โซลูชั่น เพื่อพัฒนาผู้นำแบบ Environment Master นี้ จะเน้นการสร้างผู้นำตามจุดมุ่งหมายขององค์กรที่มุ่งเน้น การสร้างความผูกพันของพนักงาน (Engagement) และ เสถียรภาพขององค์กร (Stability)

ผู้นำในรูปแบบนี้จะมีคุณลักษณะ คือ เป็นผู้นำที่ทำให้ทีมมีความไว้วางใจซึ่งกันและกัน พยายามเข้าใจทีมงานอย่างสม่ำเสมอ บริหารไม่ให้เกิดความขัดแย้งภายในทีม สร้างบรรยากาศการทำงานที่ดีและพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงที่อาจเกิดขึ้นได้ ดังนั้นการพัฒนาผู้บริหารในองค์กรให้มีคุณลักษณะแบบนี้ จึงต้องมีแนวทางการพัฒนาซึ่งประกอบไปด้วย 3 ส่วนที่สำคัญ คือ
 
 1. การพัฒนาทัศนคติที่เหมาะสม ด้วย (Leadership Mindset)
 2. การพัฒนาความสามารถตามจุดมุ่งหมายที่ต้องการ (Leadership Capability)
 3. เส้นทางการพัฒนาที่ส่งเสริมให้เกิดผลลัพธ์จริง (Following-up)

1. พัฒนาทัศนคติด้วย LEADERSHIP MINDSET DEVELOPMENT MODEL


การพัฒนา Leadership Mindset เป็นจุดเริ่มต้นที่สำคัญของการสร้างทัศนคติที่เหมาะสมกับสถานการณ์ เพื่อให้ผู้นำเกิดพฤติกรรมที่นำไปสู่เป้าหมายที่ต้องการได้ และสร้างความไว้วางใจให้เกิดกับทีมงานของตัวเอง

โดยทั่วไป ผู้บริหารมักจะมีชุดความคิดที่ติดตัวมา จนเป็นคุณลักษณะประจำตัว หรือ เป็นสไตล์ของคนๆ นั้น ทำให้การบริหารอาจขาดสมดุล เช่น เน้นการบริหารงาน หรือ การบริหารคนมากจนเกินไป จนส่งผลกระทบ หากสถานการณ์เปลี่ยนแปลง และต้องใช้สไตล์ที่ไม่ถนัด การพัฒนา Leadership Mindset จึงช่วยให้เกิดความยืดหยุ่นทางกรอบความคิด และตอบสนองกับความท้าทายต่างๆ ในการบริหารไม่ว่าจะเกิดจากคน หรือ งาน ได้ดียิ่งขึ้น
 

2. พัฒนาความสามารถผู้นำด้วย LEADERSHIP CAPABILITY DEVELOPMENT FRAMEWORK
เน้นการพัฒนาความสามารถในการวิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งเสริมให้เกิดสภาพแวดล้อมในการทำงานที่เหมาะสม ซึ่งมีองค์ประกอบสี่ด้าน และเสริมความสามารถในการบริหารจัดการปัจจัยทั้งหมดนี้ ผ่านโมเดลการสื่อสารที่เฉพาะเจาะจง เพื่อให้ทีมงานมีบรรยากาศที่มีไฟในการทำงาน

3. เส้นทางพัฒนาที่ชัดเจนผ่าน LEADER DEVELOPMENT JOURNEY

จากโมเดลการพัฒนาคนนั้น ทำให้เกิดเส้นทางในการพัฒนาผู้นำแบบ Leading with Purpose เพื่อสร้างผู้บริหารระดับกลางอย่างถูกทิศ และถูกวิธี เป็น 4 Module ดังนี้
 • Module 1 Profiling
 • Module 2 Developing
 • Module 3 Executing
 • Module 4 Moving Forward
เส้นทางการพัฒนาผู้นำในแบบ Acheivement Drive นั้น เริ่มจากการที่องค์กรเล็งเห็นว่า จุดมุ่งหมาย (Purpose) หลัก คือ การเติบโต (Growth) และ การมุ่งเน้นผลลัพธ์การทำงาน (Productivity) ด้วยเหตุนี้ องค์กรจึงต้องการพัฒนาให้ผู้บริหารเป็นผู้นำในแบบที่จะตอบสนองจุดมุ่งหมายดังกล่าวเป็นลำดับความสำคัญแรก

เส้นทางในการพัฒนาผู้นำ จึงเป็นไปตามนี้ คือ
 
 • Module 1 Profiling เป็น Workshop เพื่อค้นหาและระบุรูปแบบภาวะผู้นำในปัจจุบันของผู้บริหารแต่ละท่าน ตระหนักรู้ตัว และรู้แนวทางในการพัฒนาภาวะผู้นำที่เกิดจากการใช้ชุดความคิดที่เหมาะสม (Leadership Mindsets)
 • Module 2 Developing เป็น Workshop เพื่อพัฒนาความสามารถในแบบ Acheivement Driver เพื่อสนับสนุนให้เกิด Growth และ Productivity ขององค์กรได้ โดยพัฒนาผู้บริหารตั้งแต่ระบบการคิด (Thinking Mechanism) การสร้างกลยุทธ์ แนวทางการดำเนินงาน และพร้อมปรับเปลี่ยนแนวทาง เมื่อการการเปลี่ยนแปลงที่ไม่คาดคิดดังเช่นในปัจจุบัน
 • Module 3 Executing เป็นขั้นตอนการนำความรู้ไปลงมือทำและบริหารงานจริง ในแบบ Acheivement Driver พร้อมกับพัฒนากระบวนการคิดและความสามารถต่างๆ ด้วย  Group Coaching จนเกิดผลลัพธ์ในงานอย่างแท้จริง
 • Module 4 Moving Forward เป็นขั้นตอนของ การส่งมอบเครื่องมือ (Development Tools) และวางกระบวนการที่เป็นรากฐานของการพัฒนาอย่างต่อเนื่องร่วมกับองค์กร เพื่อให้ผลลัพธ์ของการพัฒนานั้น เกิดขึ้นอย่างยั่งยืนได้
เส้นทางการพัฒนาผู้นำที่เป็นระบบนี้ จึงช่วยให้องค์กรมั่นใจได้ว่า การลงทุนพัฒนาผู้บริหารเป็นไปตามจุดมุ่งหมายที่องค์กรต้องการอย่างแท้จริง รวมทั้งเกิดการเปลี่ยนแปลงที่ยั่งยืนมากยิ่งขึ้น

หากท่านใดสนใจรายละเอียดของการพัฒนาผู้นำ Leading with Purpose นี้ สามารถขอคำปรึกษาเบื้องต้นได้ โดยไม่มีค่าใช้จ่าย ที่นี่
  
    เพิ่มเพื่อน    
 

หลักสูตรอื่นๆ ในหมวดเดียวกัน

ACHIEVEMENT DRIVER Achievement Driver สร้างผู้นำเพื่อให้สามารถคิดกลยุทธ์ในการทำงาน และบริหารจัดการทรัพยากรที่จำเป็นได้ตามกลยุทธ์ ตลอดจนตรวจสอบ และปรับเปลี่ยนการทำงานด้วยการสร้างแรงบันดาลใจ สร้างแรงกระตุ้น หรือ ปรับแก้กลยุทธ์อย่างเหมาะสม
ACHIEVEMENT DRIVER

Achievement Driver สร้างผู้นำเพื่อให้สามารถคิดกลยุทธ์ในการทำงาน และบริหารจัดการทรัพยากรที่จำเป็นได้ตามกลยุทธ์ ตลอดจนตรวจสอบ และปรับเปลี่ยนการทำงานด้วยการสร้างแรงบันดาลใจ สร้างแรงกระตุ้น หรือ ปรับแก้กลยุทธ์อย่างเหมาะสม

EFFECTIVE EXECUTOR สร้างผู้นำที่สามารถวางแผนการทำงานตามกลยุทธ์องค์กรได้ พร้อมทั้งกำกับและบริหารทีมงานให้สามารถทำตามแผนงานจนบรรลุเป้าหมายที่ต้องการได้
EFFECTIVE EXECUTOR

สร้างผู้นำที่สามารถวางแผนการทำงานตามกลยุทธ์องค์กรได้ พร้อมทั้งกำกับและบริหารทีมงานให้สามารถทำตามแผนงานจนบรรลุเป้าหมายที่ต้องการได้

TEAM DEVELOPER ผู้นำที่สามารถวางแผนการพัฒนาทีมงานที่สอดคล้องกับกลยุทธ์องค์กร โดยมีความสามารถในการพัฒนาทีมงานด้วยวิธีการต่างๆ ที่เหมาะสมกับทีมงานแต่ละคนและสามารถพัฒนาทีมงานได้ในสถานการณ์การทำงานจริง
TEAM DEVELOPER

ผู้นำที่สามารถวางแผนการพัฒนาทีมงานที่สอดคล้องกับกลยุทธ์องค์กร โดยมีความสามารถในการพัฒนาทีมงานด้วยวิธีการต่างๆ ที่เหมาะสมกับทีมงานแต่ละคนและสามารถพัฒนาทีมงานได้ในสถานการณ์การทำงานจริง