Our Training Programs

Our Training Programs

Leader as Coach หลักสูตรเพื่อสร้างผู้นำให้เป็นโค้ชที่สามารถเปลี่ยนพฤติกรรมของลูกทีมให้มีการกระทำที่เหมาะสม ผ่านกระบวนการโค้ชที่เป็นขั้นตอนและนำไปปฏิบัติได้ง่าย
Leader as Coach

หลักสูตรเพื่อสร้างผู้นำให้เป็นโค้ชที่สามารถเปลี่ยนพฤติกรรมของลูกทีมให้มีการกระทำที่เหมาะสม ผ่านกระบวนการโค้ชที่เป็นขั้นตอนและนำไปปฏิบัติได้ง่าย

Performance Coaching หลักสูตรการพัฒนาโค้ช เพื่อการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของลูกทีม โดยมุ่งเน้นไปที่พฤติกรรมที่ส่งผลกระทบโดยตรงต่อเป้าหมาย
Performance Coaching

หลักสูตรการพัฒนาโค้ช เพื่อการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของลูกทีม โดยมุ่งเน้นไปที่พฤติกรรมที่ส่งผลกระทบโดยตรงต่อเป้าหมาย

The Roots หลักสูตรพื้นฐานการเป็นผู้นำ โดยสร้างทัศนคติที่เหมาะสมต่อการเป็นผู้นำ
The Roots

หลักสูตรพื้นฐานการเป็นผู้นำ โดยสร้างทัศนคติที่เหมาะสมต่อการเป็นผู้นำ

The Perfect Manager หลักสูตรเพื่อสร้างความสมดุลของการบริหาร "คน" และ "งาน" ให้บรรลุเป้าหมายองค์กร
The Perfect Manager

หลักสูตรเพื่อสร้างความสมดุลของการบริหาร "คน" และ "งาน" ให้บรรลุเป้าหมายองค์กร

Leadership Communication หลักสูตรเพื่อพัฒนาทักษะการสื่อสารของผู้บริหารให้สามารถนำเสนอ จูงใจ โน้มน้าว และสร้างแรงบันดาลใจกับทีมงาน
Leadership Communication

หลักสูตรเพื่อพัฒนาทักษะการสื่อสารของผู้บริหารให้สามารถนำเสนอ จูงใจ โน้มน้าว และสร้างแรงบันดาลใจกับทีมงาน

Strategic Thinking หลักสูตรเพื่อพัฒนาความคิดเชิงกลยุทธ์ ให้ผู้บริหารทีมสามารถกำหนดแนวทางการทำงานที่สนับสนุนวิสัยทัศน์ขององค์กร
Strategic Thinking

หลักสูตรเพื่อพัฒนาความคิดเชิงกลยุทธ์ ให้ผู้บริหารทีมสามารถกำหนดแนวทางการทำงานที่สนับสนุนวิสัยทัศน์ขององค์กร

Coach For Goal หลักสูตรพื้นฐานสำหรับพนักงานทุกระดับ เป็นหลักสูตรที่มุ่งเน้นการสร้างทัศนคติเชิงบวกของพนักงานที่มีต่อเป้าหมายหรือการทำงาน
Coach For Goal

หลักสูตรพื้นฐานสำหรับพนักงานทุกระดับ เป็นหลักสูตรที่มุ่งเน้นการสร้างทัศนคติเชิงบวกของพนักงานที่มีต่อเป้าหมายหรือการทำงาน

Win Any Change หลักสูตรเพื่อปรับเปลี่ยนมุมมองและทัศนคติของผู้เข้าอบรม ที่มีต่อการเปลี่ยนแปลงใดๆ ในองค์กร โดยการสร้างให้เกิดความเข้าใจและยอมรับการเปลี่ยนแปลง พร้อมปรับเปลี่ยนตนเองให้เหมาะสม
Win Any Change

หลักสูตรเพื่อปรับเปลี่ยนมุมมองและทัศนคติของผู้เข้าอบรม ที่มีต่อการเปลี่ยนแปลงใดๆ ในองค์กร โดยการสร้างให้เกิดความเข้าใจและยอมรับการเปลี่ยนแปลง พร้อมปรับเปลี่ยนตนเองให้เหมาะสม

 
How to Create Willingness at Work ถ้าหัวหน้าคนใดที่ได้ทำสามขั้นตอนนี้ครบ จะทำให้ลูกน้อง “เกิดความใส่ใจ” ในการทำงานมากขึ้น ถึงแม้จะเสียเวลาไปบ้างในช่วงเริ่มต้นเมื่อเปรียบเทียบกับการสั่งการไปเลย แต่ผลลัพธ์ที่ได้ คือ ลูกน้องที่มีความตั้งใจในงาน และลดเวลาที่อาจใช้ในการแก้ไขปัญหาที่จะตามมาอีกมากมาย
How to Create Willingness at Work

ถ้าหัวหน้าคนใดที่ได้ทำสามขั้นตอนนี้ครบ จะทำให้ลูกน้อง “เกิดความใส่ใจ” ในการทำงานมากขึ้น ถึงแม้จะเสียเวลาไปบ้างในช่วงเริ่มต้นเมื่อเปรียบเทียบกับการสั่งการไปเลย แต่ผลลัพธ์ที่ได้ คือ ลูกน้องที่มีความตั้งใจในงาน และลดเวลาที่อาจใช้ในการแก้ไขปัญหาที่จะตามมาอีกมากมาย

กับดักการ Coaching ภายในองค์กร “ใครๆ ก็เป็นโค้ชได้” คำกล่าวนี้ มักได้ยินอยู่เสมอ เมื่อต้องการพัฒนาคนภายในองค์กรให้เป็นโค้ช..........
กับดักการ Coaching ภายในองค์กร

“ใครๆ ก็เป็นโค้ชได้” คำกล่าวนี้ มักได้ยินอยู่เสมอ เมื่อต้องการพัฒนาคนภายในองค์กรให้เป็นโค้ช..........

MANAGEMENT BY COMMON SENSE ก็คือ “การบริหารและการตัดสินใจบนพื้นฐานความจริงของโลก ด้วยคนที่มีภาวะอารมณ์ และสติ ที่ควบคุมได้”
MANAGEMENT BY COMMON SENSE

ก็คือ “การบริหารและการตัดสินใจบนพื้นฐานความจริงของโลก ด้วยคนที่มีภาวะอารมณ์ และสติ ที่ควบคุมได้”