่ละหน่วยงานเพื่อที่จะสามารถพัฒนาและวางแนวทางการทำงานของหน่วยงานตนเอง และกำหนดวิธีการทำงานของทีมงาน เพื่อให้สอดคล้องกับเป้าหมายรวมขององค์กร

Benefit
• สามารถมองภาพรวมในการวางแผนและการบริหารงาน
• เข้าใจความเกี่ยวพันกันระหว่างหน่วยงานและหน้าที่ต่างๆ ในองค์กร
• สามารถกำหนดแนวทางการทำงานของทีมงานเพื่อให้งานบรรลุเป้าหมาย
• มุ่งเน้นการหาแนวทางแก้ไขมากกว่าอุปสรรคในการทำงาน

Content
• ความแตกต่างของหลักการคิดเชิงกลยุทธ์กับความคิดเชิงปฏิบัติการ
เข้าใจการคิดเชิงกลยุทธ์ที่ส่งผลกระทบต่อความสำเร็จขององค์กรอย่างไร แต่แตกต่างจากการคิด ในเชิงปฏิบัติการอย่างไร

• การพัฒนาความคิดเชิงกลยุทธ์ในทางธุรกิจ
เรียนรู้หลักการคิดในเชิงกลยุทธ์ โดยการเข้าใจถึงวิธีการมองภาพรวมบนพื้นฐานของแนวโน้มทางธุรกิจ และเป้าหมาย การศึกษาถึงความเชื่อมโยงกันภายในองค์กรที่อาจส่งผลต่อเป้าหมายองค์กร หลักการรวบรวมข้อมูลที่จำเป็น และการมองในหลายแง่มุมเพื่อความสมบูรณ์ของการวางแผนงานของหน่วยงานตนเอง

• กำหนดแนวทางการทำงานบนพื้นฐานของความคิดเชิงกลยุทธ์
เรียนรู้วิธีการในการกำหนดแนวทางการทำงานของทีมงาน โดยใช้แนวคิดเชิงกลยุทธ์เป็นพื้นฐาน เพื่อให้บรรลุตามแผนของหน่วยงาน และองค์กร

Framework