การเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วของโลกธุรกิจในปัจจุบัน ไม่ว่าจะด้วนิยามของ VUCA WORLD หรือ BANI WORLD เต็มไปด้วยความผันผวน ไม่แน่นอน เปราะบาง และเกี่ยวพันกันในทุก ๆ ภาคส่วน จนส่งผลให้การบริหารงานเพื่อให้บรรลุเป้าหมายทางธุรกิจมีความยากลำบากยิ่งขึ้นกว่าเดิมมาก

สถานการณ์โลกนี้ ทำให้เกิดความท้าทายต่อองค์กรในด้านต่างๆ มากมาย ไม่ว่าจะเป็นด้านธุรกิจ หรือ การบริหารจัดการบุคลากรในองค์กร

อย่างไรก็ตาม โดยปกติแล้วเป้าหมายของทุกองค์กรคือการสร้างเติบโต (Growth) อย่างมีเสถียรภาพ (Stability) โดยมีการบริหารงานที่เน้นการสร้างผลผลิต (Productivity) ควบคู่ไปกับ การสร้างให้พนักงานมีความผูกพันในองค์กร (Engagement) ซึ่งภายใต้โลกแห่งความสับสนนี้ ทำให้การบริหารองค์กรเพื่อให้บรรลุเป้าหมายดังกล่าวนี้ยิ่งทวีความยากยิ่งขึ้นอีก

 

Key Persons to Drive Organization Needs

ผู้ที่มีบทบาทสำคัญและสามารถสร้างผลกระทบได้มากที่สุดต่อการบริหารองค์กรให้บรรลุเป้าหมายครบทั้งสี่ด้านนั้น คือผู้บริหารระดับกลางหรือ ผู้ที่มีตำแหน่ง “ผู้จัดการ” เพราะพวกเขาเป็นตัวเชื่อมระหว่างองค์กรและพนักงานในทุกกระบวนการทำงาน ตั้งแต่ การถ่ายทอดวิสัยทัศน์จากผู้บริหารระดับสูงสู่ทีมงาน การวางเป้าหมายและแผนการดำเนินงานให้สอดคล้องกับทิศทางองค์กร รวมทั้งดูแลและพัฒนาพนักงานเพื่อให้พร้อมและทุ่มเททำงานจนบรรลุเป้าหมายได้อย่างราบรื่น หากองค์กรต้องการบรรลุเป้าหมายทั้งสี่ด้านข้างต้น สิ่งสำคัญคือการพัฒนาผู้บริหารระดับกลางให้มีความพร้อมในการบริหารทั้งงานและคน ภายใต้ข้อจำกัดต่างๆของโลกยุคนี้ได้

Diamond Management

การบริหารแบบสร้างความสมดุลในเป้าหมายทั้ง 4 ด้าน (Management For Balancing 4 Business Goal)


การบริหารธุรกิจในโลกยุคที่มีความไม่แน่นอนสูง สิ่งสำคัญคือความยืดหยุ่น ในการบริหารงานเพื่อสร้างความสมดุลให้เกิดขึ้นกับเป้าหมายทั้ง 4 ด้าน โดยการบริหารแบบสร้างความสมดุลนี้ เรียกว่า การบริหารแบบ Diamond Management ซึ่งเป็นการผสมผสานการบริหารด้วยหลักการสี่เรื่องเข้าด้วยกัน โดยจะเน้นใช้การบริหารทั้ง สี่ด้านไปพร้อมๆ กัน คือ
  1. Driving Result เป็นการบริหารที่เน้น ให้ได้ผลลัพธ์ตามวิสัยทัศน์ที่กำหนดโดยมุ่งไปที่การแปลงวิสัยทัศน์ให้เป็นกลยุทธ์ในการทำงานงานเหมาะสม ซึ่งจะตอบสนองต่อเป้าหมายด้านการเติบโตของธุรกิจ
  2. Effective Execution หมายถึงการบริหารที่เน้นการนำกลยุทธ์ที่กำหนดไปปฏิบัติและบริหารทีมงานเพื่อให้สร้างผลผลิตสูงสุดตามกลยุทธ์ที่กำหนด ซึ่งจะทำให้ธุรกิจเกิดความมั่นคง เพราะแผนงานต่างๆ ได้ถูกนำไปปฏิบัติจนเกิดผลที่ต้องการ
  3. Developing Team เป็นการบริหารงานที่ตอบเป้าหมายด้านการเติบโตของธุรกิจ และสร้าง Engagement ไปพร้อมกัน โดยการมุ่งเน้นให้ทีมงานมีการพัฒนาศักยภาพให้สูงขึ้นตลอดเวลาเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงของโลก
  4. Building Effective Environment เป็นการเน้นการสร้างความมั่งคงให้กับธุรกิจ ผ่านการสร้าง Engagement ให้กับคนในองค์กร ด้วยวิธีการสร้างสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมกับความต้องการของคนทำงานในโลกยุคนี้  

แนวทางการพัฒนาผู้บริหารระดับกลาง จึงต้องมุ่งเน้น 4 ด้านที่สำคัญ

การบริหารธุรกิจแบบ Diamond Management ถ้าพิจารณาดูแล้วจะเป็นหน้าที่หลักของผู้บริหารระดับกลาง เพราะเขาจะเป็นคนรับวิสัยทัศน์จากผู้บริหารระดับสูงมาแปลงเป็นกลยุทธ์และนำกลยุทธ์ไปปฏิบัติจนเกิดผลที่ต้องการ และในขณะเดียวกันเขาก็มีหน้าที่ในการบริหารทีมงาน เพื่อให้พัฒนาศักยภาพ และ สร้างสภาพแวดล้อมที่ดีในการทำงาน ดังนั้นการจะทำให้การบริหารแบบ Diamond Management ประสบความสำเร็จเราต้อง “พัฒนาผู้บริหารระดับกลาง” ให้มีความสามารถในการบริหารแบบ Daimond โดยพัฒนาให้เขาเป็นคนที่มีความสามารถดังนี้
 

DRIVING RESULTS

เป็นการบริหารงาน เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ตามวิสัยทัศน์ที่กำหนดโดยมุ่งไปที่การแปลงวิสัยทัศน์ให้เป็นกลยุทธ์ในการทำงานงานเหมาะสม ซึ่งจะตอบสนองต่อเป้าหมายด้านการเติบโตของธุรกิจ

ผู้นำที่พัฒนาการบริหารแบบนี้ จะช่วยให้มีวิธีการทำงานที่ให้ความสำคัญกับงานที่ส่งผลต่อเป้าหมายเป็นอันดับต้นๆ สามารถใช้ Feedback เพื่อพัฒนาผลงานของทีม รวมทั้งเต็มใจที่จะช่วยขจัดอุปสรรคการทำงานและแก้ไขความขัดแย้งที่อาจส่งกระทบต่อเป้าหมาย และยังให้ความใส่ใจถึงความคืบหน้าของงานที่จะนำไปสู่เป้าหมายอย่างสม่ำเสมอ

องค์กรจึงต้องพัฒนาผู้บริหารระดับกลางให้บริหารแบบ Driving Results ได้ จึงต้องมุ่งเน้นที่ทักษะเหล่านี้

Development Program

The Roots

 
เป็นหัวใจสำคัญที่ช่วยให้ผู้บริหารมีสติ เป็นหัวหน้าที่มีหลักการในการเป็นผู้นำ และแสดงพฤติกรรมได้เหมาะสมจนได้ความไว้วางใจจากทีมงานและสามารถบริหารงานให้บรรลุเป้าหมายทั้งสี่ด้านได้อย่างราบรื่น
ดูรายละเอียด
Coaching for
Business Results
สามารถกำหนดเป้าหมายที่ชัดเจน มีวิธีการทำงานอย่างมีกลยุทธ์ และ โค้ชทีมงานให้ทำงานตามกลยุทธ์นั้นจนได้ผลลัพธ์ทางธุรกิจ
ดูรายละเอียด
Performance MAX เป็นหัวหน้าที่ได้รับความไว้วางใจ สามารถ กำหนดกลยุทธ์ และ Execute แผนงานอย่างมีประสิทธิภาพ
ดูรายละเอียด
 
EFFECTIVE EXECUTION
เป็นการบริหารที่สามารถนำกลยุทธ์ทางธุรกิจที่กำหนดไปปฏิบัติจนสำเร็จได้ตามเป้าหมายที่ต้องการ

ผู้นำที่พัฒนาการบริหารงานแบบนี้ จะเน้นความจริงจังการปฏิบัติของทีมงานที่ต้องปฏิบัติอย่างเต็มที่และต่อเนื่องเป็นหลัก มีการกำหนดแผนการปฏิบัติงานของทีมงานอย่างชัดเจน ทั้งรายทีมและรายบุคคล

พร้อมทั้งมีความสามารถในการพัฒนาทีมงานให้มีความพร้อมในการปฏิบัติตามแผนงานอย่างสม่ำเสมอ โดยอาจจะมีการพัฒนาทีมงานตั้งแต่ช่วงเริ่มต้นมอบหมายงานและพัฒนาทีมงานอย่างต่อเนื่องในระหว่างการปฏิบัติตามแผนการทำงานด้วยก็ได้ แต่ที่สำคัญจะมีการตรวจวัดผลสำเร็จและการกระทำเป็นระยะ

องค์กรต้องพัฒนาผู้บริหารระดับกลางให้สามารถบริหารงานแบบ Effective Execution ได้ จะต้องเน้นการพัฒนาเหล่านี้

Development Program

The Roots
เป็นหัวใจสำคัญที่ช่วยให้ผู้บริหารมีสติ เป็นหัวหน้าที่มีหลักการในการเป็นผู้นำ และแสดงพฤติกรรมได้เหมาะสมจนได้ความไว้วางใจจากทีมงานและสามารถบริหารงานให้บรรลุเป้าหมายทั้งสี่ด้านได้อย่างราบรื่น
ดูรายละเอียด
Formation X
พัฒนาผู้บริหารให้สร้างผลลัพธ์ให้สำเร็จตามเป้าหมายระยะสั้น
ดูรายละเอียด
Transformational Leadership สามารถกำหนดวิสัยทัศน์ที่รองรับการเปลี่ยนแปลงของโลก และเตรียมพร้อมการปรับวิธีการทำงานให้สอดคล้องกัน
ดูรายละเอียด
 
DEVELOPING TEAM 
เป็นการบริหารที่สามารถสร้างทีมงานให้มีความพร้อมเพื่อรองรับกลยุทธ์ใหม่ๆที่เกิดขึ้นได้และมีทัศนคติที่อยากจะพัฒนาทีมงานให้เก่งขึ้น ซึ่งหากสมาชิกในทีมสามารถทำงานที่รับผิดชอบได้สำเร็จหรือ ยิ่งทำงานยิ่งเก่ง ก็จะช่วยให้คนทำงานรู้สึกดีต่อองค์กรนั้นๆ จน ทำให้เกิด Engagement ต่อองค์กร นั่นคือ เกิดความผูกพันและเติบโตไปพร้อมกับองค์กร

องค์กรต้องพัฒนาผู้บริหารระดับกลางให้สามารถบริหารงานแบบ Developing Team ได้ โดยต้องเน้นการพัฒนาเหล่านี้

 

Development Program

The Roots
เป็นหัวใจสำคัญที่ช่วยให้ผู้บริหารมีสติ เป็นหัวหน้าที่มีหลักการในการเป็นผู้นำ และแสดงพฤติกรรมได้เหมาะสมจนได้ความไว้วางใจจากทีมงานและสามารถบริหารงานให้บรรลุเป้าหมายทั้งสี่ด้านได้อย่างราบรื่น
ดูรายละเอียด
Leader as Coach
เป็นหัวหน้าที่ได้รับความไว้วางใจและเป็นโค้ชที่ดีได้
ดูรายละเอียด
Coaching for Adaptive Mindset  สามารถโค้ชทีมงานที่มีความพร้อมในการ เปลี่ยนแปลงตนเอง และรับมือกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนไป
ดูรายละเอียด
 

BUILDING EFFECTIVE ENVIRONMENT

เป็นการบริหารงานด้วยการสร้างบรรยากาศการทำงานที่ทำให้ทีมงานรู้สึกมีส่วนร่วม และนำไปสู่การทำงานให้บรรลุเป้าหมายโดยผู้นำต้องมีทัศนคติที่เหมาะสมในการเป็นหัวหน้า และสร้างความสัมพันธ์ที่ดีภายในทีมงาน เพื่อให้เกิดความไว้วางใจซึ่งกันและกันภายในทีม ไม่ว่าจะเป็น หัวหน้าไว้ใจทีมงาน ทีมงานไว้ใจหัวหน้า และทีมงานไว้ใจซึ่งกันและกัน  หลังจากนั้น หัวหน้าต้องเปิดโอกาสในการทำงานให้กับทีมงาน โดยส่งเสริมทีมงานให้ได้รับมอบหมายงานที่มีคุณค่า สิ่งเหล่านี้ จะทำให้บรรยากาศการทำงานที่มีประสิทธิภาพ นอกจากจะดีแล้วยังเป็นบรรยากาศที่พุ่งเป้าไปสู่การทำงานให้สำเร็จได้อย่างลุล่วง

องค์กรสามารถพัฒนาผู้นำให้สามารถบริหารงานแบบ Building Effective Environment ในทักษะเหล่านี้

Development Program

The Roots
เป็นหัวใจสำคัญที่ช่วยให้ผู้บริหารมีสติ เป็นหัวหน้าที่มีหลักการในการเป็นผู้นำ และแสดงพฤติกรรมได้เหมาะสมจนได้ความไว้วางใจจากทีมงานและสามารถบริหารงานให้บรรลุเป้าหมายทั้งสี่ด้านได้อย่างราบรื่น
ดูรายละเอียด
Form Squad
to Win
สร้างทีมที่มี mindset และมีกระบวนการทำงานที่สอดคล้องกับกลยุทธ์
ดูรายละเอียด
Leadership Communication สามารถสื่อสารกับทีมงานได้ตรงวัตถุประสงค์และเกิด Engagement ต่อเป้าหมาย
ดูรายละเอียด
Effective Cross-Functional Team สามารถสื่อสารกับทีมข้ามสายงาน เพื่อให้เห็นภาพรวมของการทำงาน มองเป้าหมายที่มีร่วมกัน (Mutual Goal) และบรรลุวัตถุประสงค์หลักที่องค์กรต้องการ 
ดูรายละเอียด
 

เราช่วยพัฒนา Leader ของคุณให้ได้ผลลัพธ์โดย

ปรึกษาเรา เพื่อออกแบบการพัฒนาผู้บริหารระดับกลางของคุณให้เหมาะสมยิ่งขึ้น

Phone: 02-946-5699 Mobile: 081-723-1335, 086-367-2373
Email: luckana@coachforgoal.com

ดาวน์โหลด