ทุกหลักสูตรของ Coach For Goal ได้ถูกออกแบบมาโดยมุ่งเน้นในเรื่องการเปลี่ยนแปลงทัศนคติของผู้เข้าอบรม เพื่อนำไปสู่ การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมอย่างยั่งยืน โดย On-Site Workshop ของ Coach For Goal จะมีรูปแบบคล้ายคลึงกับ Group Coaching ที่มุ่งเน้นให้ผู้เข้าร่วมอบรมได้เกิดการตระหนักรู้ในตนเอง จนนำไปสู่ การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาตนเองเพื่อให้บรรลุเป้าหมายด้วยความเต็มใจ ซึ่ง On-Site Workshop จะประกอบด้วยวิธีการในการเรียนรู้ที่หลากหลายวิธีนอกเหนือการอบรมเพราะ Coach For Goal มีความเชื่อว่าการเปลี่ยนแปลงจะเกิดขึ้นอย่างถาวรได้ส่วนสำคัญคือผู้เข้าอบรมการนำไปปฏิบัติจริง จนเกิดผลสำเร็จ และเกิดแรงจูงใจในการนำไปปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง โดยหลักสูตรทั้งหมดของ Coach For Goal มุ่งพัฒนาผู้นำใน 3 ด้านที่สำคัญ ดังนี้
 
  • Lead Self เพื่อสร้างผู้นำที่บริหารได้เหมาะสมกับสถานการณ์ 
  • Lead Others เพื่อสร้างบรรยากาศความเข้าใจซึ่งกันและกัน และมีไฟในการทำงาน
  • Lead Organization เพื่อรับมือความท้าทายด้านผลลัพธ์ขององค์กร
 
 
 

THE ROOT

Being a manager does not imply that you are a leader. You must be a "Trusted Leader" in order to gain the trust of your team. This program will assist you in understanding the proper mindsets for being a great leader, as well as knowing how to express the appropriate behaviors in each situation. Furthermore, it provides essential skills for managing your team to achieve goals.


LEAD OTHERS


LEADER AS COACH

Employee development is a great responsibility of leaders. Coaching is future-oriented. It focuses on individual growth and development. It is a series of purposeful conversations which enable an individual to move towards his or her goals. Coaching typically involves some form of behavior change.

LEADERSHIP COMMUNICATION

Communication is an important tool for building trust. It contributes the creation of trustful environment that enables an executive to effectively lead teams, engage employees, and deliver results.


 


LEAD ORGANIZATION


FORMATION X

Due to an uncertain world in the business environment, customers, competition, supply chains, and even our own internal factors, the way we manage our businesses will never be the same. Formation X will restart your team with the new working process and business direction, and will assist your team in moving forward along business environment changing.

TRANSFORMATIONAL LEADERSHIP

Because business change is fast and radical, organizations must be willing to transform by letting go of their current state and simply building on it in order to become a better version of themselves. To truly achieve Transformation, all of the underlying elements of the organization, including direction, technology, culture, processes, operating rules, and so on, must be addressed accurately.

COACHING FOR BUSINESS RESULTS

In order to achieve business results, each team member must engage in strategic behaviors. This program provides a coaching leadership style to enable all leaders to assist a team in developing team member specific behaviors to deal with the dynamic world challenges.

PERFORMANCE MAX

Leaders must understand how to combine management in order to achieve the best organizational results. The “PerformanceMax” program will guide your leaders to boosting organization’s performance through building effective execution.

Coach For Goal ยังสามารถปรับเปลี่ยนเนื้อหาของหลักสูตร หรือ ออกแบบหลักสูตรเฉพาะสำหรับองค์กรที่มีความต้องการในการพัฒนาบุคลากรในแบบเฉพาะตัวในแบบ Customized Solution
 
หากท่านใดสนใจรายละเอียด Workshop การพัฒนาผู้นำ สามารถดูเนื้อหา หรือขอคำปรึกษาเบื้องต้นได้ โดยไม่มีค่าใช้จ่าย ที่นี่

Phone: 02-946-5699 Mobile: 06-3979-5578, 086-367-2373
Email: chananvarin@coachforgoal.com

     เพิ่มเพื่อน