ทุกหลักสูตรของ Coach For Goal ได้ถูกออกแบบมาโดยมุ่งเน้นในเรื่องการเปลี่ยนแปลงทัศนคติของผู้เข้าอบรม เพื่อนำไปสู่ การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมอย่างยั่งยืน โดย On-Site Workshop ของ Coach For Goal จะมีรูปแบบคล้ายคลึงกับ Group Coaching ที่มุ่งเน้นให้ผู้เข้าร่วมอบรมได้เกิดการตระหนักรู้ในตนเอง จนนำไปสู่ การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาตนเองเพื่อให้บรรลุเป้าหมายด้วยความเต็มใจ ซึ่ง On-Site Workshop จะประกอบด้วยวิธีการในการเรียนรู้ที่หลากหลายวิธีนอกเหนือการอบรมเพราะ Coach For Goal มีความเชื่อว่าการเปลี่ยนแปลงจะเกิดขึ้นอย่างถาวรได้ส่วนสำคัญคือผู้เข้าอบรมการนำไปปฏิบัติจริง จนเกิดผลสำเร็จ และเกิดแรงจูงใจในการนำไปปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง โดยนอกจาก On-Site Workshop แล้วยังประกอบด้วยวิธีอื่นๆ เช่น

 
 • Assignment เพื่อให้ฝึกนำไปปฏิบัติ
 • Follow-up ทั้งจากภายในและภายนอกองค์กร เพื่อติดตามการปฏิบัติ
 • Group Coaching เพื่อให้เกิดการแก้ไขปัญหาที่อาจเกิดขึ้นระหว่างปฏิบัติจริง 
และอื่นๆอีกหลากหลายวิธี ซึ่ง Coach For Goal ได้แบ่งหลักสูตรในการพัฒนาบุคลากรเป็น 6 หมวดหมู่ ตาม Solutions ดังนี้


1. Business Performance

ปัญหาหลักด้าน Business Performance คือการพัฒนาให้ผู้บริหารหรือ หัวหน้าสามารถที่จะบริหารทีมให้ทำงานได้ตามกลยุทธ์ที่กำหนด โดยมีโปรแกรมที่ให้แก้ไขปัญหาดังกล่าว ดังนี้
 1. Performance Max
 2. Formation X
 3. Transformational Leadership
 4. Agile Leadership
 5. Performance Feedback

2. Talents Development

การพัฒนา Talents มีอยู่หลายด้าน แต่ที่สำคัญคือการวางพื้นฐานด้าน Mindset ให้เหมาะสมสำหรับการเติบโตในบทบาทหน้าที่ และมีทักษะในการสร้าง Performance ควบคู่กันไปด้วยดังนั้นโปรแกรมในการพัฒนา Talents ประกอบด้วยโปรแกรม ดังนี้
 1. The Roots
 2. Leader As Coach
 3. Strategic Thinking
 4. Form Squad To Win
 5. Formation X
 6. Performance Max

3. Transformation Culture

การแก้ไขปัญหาด้านวัฒนธรรมองค์กร สำคัญที่สุดเริ่มต้นจากพนักงานทุกส่วนในองค์กรที่ต้องมี Mindset ที่เหมาะสมและพร้อมที่จะเปลี่ยนแปลงตนเองให้เข้ากับโลกที่เปลี่ยนแปลงไป ซึ่งจะประกอบด้วยโปรแกรม ดังนี้
 1. Win any Change
 2. Coach For Goal

4. Teamwork & Collaboration

การแก้ไขปัญหาการทำงานเป็นทีม จะต้องเริ่มต้นที่ความเข้าใจซึ่งกันและกันก่อน เพื่อให้เกิดเป้าหมายการทำงานที่ยอมรับกันทุกฝ่ายโดย Solution เพื่อแก้ไขปัญหานี้จะประกอบด้วยโปรแกรม ดังนี้
 1. Cross-Functional Communication
 2. Form Squad To Win
 3. Leader As Coach

5. Leadership

การแก้ไขความท้าทายที่เกิดจากด้าน Leadership การแก้ไขนั้นต้องเริ่มต้นจากการปลูกฝังทัศนคติที่เหมาะสมของการเป็นผู้นำให้ได้ก่อนการพัฒนาทักษะเพราะถ้าไม่เริ่มต้นที่ ทัศนคติที่เหมาะสม การพัฒนาทักษะอาจไม่มีประโยชน์ใดๆเลยเนื่องจากถ้าผู้นั้นไม่เปลี่ยนทัศนคติก็จะไม่นำทักษะนั้นไปปฏิบัติเลย โดยโปรแกรมการพัฒนาภาวะผู้นำ จะประกอบด้วย
 1. The Roots
 2. Leader As Coach
 3. Leadership Communication
 4. The Transformational Leadership
 5. Agile Leadership
 6. The Data Driven Leader

6. Customized Solutions

นอกจากนี้ Coach For Goal ยังสามารถปรับเปลี่ยนเนื้อหาของหลักสูตร หรือ ออกแบบหลักสูตรเฉพาะสำหรับองค์กรที่มีความต้องการในการพัฒนาบุคลากรในแบบเฉพาะตัวในแบบ Customized Solution

โดยที่คุณสามารถดูรายละเอียด บริการส่วนนี้ได้ ที่นี่  หรือ ติดต่อ คุณอ้อ ที่ Phone: 02-946-5699, 02-945-9472  Mobile: 081-723-1335 หรือ Email: luckana@coachforgoal.com