องค์กรแต่ละแห่ง ต่างก็เผชิญกับความท้าทายทางธุรกิจที่แตกต่างกัน ส่งผลให้การพัฒนาบุคลากรต้องการรูปแบบเฉพาะตัว เพื่อตอบ โจทย์ให้ตรงจุดและรวดเร็วที่สุดและต้องวินิจฉัยไปจนถึงรากของความท้าทายนั้น เพื่อแก้ไขให้ได้อย่างถาวร และนำไปสู่เติบโตอย่างยั่งยืน 

Coach For Goal จึงได้ให้บริการให้คำปรึกษาในด้านการออกแบบโปรแกรมพัฒนาบุคลากร ให้กับบริษัทที่มีความต้องการเฉพาะตัว ด้วยการออกแบบโปรแกรมที่มีพื้นฐานในด้านการสร้างทัศนคติเพื่อส่งผลให้เกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมอย่างยั่งยืนรวมถึงการออกแบบระบบการบริหารที่รองรับการพัฒนาตลอดทั้งกระบวนการ

การออกแบบโปรแกรมการพัฒนา จะประกอบด้วย Workshop ที่ถูกออกแบบให้ครอบคลุมการพํฒนาผู้นำใน 3 มิติ เพื่อให้สามารถบริหารจัดการความท้าทาย ตั้งแต่ 
  • Lead Self เพื่อสร้างผู้นำที่บริหารได้เหมาะสมกับสถานการณ์ 
  • Lead Others เพื่อสร้างบรรยากาศความเข้าใจซึ่งกันและกัน และมีไฟในการทำงาน
  • Lead Organization เพื่อรับมือความท้าทายด้านผลลัพธ์ขององค์กร
 หากท่านใดสนใจรายละเอียด Workshop การพัฒนาผู้นำ สามารถดูเนื้อหา หรือขอคำปรึกษาเบื้องต้นได้ โดยไม่มีค่าใช้จ่าย ที่นี่

 
    เพิ่มเพื่อน