Purpose สำคัญต่อการพัฒนาผู้นำอย่างไร? 

เรื่องของจุดมุ่งหมายทางธุรกิจขององค์กร หรือ Organizational Purpose นั้น เป็นที่สิ่งที่องค์กรในยุคปัจจุบันเริ่มตระหนักถึงความสำคัญอย่างมาก เพราะเป็นสิ่งที่ทำให้องค์กรได้ทบทวนถึงเหตุผลในการคงอยู่ของธุรกิจไม่ว่าจะเป็น คุณค่าที่ส่งมอบ ผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ตลอดจนกระบวนการทั้งหมดขององค์กรเองว่าได้สอดคล้องกับความมุ่งหวังที่แท้จริงมากน้อยเพียงใด
 
ตัวอย่างคำแถลงถึงเจตนารมณ์ขององค์กร (Organizational Purpose Statement) เช่น 
  • สร้างแรงบันดาลใจให้กับความก้าวหน้าของมนุษย์ผ่านพลังแห่งการสื่อสารและ ความบันเทิง (AT&T) 
  • อาหารที่แท้จริงที่มีความสำคัญต่อช่วงเวลาของชีวิต (Campbell Soup) 
  • เราตอบสนองความท้าทายและสร้างโลกที่ใช้งานได้จริง (GE)Purpose จึงเป็นเหตุผลที่เป็นจุดมุ่งหมายในการทำธุรกิจขององค์กร เพื่อสร้างความหมายให้แก่การดำเนินงานในทุกส่วน และเป็นเหมือนเข็มทิศในการทำงานของพนักงานในองค์กรด้วย

เช่นเดียวกัน ในการเป็นผู้นำ หลายๆ ครั้ง ผู้นำในระดับรองลงมา โดยเฉพาะผู้บริหารในระดับต้นและระดับกลาง ซึ่งเป็นผู้ที่ต้องรับทิศทางในการทำงานและนำมาบริหารงานและคนต่อนั้น อาจพบความท้าทายอันเกิดจากสถานการณ์ที่ผันผวน และเปลี่ยนแปลงรวดเร็วเกินกว่าที่เคยประสบมา หรือที่เราคุ้นเคยกันดีว่าเป็นโลกยุค VUCA World หรือ BANI World จนในบางครั้งอาจสูญเสียทิศทางในการบริหาร จากการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์ทางธุรกิจที่เกิดขึ้นตลอดเวลา จนส่งผลให้การบริหารทั้งคนและงานไม่สอดคล้องกับเจตนารมณ์และทิศทางที่องค์กรต้องการ และสะท้อนออกมาในประสิทธิภาพของการทำงานหรือ ความผูกพันของพนักงานที่ลดลง

 

พัฒนาผู้นำตาม Purpose ต้องทำอย่างไร?

 

การพัฒนาผู้บริหารให้เป็นผู้นำที่บริหารงานได้เหมาะสมกับ Purpose ขององค์กร จึงช่วยให้ผู้บริหารเติบโตในทิศทางที่เหมาะสม และบริหารทั้งงานและคน เพื่อตอบสนองจุดมุ่งหมายที่องค์กรพึงประสงค์ได้

สองสิ่งที่สำคัญ ที่ต้องคำนึงในการพัฒนาผู้นำให้ Leading with Purpose ได้ คือ 

  • การพัฒนาให้ถูกทิศ
  • การพัฒนาให้ถูกวิธี

1. การพัฒนาให้ถูกทิศ

ก่อนเริ่มพัฒนาผู้นำแบบ Leading with Purpose นี้ จำเป็นต้องทบทวน Purpose หลักขององค์กรเสมอ จากโมเดลของ Coach For Goal จะแบ่งออกเป็นสองมิติ คือ จุดประสงค์เชิงธุรกิจที่องค์กรที่ต้องการ และจุดประสงค์เชิงวิธีการที่ทำให้บรรลุสิ่งที่ต้องการ 

4 ลักษณะผู้นำตาม Purpose

ACHIEVEMENT DRIVER
เป็นผู้นำที่มองไปข้างหน้า สามารถกำหนดกลยุทธ์การทำงาน ให้สอดคล้องกับเป้าหมายขององค์กรโดยกำหนด milestone ที่ชัดเจนได้ มีการสนับสนุนและส่งเสริมให้ทีมงานให้บรรลุเป้าหมายแต่ละขั้นได้ จากการกำกับดูแลอย่างเหมาะสม

EFFECTIVE EXECUTOR
เป็นผู้นำที่สามารถวางแผนการทำงานตามกลยุทธ์องค์กรได้ พร้อมทั้งกำกับและบริหารทีมงานให้สามารถทำตามแผนงานจนบรรลุเป้าหมายที่ต้องการได้

TEAM DEVELOPER
เป็นผู้นำที่สามารถวางแผนการพัฒนาทีมงานที่สอดคล้องกับกลยุทธ์องค์กร โดยมีความสามารถในการพัฒนาทีมงานด้วยวิธีการต่างๆ ที่เหมาะสมกับทีมงานแต่ละคนและสามารถพัฒนาทีมงานได้ในสถานการณ์การทำงานจริง

ENVIRONMENT MASTER
เป็นผู้นำที่ทำให้ทีมมีความไว้วางใจซึ่งกันและกัน พยายามเข้าใจทีมงานอย่างสม่ำเสมอ บริหารไม่ให้เกิดความขัดแย้งภายในทีม สร้างบรรยากาศการทำงานที่ดีและพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงที่อาจเกิดขึ้นได้

2. การพัฒนาให้ถูกวิธี

เป็นแนวทางในการพัฒนาและสร้างให้ผู้นำเปลี่ยนแปลงได้จริงอย่างถาวร ซึ่งต้องประกอบด้วยการพัฒนาบุคลากรในส่วนสำคัญ 2 ด้าน และรวมการติดตามผลที่เหมาะสม ดังนี้

พัฒนาทัศนคติด้วย LEADERSHIP MINDSET DEVELOPMENT MODEL
การพัฒนา Leadership Mindset เป็นจุดเริ่มต้นที่สำคัญของการสร้างทัศนคติที่เหมาะสมกับสถานการณ์ เพื่อให้ผู้นำเกิดพฤติกรรมที่นำไปสู่เป้าหมายที่ต้องการได้ และสร้างความไว้วางใจให้เกิดกับทีมงานของตัวเอง

พัฒนาความสามารถด้วย CAPABILITY DEVELOPMENT FRAMEWORK

สำหรับความสามารถและทักษะของผู้นำ หรือ Leadership Capability จำเป็นเหมาะสมกับ Purpose ที่องค์กรต้องการ เพื่อให้สามารถกำหมดทิศทาง บริหาร แก้ปัญหา หรือ ตัดสินใจที่เกี่ยวข้องกับงานได้อย่างเหมาะสม โดยความสามารถของผู้นำจะมี Framework ที่แตกต่างกัน ได้แก่
Achievement Driver 
สร้างผู้นำที่มีความสามารถทางความคิด ได้แก่ Strategic Thinking, Critical Thinking และ Analytical Thinking เพื่อให้สามารถคิดกลยุทธ์ในการทำงาน และบริหารจัดการทรัพยากรที่จำเป็นได้ตามกลยุทธ์ ตลอดจนตรวจสอบ และปรับเปลี่ยนการทำงานด้วยการสร้างแรงบันดาลใจ สร้างแรงกระตุ้น หรือ ปรับแก้กลยุทธ์อย่างเหมาะสม

Effective Executor 
สร้างผู้นำให้มีความสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบ (System Thinking) โดยดูผลกระทบจากกระบวนการทั้งระบบได้ ตั้งแต่การแปลงกลยุทธ์มาเป็นแผนการดำเนินงานที่ปฏิบัติได้จริง บริหารจัดการทีมตามหน้าที่อย่างเหมาะสม สื่อสารสั่งการได้ชัดเจน ตลอดจนควบคุมกระบวนการทำงานทั้งหมด เพื่อให้งานบรรลุเป้าหมาย

Team Developer 
สร้างผู้นำให้มีส่วนร่วมในการพัฒนาสมาชิกทีมงานผ่านการทำงานจริงในแต่ละวัน โดยเน้นเพิ่มความสามารถในการวิเคราะห์ช่องว่างความสามารถที่จำเป็นตาม กลยุทธ์ในงานที่กำหนดไว้ และ ทักษะด้าน Feedback, Mentoring และ Coaching เพื่อพัฒนาทีมงานได้ทันที

Environment Master
สร้างผู้นำที่สามารถวิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งเสริมให้เกิดสภาพแวดล้อมในการทำงานที่เหมาะสม ซึ่งมีองค์ประกอบสี่ด้าน และเสริมความสามารถในการบริหารจัดการปัจจัยทั้งหมดนี้ ผ่านโมเดลการสื่อสารที่เฉพาะเจาะจง เพื่อให้ทีมงานมีบรรยากาศที่มีไฟในการทำงาน

 

ติดตามผลการเปลี่ยนแปลงด้วย FOLLOWING-UP CONCEPT

แนวคิดการพัฒนาบุคลากรของ Coach For Goal จะคำนึงถึงการเปลี่ยนแปลงบุคลากรอย่างยั่งยืน โดยมีขั้นการพัฒนาอย่างเป็น ขั้นตอน ตามกระบวนการการเรียนรู้ขั้นพื้นฐาน และมีความเข้าใจถึงข้อจำกัดในการเรียนรู้ของแต่ละบุคคล การพัฒนาบุคลากรของ Coach For Goal อยู่บนพื้นฐานตามลำดับดังนี้

เส้นทางพัฒนาที่ชัดเจนผ่าน LEADER DEVELOPMENT JOURNEY

จากโมเดลการพัฒนาคนนั้น ทำให้เกิดเส้นทางในการพัฒนาผู้นำแบบ Leading with Purpose เพื่อสร้างผู้บริหารระดับกลางอย่างถูกทิศ และถูกวิธี เป็น 4 Module ดังนี้
  • Module 1 Profiling
  • Module 2 Developing
  • Module 3 Executing
  • Module 4 Moving Forward
หากท่านใดสนใจรายละเอียดของการพัฒนาผู้นำ Leading with Purpose นี้ สามารถขอคำปรึกษาเบื้องต้นได้ โดยไม่มีค่าใช้จ่าย ที่นี่
  
    เพิ่มเพื่อน