โลกในในปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมอย่างรวดเร็ว และมีความซับซ้อน ประกอบการคาดเดาได้ยากมากขึ้น แต่ในขณะที่วิธีคิด วิธีปฏิบัติและการตัดสินใจของพนักงานในองค์กร กลับมีการเปลี่ยนแปลงไปน้อยมาก ส่วนใหญ่ยังคงยึดติดกับประสบการณ์ในอดีต ซึ่งนำมาอ้างอิงกับแนวทางแก้ปัญหาตามแบบเดิมๆ ใช้ความรู้สึกเป็นหลัก และมักจะคล้อยตามคนส่วนใหญ่หรือ สิ่งที่เคยทำมาก่อนแล้ว จนอาจกล่าวได้ว่าหลายคนไม่ได้ใช้เหตุผล ไม่ได้วิเคราะห์ และไม่ได้ไตร่ตรองสิ่งต่างๆอย่างลึกซึ้ง ซึ่งวิธีคิดเช่นนี้ไม่สามารถตอบสนองกับความท้าทายและการเปลี่ยนแปลงที่เป็นอยู่ในโลกปัจจุบันได้

Thinking Skills Essential Skills For Future Work

การพัฒนาทักษะการคิด (Thinking Skills) เป็นหนึ่งในทักษะการทำงานที่จำเป็นแห่งอนาคต ที่ World Economic Forum และองค์ต้องรีบพัฒนาอย่างเร่งด่วน เพราะช่วยให้พนักงานทำความเข้าใจสถานการณ์ในงานที่มีความซับซ้อน เปลี่ยนแปลงผันผวนได้ จึงสามารถแก้ปัญหาและตัดสินใจในด้านต่างๆ ที่จำเป็นได้อย่างถูกต้องรวดเร็ว จึงบรรลุเป้าหมายในการทำงานที่ทีมงานต้องการ

รวมถึงการคิดสร้างสรรค์แนวทางการทำงานใหม่ๆ ที่สร้างคุณค่าเพิ่มให้กับทีมงานและองค์กร เพื่อรับมือกับการเปลี่ยนแปลง และเติบโตไปสู่โอกาสทางธุรกิจในอนาคตได้มากยิ่งกว่าเดิม

Thinking Skills Programs

Critical Thinking
เป็นการใช้ความคิด โดยการยึดหลักเหตุผล มีหลักเกณฑ์ และใช้หลักฐานได้เพื่อนำไปสู่การสรุปและตัดสินใจ
 
ประโยชน์ต่อองค์กร
  • ช่วยลดความผิดพลาดในการตัดสินใจ
  • ช่วยให้เราสามารถคาดคะเนหรือสรุปความบนพื้นฐานของเหตุผลที่มีอยู่ได้อย่างถูกต้อง
 

 
Analytical Thinking
เป็นความคิดในเชิงการแยกแยะองค์ประกอบของประเด็นต่างๆ เพื่อนำไปใช้ในการแก้ไขปัญหาที่สาเหตุ หรือการตัดสินใจได้อย่างถูกต้อง
 
ประโยชน์ต่อองค์กร
  • ช่วยให้พนักงานสามารถวางแผน ระบุขั้นตอนและจัดลำดับความสำคัญของสิ่งต่างๆได้ดีขึ้น
  • ช่วยให้พนักงานสามารถสื่อสารและนำเสนอความคิดได้อย่างชัดเจนและมีเหตุผล
 
Systems Thinking
เป็นการใช้ความคิดในการมองแบบภาพใหญ่ด้วยการหาความเชื่อมโยงและการมีปฏิสัมพันธ์ของสิ่งต่างๆ เพื่อใช้อธิบายการเปลี่ยนแปลง และการคาดการณ์ผลลัพธ์ในการตัดสินใจ
 
ประโยชน์ต่อองค์กร
  • ช่วยให้หาวิธีการแก้ปัญหาที่มีความซับซ้อนได้ตรงจุดมากขึ้น
  • ช่วยลดความขัดแย้ง และพัฒนาแนวทางการทำงานร่วมกันเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพรวมทั้งสามารถเตรียมมาตรการเพื่อลดผลกระทบที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงได้
 
Creative Thinking
เป็นการใช้ความคิดเพื่อการขยายขอบเขตความคิดที่มีอยู่เดิม จนเกิดเป็นความคิดแปลกใหม่ที่มีความน่าสนใจ และสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้อย่างเหมาะสม
 
ประโยชน์ต่อองค์กร
  • ช่วยให้สร้างสรรค์สิ่งใหม่ที่มีประโยชน์ให้เกิดขึ้น
  • ช่วยสร้างความคิดหรือทางเลือกซึ่งจะนำไปสู่การแก้ปัญหาหรือทำให้เกิดผลลัพธ์ตามที่ต้องการได้หลากหลายวิธียิ่งขึ้น
 
ปรึกษาเรา เพื่อออกแบบการพัฒนาผู้บริหารระดับกลางของคุณให้เหมาะสมยิ่งขึ้น
 

Phone: 02-946-5699 Mobile: 063-979-5578, 086-367-2373
Email: luckana@coachforgoal.com

ดาวน์โหลด