Key Takeaways จาก Leading with Purpose Mini-Workshop

วันที่: 07 ก.ย. 2566 09:21:06     แก้ไข: 07 ก.ย. 2566 14:56:11     เปิดอ่าน: 687     Blogs
เรื่องของเจตนารมณ์ทางธุรกิจขององค์กร หรือ Organizational Purpose นั้น เป็นที่สิ่งที่องค์กรในยุคปัจจุบันเริ่มตระหนักถึงความสำคัญอย่างมาก เพราะเป็นสิ่งที่ทำให้องค์กรได้ทบทวนถึงเหตุผลในการคงอยู่ของธุรกิจไม่ว่าจะเป็น คุณค่าที่ส่งมอบ ผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ตลอดจนกระบวนการทั้งหมดขององค์กรเองว่าได้สอดคล้องกับความมุ่งหวังที่แท้จริงมากน้อยเพียงใด

ตัวอย่างคำแถลงถึงเจตนารมณ์ขององค์กร (Organizational Purpose Statement) เช่น 
 • สร้างแรงบันดาลใจให้กับความก้าวหน้าของมนุษย์ผ่านพลังแห่งการสื่อสารและ ความบันเทิง (AT&T) 
 • อาหารที่แท้จริงที่มีความสำคัญต่อช่วงเวลาของชีวิต (Campbell Soup) 
 • เราตอบสนองความท้าทายและสร้างโลกที่ใช้งานได้จริง (GE)

Purpose หรือ เจตนารมณ์ จึงเป็นเหตุผล หรือ วัตถุประสงค์ในการทำธุรกิจขององค์กรที่สร้างความหมายให้แก่การดำเนินงานในทุกส่วน และเป็นเหมือนเข็มทิศในการทำงานของพนักงานในองค์กรด้วย

เช่นเดียวกัน ในเรื่องของการเป็นผู้นำ หลายๆ ครั้ง ผู้นำในระดับรองลงมา โดยเฉพาะผู้บริหารในระดับต้นและระดับกลาง ซึ่งเป็นผู้ที่ต้องรับทิศทางในการทำงานและนำมาบริหารงานและคนต่อนั้น อาจพบความท้าทายอันเกิดจากสถานการณ์ที่ผันผวน และเปลี่ยนแปลงรวดเร็วเกินกว่าที่เคยประสบมา หรือที่เราคุ้นเคยกันดีว่าเป็นโลกยุค VUCA World หรือ BANI World จนในบางครั้งอาจสูญเสียทิศทางในการบริหาร จากการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์ทางธุรกิจที่เกิดขึ้นรายเดือน รายสัปดาห์ หรือ กระทั่งรายวัน จนส่งผลให้การบริหารทั้งคนและงานไม่สอดคล้องกับเจตนารมณ์และทิศทางที่องค์กรต้องการ และสะท้อนออกมาในประสิทธิภาพของการทำงานหรือ ความผูกพันของพนักงานที่ลดลง

Mini Workshop ของทาง Coach For Goal ในวันที่  6 กันยายน ที่ผ่านมานี้ โดย อ. คม สุวรรณพิมล CEO บริษัท Coach For Goal จึงเป็นเซสชั่นเล็กๆ ที่ช่วยให้ผู้บริหารด้าน Human Resources Development ได้เห็นแนวทางในการพัฒนากลุ่มผู้บริหารในระดับกลาง เพื่อให้พวกเขาได้ก้าวขึ้นมาเป็นผู้นำที่สามารถ Leading with Purpose ที่องค์กรคาดหวังได้อย่างแท้จริง 
 

KEY TAKEAWAYS:

Main Idea: การพัฒนาผู้บริหารให้เป็นผู้นำที่บริหารงานได้เหมาะสมกับ Purpose ขององค์กรมีสองสิ่งที่สำคัญ คือ 

 • ต้องพัฒนาให้ถูกทิศ
 • ต้องพัฒนาให้ถูกวิธี

Key Takeaway 1: การพัฒนาให้ถูกทิศ

1.1 การบริหารด้วย Purpose แตกต่างจาก Goal อย่างไร?
 
PURPOSE GOAL
 • เหตุผล หรือ วัตถุประสงค์ที่สำคัญในการทำบางสิ่งบางอย่าง เน้นที่แรงจูงใจที่อยู่เบื้องหลัง
 • มีความหมายเชื่อมโยง ทางจิตวิทยาและเกี่ยวข้องกับความคิดสร้างสรรค์ 
 • ผลลัพธ์ที่ต้องการให้บรรลุในช่วงเวลาหนึ่งของการกระทำ
 • เชื่อมโยงความหมายทางธุรกิจและการวางแผนดำเนินงาน

1.2 ผู้นำต้อง Leading by Purpose เพราะช่วยให้สามารถกำหนดลำดับสำคัญได้ว่า อะไรเป็นสิ่งที่สำคัญขององค์กร กลยุทธ์หรือโครงการใดที่เหมาะสม ผู้นำต้องเป็นแบบใด และจะต้องสร้างผลงานแบบใด จึงจะสร้างคุณค่าที่เหมาะสม 
1.3 ประเภทของ Purpose ที่ใช้พัฒนาผู้นำประกอบด้วย 
 • What คือ ผลลัพธ์ที่ธุรกิจต้องการ
 • How คือ วิธีการบริหารเพื่อให้ได้ผลลัพธ์
1.4 ประเภทของผู้นำจาก Purpose ทั้งสองด้านจะมีสี่แบบ คือ
 • Achievement Driver
 • Effective Executor
 • Team Developer
 • Environtment Master

Key Takeaway 2: การพัฒนาให้ถูกวิธี

2.1กระบวนการพัฒนาคนต้องสร้างให้เกิดผลลัพธ์จริงๆ โดยสิ่งสำคัญที่จะขับเคลื่อนกระบวนการได้ คือ การสร้าง awareness และการใช้ในงานจริงอย่างต่อเนื่อง
2.2 การสร้าง Performance ของผู้นำให้เกิดขึ้นจริง จำเป็นต้องปรับทั้ง ความสามารถ ทัศนคติ และ ต้องมีแรงสนับสนุนด้านอื่นๆ จากทางองค์กรด้วย
2.3 ทัศนคติของผู้นำ เกิดจาก Mindest  6 ด้าน และ ผู้นำต้องรู้จัก ปรับใช้ให้เหมาะกับสถานการณ์ จึงจะเกิดภาวะผู้นำที่เหมาะสม และคนทำตามด้วยความเต็มใจ
 

Key Takeway 3: ต้องเริ่มที่ Leadership Mindset ก่อน แล้วพัฒนาความสามารถของผู้นำ ตาม purpose ที่ต้องการ

Leadership Mindset นั้นเป็นเหมือนหัวใจของผู้นำ ซึ่งจะทำให้ผู้บริหารมีทัศนคติที่เหมาะสมกับเป้าหมาย และสามารถตอบสนองกับสถานการณ์ต่างๆ ได้เป็นอย่างดี

สำหรับความสามารถและทักษะของผู้นำ หรือ Leadership Capability จำเป็นเหมาะสมกับ Purpose ที่องค์กรต้องการ เพื่อให้สามารถกำหมดทิศทาง บริหาร แก้ปัญหา หรือ ตัดสินใจที่เกี่ยวข้องกับงานได้อย่างเหมาะสม โดยความสามารถของผู้นำจะมี Framework ที่แตกต่างกัน ได้แก่

 • Achievement Driver สร้างผู้นำที่มีความสามารถทางความคิด ได้แก่ Strategic Thinking, Critical Thinking และ Analytical Thinking เพื่อให้สามารถคิดกลยุทธ์ในการทำงาน และบริหารจัดการทรัพยากรที่จำเป็นได้ตามกลยุทธ์ ตลอดจนตรวจสอบ และปรับเปลี่ยนการทำงานด้วยการสร้างแรงบันดาลใจ สร้างแรงกระตุ้น หรือ ปรับแก้กลยุทธ์อย่างเหมาะสม

 • Effective Executor สร้างผู้นำให้มีความสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบ (System Thinking) โดยดูผลกระทบจากกระบวนการทั้งระบบได้ ตั้งแต่การแปลงกลยุทธ์มาเป็นแผนการดำเนินงานที่ปฏิบัติได้จริง บริหารจัดการทีมตามหน้าที่อย่างเหมาะสม สื่อสารสั่งการได้ชัดเจน ตลอดจนควบคุมกระบวนการทำงานทั้งหมด เพื่อให้งานบรรลุเป้าหมาย

 • Team Developer สร้างผู้นำให้มีส่วนร่วมในการพัฒนาสมาชิกทีมงานผ่านการทำงานจริงในแต่ละวัน โดยเน้นเพิ่มความสามารถในการวิเคราะห์ช่องว่างความสามารถที่จำเป็นตาม กลยุทธ์ในงานที่กำหนดไว้ และ ทักษะด้าน Feedback, Mentoring และ Coaching เพื่อพัฒนาทีมงานได้ทันที

 • Environment Master สร้างผู้นำที่สามารถวิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งเสริมให้เกิดสภาพแวดล้อมในการทำงานที่เหมาะสม ซึ่งมีองค์ประกอบสี่ด้าน และเสริมความสามารถในการบริหารจัดการปัจจัยทั้งหมดนี้ ผ่านโมเดลการสื่อสารที่เฉพาะเจาะจง เพื่อให้ทีมงานมีบรรยากาศที่มีไฟในการทำงาน

ทั้งหมดนี้ คือ เนื้อหาสาระของ Mini-Workshop: Leading with Purpose ที่ผ่านมาของทางเราครับ

หากท่านใดสนใจรายละเอียดของการพัฒนาผู้นำ Leading with Purpose นี้ สามารถ Download เอกสารได้ที่นี่  

หรือ โทรปรึกษาเราได้ที่ คุณลัคนา 063-979-5578  (CLICK TO CALL) Email: Luckana@coachforgoal.com  

มาเป็นเพื่อนกับเรา เพื่อรับคำปรึกษาและบริการในการพัฒนาคนของคุณได้อย่างตรงความคาดหวัง

 
เพิ่มเพื่อน


 

Workshop บรรยายโดย

Kom Suwanpimon (คม สุวรรณพิมล)
CEO & Founder / Coach For Goal Group 
 
 • Top Management Executive in Finacial Companies
 • Executive Coach & Business Development Consultant
 • Newspaper Columnnist & Author
   
Interesting Areas:
Business Results Inprovement, Leadership Development, Executive & performance Coaching, People Attitude & Behavior
 


Key Takeaways โดย

Aniruth Tulsuk (อนิรุทธิ์ ตุลสุข)
Sr. Consultant & Facilitator-CFG 
 
M.A. Industial and Organizaional Psychology, Thammasat University
Former Learning & Development Manager, FMCG/Property
Interesting Areas:
Startup Business, Leadership Development, Behavioral Change,Trait & Personality, Visual Thinking
 

บทความอื่นๆ ที่น่าสนใจ

มารู้จัก A.I. แบบเข้าใจง่าย ใน 1 หน้ากระดาษ AI (Artificial Intelligence) หรือ ปัญญาประดิษฐ์ เป็นองค์ประกอบสำคัญของเทคโนโลยีที่ได้รับความสนใจมากขึ้นในช่วงสมัยสมัยใหม่ ด้วยความสามารถในการจำลองและสร้างความคิดเห็นเชิงปัญญาที่มีความเป็นมนุษย์ได้ การพัฒนา AI ได้เกิดแนวคิดและเทคนิคหลายแบบเพื่อให้สามารถแก้ปัญหาที่ซับซ้อนและจำลองกระบวนการคิดของมนุษย์ได้ ดังนั้นเราสามารถแบ่งประเภทของ AI ได้เป็นระดับต่อไปนี้
มารู้จัก A.I. แบบเข้าใจง่าย ใน 1 หน้ากระดาษ

AI (Artificial Intelligence) หรือ ปัญญาประดิษฐ์ เป็นองค์ประกอบสำคัญของเทคโนโลยีที่ได้รับความสนใจมากขึ้นในช่วงสมัยสมัยใหม่ ด้วยความสามารถในการจำลองและสร้างความคิดเห็นเชิงปัญญาที่มีความเป็นมนุษย์ได้ การพัฒนา AI ได้เกิดแนวคิดและเทคนิคหลายแบบเพื่อให้สามารถแก้ปัญหาที่ซับซ้อนและจำลองกระบวนการคิดของมนุษย์ได้ ดังนั้นเราสามารถแบ่งประเภทของ AI ได้เป็นระดับต่อไปนี้

ประชุม online ให้ได้ประสิทธิภาพ จากคำแนะนำของ Havard Business Review ประชุม online ให้ได้ประสิทธิภาพ จากคำแนะนำของนักวิจัยและที่ปรึกษาด้านผู้นำ Havard Business Review ครับ
กดที่ภาพเพื่อดู infographic แบบเต็มๆ นะครับ
ประชุม online ให้ได้ประสิทธิภาพ จากคำแนะนำของ Havard Business Review

ประชุม online ให้ได้ประสิทธิภาพ จากคำแนะนำของนักวิจัยและที่ปรึกษาด้านผู้นำ Havard Business Review ครับ กดที่ภาพเพื่อดู infographic แบบเต็มๆ นะครับ

กฎ 10 ประการในการประชุมแบบ อลัน มูลัลลี่ (Allan Mulally) อลัน มูลัลลี่ คือ อดีต CEO ของ Ford Motor ผู้เคยบริหารงานจนพลิกวิกฤตของ Boeing ได้นำวิธีการบริหารที่ประสบความสำเร็จมาใช้ หนึ่งในนั้นคือวิธีการประชุม Business Plan Review ที่มีกฎ 10 ประการ เพื่อให้พนักงานได้เป็นส่วนหนึ่งของทีมและมุ่งหาผลลัพธ์ร่วมกันอย่างแท้จริง
กฎ 10 ประการในการประชุมแบบ อลัน มูลัลลี่ (Allan Mulally)

อลัน มูลัลลี่ คือ อดีต CEO ของ Ford Motor ผู้เคยบริหารงานจนพลิกวิกฤตของ Boeing ได้นำวิธีการบริหารที่ประสบความสำเร็จมาใช้ หนึ่งในนั้นคือวิธีการประชุม Business Plan Review ที่มีกฎ 10 ประการ เพื่อให้พนักงานได้เป็นส่วนหนึ่งของทีมและมุ่งหาผลลัพธ์ร่วมกันอย่างแท้จริง

บริหารเวลาเป็น จะไม่เห็นดินพอกหางหมู ด้วยเทคนิค ​OHIO การเลือกจะผลัดวันประกันพรุ่งนี่แหละ ที่ทำให้งานของคุณจะยิ่งยากและใช้เวลาจัดการกับนานขึ้น โดยเฉพาะ "งานเล็กๆ น้อยๆ" แถมในบางครั้ง งานเดิมก็กลับงอกมาภายหลังจนเป็นอุปสรรคเสียเอง การบริหารเวลาแบบ OHIO จึงแนะนำวิธีจัดการเวลา โดย
บริหารเวลาเป็น จะไม่เห็นดินพอกหางหมู ด้วยเทคนิค ​OHIO

การเลือกจะผลัดวันประกันพรุ่งนี่แหละ ที่ทำให้งานของคุณจะยิ่งยากและใช้เวลาจัดการกับนานขึ้น โดยเฉพาะ "งานเล็กๆ น้อยๆ" แถมในบางครั้ง งานเดิมก็กลับงอกมาภายหลังจนเป็นอุปสรรคเสียเอง การบริหารเวลาแบบ OHIO จึงแนะนำวิธีจัดการเวลา โดย

บริหารเวลาอย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยเทคนิค POMODORO เทคนิคการบริหารเวลาแบบ Pomodoroนี้ ถูกพัฒนาจาก ฟรานเชสโก้ ซีริลโล (Francesco Cirillo) ช่วงยุค
บริหารเวลาอย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยเทคนิค POMODORO

เทคนิคการบริหารเวลาแบบ Pomodoroนี้ ถูกพัฒนาจาก ฟรานเชสโก้ ซีริลโล (Francesco Cirillo) ช่วงยุค '80 มันคือวิธีการเดียวกับการแบ่งสลอตเวลาออกเป็นช่วงๆ แล้วโฟกัสกับงานให้ได้ จนกว่าเวลาที่แบ่งจะหมดลง โดยวิธีการ คือ

ประชุมแบบไหน ถึงให้ได้ผลลัพธ์แบบผู้บริหาร การประชุมหลายครั้ง ทำเหมือนเป็นธรรมเนียม แถมจบแล้วเหมือนไม่ได้บทสรุป จนรู้สึกว่าเสียเวลาฟรีๆ ถ้าเช่นนั้น มาลองเอาเทคนิคของผู้บริหารระดับโลกชื่อดังอย่าง Jeff Bezos , Elon Musk, Richard Branson, Larry Page ไปใช้หน่อยดีไหม?
ประชุมแบบไหน ถึงให้ได้ผลลัพธ์แบบผู้บริหาร

การประชุมหลายครั้ง ทำเหมือนเป็นธรรมเนียม แถมจบแล้วเหมือนไม่ได้บทสรุป จนรู้สึกว่าเสียเวลาฟรีๆ ถ้าเช่นนั้น มาลองเอาเทคนิคของผู้บริหารระดับโลกชื่อดังอย่าง Jeff Bezos , Elon Musk, Richard Branson, Larry Page ไปใช้หน่อยดีไหม?