โปรแกรมพัฒนาผู้บริหารให้เป็น “ผู้นำที่สร้างผลลัพธ์ตามเป้าหมายที่องค์กรต้องการ (Achieve Team Goals) ประกอบด้วย Workshop ดังนี้
 
• Strategic Thinking: Think Like Owner
• Performance Sprint: Speed up Team Performance through Learning Mindset 
• Formation X: Restart Your Business with Team
 
รายละเอียด Workshop
 FORMATION X 
RESTART Your Business with Team

Overview
THE CHALLENGES IMPACT YOUR RESULTS!

The way we manage our businesses will never be the same due to the new normal in business environment, customers, competition, even our own internal factors. The effectiveness of QUICK WIN STRATEGY AND QUICK WIN GOALS is necessary for our businesses to deal with these challenges.

Benefits
Team leaders can restart the business
and generate the needed outcomes by
•Accurately identifying QUICK WIN STRATEGY and  QUICK WIN GOALS to retrieve the organization’s business performance. 
•Building teams full of Accuracy and Speed to achieve QUICK WIN GOAL effectively
 
Content
We develop your Leaders by
• Collaborating with them to create the Key Strategy and Goals for your organization’s Quick Win Plan
• Getting them use the FORMATION X to build Teams with Accuracy and Speed characteristics
• Coaching them how to manage teams to achieve your organization’s QUICK WIN GOALS

 PerformanceMax 
Maximize Business Performance through Coaching

Overview
when Companies seek to improve performance-by cutting costs, improving efficiency, targetting more lucrative customers, etc.-they offten fail to analyze business strategy, team engagement and system all together,

Benefit
Help you company maximize business performance by: 
• Removing unnessary activities from a company's daily operation.

• Providing your managers with the right authority and resources to make the right decision
• Becoming more adaptable in both strategy execution and people management to respond to a rapidly changing business environment.

Content
• Understand PerformanceMax for Key Results
• Undestand and coaching concept to drive team results
• Strategy: identify business strategy to achieve goals
• People: build team engagement and develop team results
• System: design performance measurement system for execution

 Transformational Leadership 

Benefit
• To improve organization to be a high performance organization in uncertain times.
• To develop leader to be a the next leader and learn the new skills to handle high impact situation, give direction to the people and steer their organization towards growth and prosperity.
• To be able to create a high performance team and sustain high performance environment for the next normal.
• To practice essential leadership skills ; communication, coaching, motivation techniques, and change management to lead their teams towards change.
• To communicate with team effectively and build good relationship with team members

Content
• Why organization must transform?
• What is Transformation Leadership?
• Organization Transformation Framework
• New Trend
• Process
• Management
• Inspiration

 The Data Driven Leadership 

Benefit
• Develop Management level to manage people with data achieve business goal

Content
1.Business Goal กำหนด เป้าหมายทางธุรกิจที่รับผิดชอบของแต่ละหน่วยงาน
2.Data Mindset สร้าง mindset หรือ ทัศนคติที่เหมาะสมของผู้นำให้มีการให้data ในการบริหารงาน
3.Leadership Roles เข้าใจบทบาทในการบริหารคนให้เกิด ผลงานตามเป้าหมายอย่างมีภาวะผู้นำ
4.Data Decision Model เข้าใจวิธีการใช้งาน data เพื่อใช้ในการตัดสินใจ ในรูปแบบ model ต่างๆ
 

 Strategic Thinking 
Think Like an Owner

Overview
หลักสูตรนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาผู้บริหารในแต่ละหน่วยงานให้มีทัศนคติในการบริหารงานแบบการมองภาพรวมขององค์กรและสามารถมองเห็นความเกี่ยวข้องระหว่างหน่วยงานเข้าใจผลกระทบต่อภาพรวมจากการตัดสินใจของแต่ละหน่วยงานเพื่อที่จะสามารถพัฒนาและวางแนวทางการทำงานของหน่วยงานตนเอง และกำหนดวิธีการทำงานของทีมงาน เพื่อให้สอดคล้องกับเป้าหมายรวมขององค์กร

Benefit
• สามารถมองภาพรวมในการวางแผนและการบริหารงาน
• เข้าใจความเกี่ยวพันกันระหว่างหน่วยงานและหน้าที่ต่างๆ ในองค์กร
• สามารถกำหนดแนวทางการทำงานของทีมงานเพื่อให้งานบรรลุเป้าหมาย
• มุ่งเน้นการหาแนวทางแก้ไขมากกว่าอุปสรรคในการทำงาน

Content
• ความแตกต่างของหลักการคิดเชิงกลยุทธ์กับความคิดเชิงปฏิบัติการ
เข้าใจการคิดเชิงกลยุทธ์ที่ส่งผลกระทบต่อความสำเร็จขององค์กรอย่างไร แต่แตกต่างจากการคิด ในเชิงปฏิบัติการอย่างไร

• การพัฒนาความคิดเชิงกลยุทธ์ในทางธุรกิจ
เรียนรู้หลักการคิดในเชิงกลยุทธ์ โดยการเข้าใจถึงวิธีการมองภาพรวมบนพื้นฐานของแนวโน้มทางธุรกิจ และเป้าหมาย การศึกษาถึงความเชื่อมโยงกันภายในองค์กรที่อาจส่งผลต่อเป้าหมายองค์กร หลักการรวบรวมข้อมูลที่จำเป็น และการมองในหลายแง่มุมเพื่อความสมบูรณ์ของการวางแผนงานของหน่วยงานตนเอง

• กำหนดแนวทางการทำงานบนพื้นฐานของความคิดเชิงกลยุทธ์
เรียนรู้วิธีการในการกำหนดแนวทางการทำงานของทีมงาน โดยใช้แนวคิดเชิงกลยุทธ์เป็นพื้นฐาน เพื่อให้บรรลุตามแผนของหน่วยงาน และองค์กร