Creating High Performance Organizations

Developing People Performance to Business Results
 


 
Coach For Goal เป็นสถาบันที่ให้ความสำคัญกับการพัฒนาบุคคลากร โดยมุ่งเน้นในเรื่องการสร้างพื้นฐานจากการปรับเปลี่ยน ทัศนคติของแต่ละบุคคล เพื่อส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมในการทำงานอย่างถาวร สามารถดึงศักยภาพของตนเองออกมาใช้ อย่างเต็มความสามารถเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานที่สูงขึ้น และสร้างวัฒนธรรมการทำงานที่ส่งเสริมแรงจูงใจ

Coach For Goal ใช้หลักการพัฒนาบุคลากรบนพื้นฐานของ “จิตวิทยา” ในการทำงาน โดยการใช้กระบวนการพัฒนาที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว แต่ละหลักสูตรมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวเพื่อให้เกิดความเหมาะสมกับบุคคลากรในทุกระดับ ตั้งแต่ระดับบริหาร จนถึงระดับปฏิบัติการ และยังสามารถปรับเปลี่ยนให้เหมาะสมกับวัฒนธรรมองค์กรที่แตกต่างกัน
 
 

Coach For Goal Human Development Concepts

แนวคิดการพัฒนาบุคลากรของ Coach For Goal จะคำนึงถึงการเปลี่ยนแปลงบุคลากรอย่างยั่งยืน โดยมีขั้นการพัฒนาอย่างเป็น ขั้นตอน ตามกระบวนการการเรียนรู้ขั้นพื้นฐาน และมีความเข้าใจถึงข้อจำกัดในการเรียนรู้ของแต่ละบุคคล การพัฒนาบุคลากรของ Coach For Goal อยู่บนพื้นฐานตามลำดับดังนี้
1. Knowing 
ในขั้นนี้ผู้เข้าอบรมจะได้รับความรู้ (Knowledge) ที่ถูกต้องและเหมาะสมต่อการทำงาน โดยผ่านกระบวนการฝึกอบรมจาก Workshop ต่างๆ ของ Coach For Goal

2. Building Awareness 
ขั้นนี้จะเป็นขั้นสำคัญและเป็นเอกลักษณ์เฉพาะของ Coach For Goal เป็นการสร้างรูปแบบ การเรียนรู้ที่ทำให้ผู้เข้าอบรม “ตระหนักรู้” จากการที่ได้มองเห็นและเข้าใจตนเอง จนกระทั่งเกิดการปรับเปลี่ยนทัศนคติ มีความต้องการเปลี่ยนแปลงตนเอง เกิดแรงจูงใจในการนำความรู้ในขั้นแรกไปลงมือปฏิบัติ โดยในขั้นนี้เป็นกระบวนการ หนึ่งที่เกิดขึ้นในระหว่าง Workshop

3. Doing 
ลองฝึกปฎิบัติ ขั้นนี้จะเกิดขึ้นภายหลังจากที่ผู้เข้าอบรมเกิดแรงจูงใจในการปฏิบัติแล้ว การเปลี่ยนแปลงนั้นจะได้ผลดียิ่งขึ้นหากผู้เข้าอบรมได้มีโอกาสฝึกฝนและลงมือทำ Coach For Goal ได้ออกแบบกระบวนการติดตามผล (Follow-up) หลังจากการอบรม โดยเน้นในเรื่องการปฏิบัติจริงผ่านกิจกรรมต่างๆ ที่ออกแบบให้เหมาะสมกับแต่ละองค์กร

4. Being 
เกิดพฤติกรรมที่ต้องการ มีการปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอ ขั้นนี้เป็นการสร้างแรงบันดาลใจอย่างต่อเนื่อง เพื่อปรับทัศนคติเฉพาะตัวบางอย่าง โดยในขั้นการพัฒนานี้จะผ่านกระบวนการ Coaching ส่วนบุคคลของ Coach For Goal
 

How we help you?

Coach For Goal Methodology


Coach For Goal ร่วมมือกับองค์กรแบบคู่คิด (Human Development Partner) เพื่อให้เกิดการพัฒนาและเปลี่ยนแปลงบุคลากรอย่างยั่งยืน ด้วยแนวทางทำงาน ดังนี้
 

Find Our Solutions Here

เลือกหลักสูตรสำหรับองค์กรของคุณที่นี่

ดาวน์โหลด