หลักสูตรการพัฒนาภาวะผู้นำ ที่ให้ความสำคัญต่อการสร้าง ”ทัศนคติ” พื้นฐานในการเป็นผู้นำ จนถึงทักษะต่างๆ ที่จำเป็น เพื่อวัตถุประสงค์ คือ ต้องการให้ผู้เข้าอบรมได้พัฒนาหรือเปลี่ยนแปลงตนเองจนเกิดภาวะผู้นำอย่างแท้จริง และเป็นการสร้างรากฐานที่แข็งแรงของผู้นำองค์กรในอนาคต
• มิติของการเป็นผู้นำ
การอบรมจะทำให้ผู้เข้าอบรมมองเห็นตนเองและเข้าใจตนเองว่าตนเองมีภาวะผู้นำอยู่ในระดับไหนเหมาะต่อการเป็นผู้นำที่ดีหรือไม่ซึ่งจะสร้างให้เกิด “การเปลี่ยนความคิดในขั้นพื้นฐาน”

• ผู้นำที่ได้รับความไว้วางใจ
การพัฒนาทักษะการเป็นผู้นำโดยใช้หลักของ Coach For Goal Leadership Model ซึ่งผสมผสานระหว่างการเปลี่ยนแปลงทัศนคติ การพัฒนาทักษะ ความสามารถในการเป็นผู้นำ เพื่อสร้างตนเองให้เป็นผู้นำที่ได้รับความไว้วางใจจากทีมงาน

• การสื่อสารเป้าหมายและแนวทางการทำงานให้มีประสิทธิภาพ
เรียนรู้หลักการสื่อสารเป้าหมายหรือวิสัยทัศน์และแผนการทำงานเพื่อให้ทีมสามารถทำงานให้บรรลุเป้าหมายด้วยความเต็มใจ

• การสร้างแรงจูงใจกับทีมงาน
เรียนรู้หลักการที่มีประสิทธิภาพในการสร้างแรงจูงใจในการทำงานเพื่อให้ทีมงานทำงานได้ด้วยความความเต็มใจ

• การบริหารเพื่อการทำงานให้เกิดประสิทธิภาพร่วมกัน
การพัฒนาทีมงานเพื่อให้เกิดบรรยากาศของการทำงานที่มีความสุขและมีประสิทธิภาพในการทำงาน
การอบรมเป็นลักษณะเวิร์คช็อป ในรูปแบบ Group Coaching ที่จะช่วยให้ผู้เข้าอบรมเกิดการ “ตระหนักรู้” ในการมีภาวะผู้นำ (Leadership) ที่ดี จนเกิดความต้องการที่จะเปลี่ยนแปลงทัศนคติของตนเอง และนำความรู้ ไปปฏิบัติให้สำเร็จ รวมทั้งการทำกิจกรรมโดยใช้กรณีปัญหาและอุปสรรคจากการทำงานจริง และสามารถนำ วิธีการแก้ใขปัญหาที่ได้ไปใช้ภายหลังการอบรมได้ทันที
• เข้าใจพื้นฐานหรือหลักการของการเป็นผู้นำ (Leadership Principles) ที่ดีและพร้อมที่จะเปลี่ยนแปลงตนเองให้เกิดภาวะผู้นำ
• สร้างทัศนคติต่อตนเอง ทีมงาน และบทบาทหน้าที่ที่เหมาะสมในการเป็นผู้นำที่ดี
• พัฒนาทักษะด้านการสื่อสาร การสร้างแรงจูงใจ และการพัฒนาทีมงานที่จำเป็นต่อการเป็นผู้นำที่มีประสิทธิภาพ
• สามารถบริหาร "คน" และ "งาน" ได้อย่างสมดุล
• มีหลักการบริหารที่ขัดเจนที่จะทำให้เกิดความมั่นใจในการบริหารทีมงาน
ผู้บริหารทุกระดับที่ต้องการพัฒนาภาวะผู้นำในตนเอง
2.5 วัน (workshop 2 วัน และ กิจกรรมติดตามผล 0.5 วัน)