โปรแกรมพัฒนาผู้บริหารให้เป็น “ผู้นำที่สร้างผลลัพธ์ตามเป้าหมายที่องค์กรต้องการ (Achieve Team Goals) ประกอบด้วย Workshop ดังนี้
 
• Strategic Thinking: Think Like Owner
• Performance Sprint: Speed up Team Performance through Learning Mindset 
• Formation X: Restart Your Business with Team
 
รายละเอียด Workshop
 FORMATION X 
RESTART Your Business with Team

Overview
THE CHALLENGES IMPACT YOUR RESULTS!

The way we manage our businesses will never be the same due to the new normal in business environment, customers, competition, even our own internal factors. The effectiveness of QUICK WIN STRATEGY AND QUICK WIN GOALS is necessary for our businesses to deal with these challenges.

Benefits
Team leaders can restart the business
and generate the needed outcomes by
•Accurately identifying QUICK WIN STRATEGY and  QUICK WIN GOALS to retrieve the organization’s business performance. 
•Building teams full of Accuracy and Speed to achieve QUICK WIN GOAL effectively
 
Content
We develop your Leaders by
• Collaborating with them to create the Key Strategy and Goals for your organization’s Quick Win Plan
• Getting them use the FORMATION X to build Teams with Accuracy and Speed characteristics
• Coaching them how to manage teams to achieve your organization’s QUICK WIN GOALS

 PerformanceMax 
Maximize Business Performance through Coaching

Overview
when Companies seek to improve performance-by cutting costs, improving efficiency, targetting more lucrative customers, etc.-they offten fail to analyze business strategy, team engagement and system all together,

Benefit
Help you company maximize business performance by: 
• Removing unnessary activities from a company's daily operation.

• Providing your managers with the right authority and resources to make the right decision
• Becoming more adaptable in both strategy execution and people management to respond to a rapidly changing business environment.

Content
• Understand PerformanceMax for Key Results
• Undestand and coaching concept to drive team results
• Strategy: identify business strategy to achieve goals
• People: build team engagement and develop team results
• System: design performance measurement system for execution

 Strategic Thinking 
Think Like an Owner

Overview
หลักสูตรนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาผู้บริหารในแต่ละหน่วยงานให้มีทัศนคติในการบริหารงานแบบการมองภาพรวมขององค์กรและสามารถมองเห็นความเกี่ยวข้องระหว่างหน่วยงานเข้าใจผลกระทบต่อภาพรวมจากการตัดสินใจของแต่ละหน่วยงานเพื่อที่จะสามารถพัฒนาและวางแนวทางการทำงานของหน่วยงานตนเอง และกำหนดวิธีการทำงานของทีมงาน เพื่อให้สอดคล้องกับเป้าหมายรวมขององค์กร

Benefit
• สามารถมองภาพรวมในการวางแผนและการบริหารงาน
• เข้าใจความเกี่ยวพันกันระหว่างหน่วยงานและหน้าที่ต่างๆ ในองค์กร
• สามารถกำหนดแนวทางการทำงานของทีมงานเพื่อให้งานบรรลุเป้าหมาย
• มุ่งเน้นการหาแนวทางแก้ไขมากกว่าอุปสรรคในการทำงาน

Content
• ความแตกต่างของหลักการคิดเชิงกลยุทธ์กับความคิดเชิงปฏิบัติการ
เข้าใจการคิดเชิงกลยุทธ์ที่ส่งผลกระทบต่อความสำเร็จขององค์กรอย่างไร แต่แตกต่างจากการคิด ในเชิงปฏิบัติการอย่างไร

• การพัฒนาความคิดเชิงกลยุทธ์ในทางธุรกิจ
เรียนรู้หลักการคิดในเชิงกลยุทธ์ โดยการเข้าใจถึงวิธีการมองภาพรวมบนพื้นฐานของแนวโน้มทางธุรกิจ และเป้าหมาย การศึกษาถึงความเชื่อมโยงกันภายในองค์กรที่อาจส่งผลต่อเป้าหมายองค์กร หลักการรวบรวมข้อมูลที่จำเป็น และการมองในหลายแง่มุมเพื่อความสมบูรณ์ของการวางแผนงานของหน่วยงานตนเอง

• กำหนดแนวทางการทำงานบนพื้นฐานของความคิดเชิงกลยุทธ์
เรียนรู้วิธีการในการกำหนดแนวทางการทำงานของทีมงาน โดยใช้แนวคิดเชิงกลยุทธ์เป็นพื้นฐาน เพื่อให้บรรลุตามแผนของหน่วยงาน และองค์กร

หลักสูตรอื่นๆ ในหมวดเดียวกัน

Change Focus โปรแกรมพัฒนาผู้บริหารให้นำทีมงานด้วยการสร้างบรรยากาศในการทำงาน (Working Environment) และการพัฒนา (Development) พนักงาน เหมาะสมกับเป้าหมาย
Change Focus

โปรแกรมพัฒนาผู้บริหารให้นำทีมงานด้วยการสร้างบรรยากาศในการทำงาน (Working Environment) และการพัฒนา (Development) พนักงาน เหมาะสมกับเป้าหมาย

Leadership Focus โปรแกรมพัฒนาผู้บริหารให้เป็น "ผู้นำที่ได้รับความไว้วางใจ (Trusted Leader)" โดยเน้นการปรับ Leadership Mindset เพื่อให้เกิดพฤติกรรมของผู้นำที่เหมาะสม และมีคนตามด้วยความเต็มใจ
Leadership Focus

โปรแกรมพัฒนาผู้บริหารให้เป็น "ผู้นำที่ได้รับความไว้วางใจ (Trusted Leader)" โดยเน้นการปรับ Leadership Mindset เพื่อให้เกิดพฤติกรรมของผู้นำที่เหมาะสม และมีคนตามด้วยความเต็มใจ