การเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วของโลกธุรกิจในปัจจุบัน ไม่ว่าจะด้วนิยามของ VUCA WORLD หรือ BANI WORLD เต็มไปด้วยความผันผวน ไม่แน่นอน เปราะบาง และเกี่ยวพันกันในทุก ๆ ภาคส่วน จนส่งผลให้การบริหารงานเพื่อให้บรรลุเป้าหมายทางธุรกิจมีความยากลำบากยิ่งขึ้นกว่าเดิมมาก

สถานการณ์โลกนี้ ทำให้เกิดความท้าทายต่อองค์กรในด้านต่างๆ มากมาย ไม่ว่าจะเป็นด้านธุรกิจ หรือ การบริหารจัดการบุคลากรในองค์กร

อย่างไรก็ตาม โดยปกติแล้วเป้าหมายของทุกองค์กรคือการสร้างเติบโต (Growth) อย่างมีเสถียรภาพ (Stability) โดยมีการบริหารงานที่เน้นการสร้างผลผลิต (Productivity) ควบคู่ไปกับ การสร้างให้พนักงานมีความผูกพันในองค์กร (Engagement) ซึ่งภายใต้โลกแห่งความสับสนนี้ ทำให้การบริหารองค์กรเพื่อให้บรรลุเป้าหมายดังกล่าวนี้ยิ่งทวีความยากยิ่งขึ้นอีก


Key Persons to Drive Organization Needs

ผู้ที่มีบทบาทสำคัญและสามารถสร้างผลกระทบได้มากที่สุดต่อการบริหารองค์กรให้บรรลุเป้าหมายครบทั้งสี่ด้านนั้น คือ ผู้บริหารระดับกลางหรือ ผู้ที่มีตำแหน่ง “ผู้จัดการ” เพราะพวกเขาเป็นตัวเชื่อมระหว่างองค์กรและพนักงานในทุกกระบวนการทำงาน ตั้งแต่ การถ่ายทอดวิสัยทัศน์จากผู้บริหารระดับสูงสู่ทีมงาน การวางเป้าหมายและแผนการดำเนินงานให้สอดคล้องกับทิศทางองค์กร รวมทั้งดูแลและพัฒนาพนักงานเพื่อให้พร้อมและทุ่มเททำงานจนบรรลุเป้าหมายได้อย่างราบรื่น หากองค์กรต้องการบรรลุเป้าหมายทั้งสี่ด้านข้างต้น สิ่งสำคัญคือการพัฒนาผู้บริหารระดับกลางให้มีความพร้อมในการบริหารทั้งงานและคน ภายใต้ข้อจำกัดต่างๆของโลกยุคนี้ได้


 
ปรึกษาเรา เพื่อออกแบบการพัฒนาผู้บริหารระดับกลางของคุณให้เหมาะสมยิ่งขึ้น

Phone: 02-946-5699 Mobile: 081-723-1335, 086-367-2373
Email: luckana@coachforgoal.com

Download Leadership Development Old Brochure [236.04 KB]