Key Takeaways: The Roots : Building Result-Driven Environtment

วันที่: 25 พ.ค. 2566 09:28:16     แก้ไข: 01 มิ.ย. 2566 09:49:55     เปิดอ่าน: 184     Blogs
เป้าหมายหลักขององค์กรมีหลายด้าน ซึ่งในการบริหารแบบ Diamond Management นั้น ระบุเป้าหมายที่สำคัญไว้ 4 ด้านหลักๆ คือ
 • มุ่งเน้นการเติบโต (Growth)
 • มุ่งเน้นเสถียรภาพ (Stability)
 • มุ่งสร้างผลลัพธ์ในการทำงาน (Productivity)
 • มุ่งสร้างความผูกพันให้แก่พนักงาน (Engagement)
คนสำคัญที่จะช่วยผลักดันให้องค์กรบรรลุเป้าหมายเหล่านั้นได้ คือ ผู้บริหาร โดยเฉพาะกลุ่มผู้บริหารระดับกลางที่ต้องทำงานเป็นตัวกลางคอยเชื่อมระหว่างผู้บริหารระดับสูงและพนักงาน และสามารถสร้างบรรยากาศของการทำงานแบบมุ่งเน้นผลลัพธ์ให้เกิดขึ้นได้ (Result-Drivem Environment)

การสร้าง Result-Driven Environment นั้น เกิดได้จากการที่ผู้บริหาร หรือ ผู้นำ จำเป็นต้องมี Leadership Mindsets และ Skills ที่เหมาะสม โดยที่ Leadership Mindsets ที่เหมาะสม จะทำให้ผู้บริหารแสดงออกถึงพฤติกรรมที่เหมาะสมต่อการเป็นผู้นำ (Leadership Behaviors) และจะทำให้ได้รับความไว้วางใจ (Trust) จากพนักงาน หรือ ทีมงาน
อย่างไรก็ตามการที่ผู้บริหาร หรือ ผู้นำจะดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ ต้องเริ่มจากการมี Leadership Mindsets ที่ถูกต้องเหมาะสมด้วย องค์กรจะพัฒนาผู้บริหารให้เป็นผู้นำที่ดีเสียก่อน เสมือน การพัฒนาที่รากของความคิด (The Roots) เพื่อให้พฤติกรรมการเป็นผู้นำที่เหมาะสม เติบโตงอกงามออกมาเป็นกิ่งก้านใบที่เขียวชะอุ่มและให้ร่มเงาแก่ทีมงานได้

การเริ่มต้นพัฒนา Leadership Mindsets นั้น จะเน้นที่การพัฒนา mindset ส่วนที่เป็นแก่นแท้ของการเป็นผู้นำที่เหมาะสม ซึ่งเรียกว่า Leadership Principles ทั้งหกด้านได้แก่
 • การยึดมั่นในหลักการ
 • จิตสำนึกในหน้าที่
 • การเรียนรู้
 • การให้เกียรติ
 • การเข้าใจคนอื่นๆ
 • การช่วยเหลือส่งเสริม
เมื่อผู้นำมี Mindsets ที่เหมาะสมแล้ว ก็จะแสดงพฤติกรรมผู้นำได้ดียิ่งขึ้น และสิ่งนี้จะช่วยส่งเสริมทักษะอื่นๆ ที่จำเป็นในการบริหารงานในด้านต่างๆ ได้

การพัฒนาทักษะที่จะเป็นต่อการสร้างบรรยากาศการทำงานที่ดีลำดับถัดมา โดยผู้นำจำเป็นต้องมีทักษะสามด้านที่สำคัญก็คือ การสื่อสารเพื่อสร้างความผูกพันและการมมีส่วนร่วมในงาน การรู้วิธีพัฒนาทีมงานอย่างเหมาะสมเพื่อให้พนักงานรู้สึกว่าเติบโตในสายงาน และเกิดทักษะและความชำนาญมากยิ่งกว่าเดิม ตลอดจนการบริหารจัดการผลการปฏิบัติงาน เพื่อให้สามารถปรับปรุงผลการทำงานให้ดียิ่งขึ้นได้

ทั้งหมดนี้ คือ เนื้อหาคร่าวๆ ที่ผมขอเก็บมาฝากจากงานอีเว้นต์ของ Coach For Goal เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคมที่ผ่านมาครับ 

หวังว่าคงเป็นประโยชน์สำหรับทุกท่านนะครับ
อย่างไรก็ตาม การพัฒนา Leadership Mindsets เป็นเพียงจุดเริ่มต้น เพื่อวางรากฐานการพัฒนาผู้บริหาร จากนั้นจึงค่อยวางแนวทางการพัฒนาที่เหมาะสมกับเป้าหมายและทิศทางที่องค์กรพึงประสงค์ ไม่ว่าจะเป็นมุ่งการเติบโต เสถียรภาพ ผลลัพธ์ในการทำงาน หรือ ความผู้กพันของพนักงาน ซึ่งทาง Coach For Goal มีแนวทางในการพัฒนากลุ่มผู้บริหารนี้ คือ Dimond Management Development
หากท่านใดสนใจรายละเอียดของการพัฒนาผู้นำ ให้บริหารงานแบบ Dimond Management ได้ สามารถขอคำปรึกษาเบื้องต้นได้ โดยไม่มีค่าใช้จ่าย ที่นี่
  
    เพิ่มเพื่อน    

Mini-Workshop บรรยายโดย

Kom Suwanpimon (คม สุวรรณพิมล)
CEO & Founder / Coach For Goal Group 
 
 • Top Management Executive in Finacial Companies
 • Executive Coach & Business Development Consultant
 • Newspaper Columnnist & Author
   
Interesting Areas:
Business Results Inprovement, Leadership Development, Executive & performance Coaching, People Attitude & Behavior
 

บทความและภาพประกอบโดย

Aniruth Tulsuk (อนิรุทธิ์ ตุลสุข)
Sr. Consultant & Facilitator-CFG 
 
M.A. Industial and Organizaional Psychology, Thammasat University
Former Learning & Development Manager, FMCG/Property
Interesting Areas:
Startup Business, Leadership Development, Behavioral Change,Trait & Personality, Visual Thinking
 

ดาวน์โหลด

บทความอื่นๆ ที่น่าสนใจ

Key Takeaways จาก Leading with Purpose Mini-Workshop สรุปเนื้อหาและ Key Takeaways ที่น่าสนใจจากงานมินิเวิร์คชอป Leading with Purpose โดย อ. คม สุวรรณพิมล เกี่ยวกับ การพัฒนาผู้นำให้สอดคล้องกับ Organizational Purpose ซึ่งในปัจจุบัน เป็นสิ่งที่ทำให้องค์กรได้ทบทวนถึงเหตุผลในการคงอยู่ของธุรกิจไม่ว่าจะเป็น คุณค่าที่ส่งมอบ ผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ตลอดจนกระบวนการทั้งหมดขององค์กรเองว่าได้สอดคล้องกับความมุ่งหวังที่แท้จริงมากน้อยเพียงใด
Key Takeaways จาก Leading with Purpose Mini-Workshop

สรุปเนื้อหาและ Key Takeaways ที่น่าสนใจจากงานมินิเวิร์คชอป Leading with Purpose โดย อ. คม สุวรรณพิมล เกี่ยวกับ การพัฒนาผู้นำให้สอดคล้องกับ Organizational Purpose ซึ่งในปัจจุบัน เป็นสิ่งที่ทำให้องค์กรได้ทบทวนถึงเหตุผลในการคงอยู่ของธุรกิจไม่ว่าจะเป็น คุณค่าที่ส่งมอบ ผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ตลอดจนกระบวนการทั้งหมดขององค์กรเองว่าได้สอดคล้องกับความมุ่งหวังที่แท้จริงมากน้อยเพียงใด

มารู้จัก A.I. แบบเข้าใจง่าย ใน 1 หน้ากระดาษ AI (Artificial Intelligence) หรือ ปัญญาประดิษฐ์ เป็นองค์ประกอบสำคัญของเทคโนโลยีที่ได้รับความสนใจมากขึ้นในช่วงสมัยสมัยใหม่ ด้วยความสามารถในการจำลองและสร้างความคิดเห็นเชิงปัญญาที่มีความเป็นมนุษย์ได้ การพัฒนา AI ได้เกิดแนวคิดและเทคนิคหลายแบบเพื่อให้สามารถแก้ปัญหาที่ซับซ้อนและจำลองกระบวนการคิดของมนุษย์ได้ ดังนั้นเราสามารถแบ่งประเภทของ AI ได้เป็นระดับต่อไปนี้
มารู้จัก A.I. แบบเข้าใจง่าย ใน 1 หน้ากระดาษ

AI (Artificial Intelligence) หรือ ปัญญาประดิษฐ์ เป็นองค์ประกอบสำคัญของเทคโนโลยีที่ได้รับความสนใจมากขึ้นในช่วงสมัยสมัยใหม่ ด้วยความสามารถในการจำลองและสร้างความคิดเห็นเชิงปัญญาที่มีความเป็นมนุษย์ได้ การพัฒนา AI ได้เกิดแนวคิดและเทคนิคหลายแบบเพื่อให้สามารถแก้ปัญหาที่ซับซ้อนและจำลองกระบวนการคิดของมนุษย์ได้ ดังนั้นเราสามารถแบ่งประเภทของ AI ได้เป็นระดับต่อไปนี้

ประชุม online ให้ได้ประสิทธิภาพ จากคำแนะนำของ Havard Business Review ประชุม online ให้ได้ประสิทธิภาพ จากคำแนะนำของนักวิจัยและที่ปรึกษาด้านผู้นำ Havard Business Review ครับ
กดที่ภาพเพื่อดู infographic แบบเต็มๆ นะครับ
ประชุม online ให้ได้ประสิทธิภาพ จากคำแนะนำของ Havard Business Review

ประชุม online ให้ได้ประสิทธิภาพ จากคำแนะนำของนักวิจัยและที่ปรึกษาด้านผู้นำ Havard Business Review ครับ กดที่ภาพเพื่อดู infographic แบบเต็มๆ นะครับ

กฎ 10 ประการในการประชุมแบบ อลัน มูลัลลี่ (Allan Mulally) อลัน มูลัลลี่ คือ อดีต CEO ของ Ford Motor ผู้เคยบริหารงานจนพลิกวิกฤตของ Boeing ได้นำวิธีการบริหารที่ประสบความสำเร็จมาใช้ หนึ่งในนั้นคือวิธีการประชุม Business Plan Review ที่มีกฎ 10 ประการ เพื่อให้พนักงานได้เป็นส่วนหนึ่งของทีมและมุ่งหาผลลัพธ์ร่วมกันอย่างแท้จริง
กฎ 10 ประการในการประชุมแบบ อลัน มูลัลลี่ (Allan Mulally)

อลัน มูลัลลี่ คือ อดีต CEO ของ Ford Motor ผู้เคยบริหารงานจนพลิกวิกฤตของ Boeing ได้นำวิธีการบริหารที่ประสบความสำเร็จมาใช้ หนึ่งในนั้นคือวิธีการประชุม Business Plan Review ที่มีกฎ 10 ประการ เพื่อให้พนักงานได้เป็นส่วนหนึ่งของทีมและมุ่งหาผลลัพธ์ร่วมกันอย่างแท้จริง

บริหารเวลาเป็น จะไม่เห็นดินพอกหางหมู ด้วยเทคนิค ​OHIO การเลือกจะผลัดวันประกันพรุ่งนี่แหละ ที่ทำให้งานของคุณจะยิ่งยากและใช้เวลาจัดการกับนานขึ้น โดยเฉพาะ "งานเล็กๆ น้อยๆ" แถมในบางครั้ง งานเดิมก็กลับงอกมาภายหลังจนเป็นอุปสรรคเสียเอง การบริหารเวลาแบบ OHIO จึงแนะนำวิธีจัดการเวลา โดย
บริหารเวลาเป็น จะไม่เห็นดินพอกหางหมู ด้วยเทคนิค ​OHIO

การเลือกจะผลัดวันประกันพรุ่งนี่แหละ ที่ทำให้งานของคุณจะยิ่งยากและใช้เวลาจัดการกับนานขึ้น โดยเฉพาะ "งานเล็กๆ น้อยๆ" แถมในบางครั้ง งานเดิมก็กลับงอกมาภายหลังจนเป็นอุปสรรคเสียเอง การบริหารเวลาแบบ OHIO จึงแนะนำวิธีจัดการเวลา โดย

บริหารเวลาอย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยเทคนิค POMODORO เทคนิคการบริหารเวลาแบบ Pomodoroนี้ ถูกพัฒนาจาก ฟรานเชสโก้ ซีริลโล (Francesco Cirillo) ช่วงยุค
บริหารเวลาอย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยเทคนิค POMODORO

เทคนิคการบริหารเวลาแบบ Pomodoroนี้ ถูกพัฒนาจาก ฟรานเชสโก้ ซีริลโล (Francesco Cirillo) ช่วงยุค '80 มันคือวิธีการเดียวกับการแบ่งสลอตเวลาออกเป็นช่วงๆ แล้วโฟกัสกับงานให้ได้ จนกว่าเวลาที่แบ่งจะหมดลง โดยวิธีการ คือ