โลกในในปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมอย่างรวดเร็ว และมีความซับซ้อน ประกอบการคาดเดาได้ยากมากขึ้น แต่ในขณะที่วิธีคิด วิธีปฏิบัติและการตัดสินใจของพนักงานในองค์กร กลับมีการเปลี่ยนแปลงไปน้อยมาก ส่วนใหญ่ยังคงยึดติดกับประสบการณ์ในอดีต ซึ่งนำมาอ้างอิงกับแนวทางแก้ปัญหาตามแบบเดิมๆ ใช้ความรู้สึกเป็นหลัก และมักจะคล้อยตามคนส่วนใหญ่หรือ สิ่งที่เคยทำมาก่อนแล้ว จนอาจกล่าวได้ว่าหลายคนไม่ได้ใช้เหตุผล ไม่ได้วิเคราะห์ และไม่ได้ไตร่ตรองสิ่งต่างๆอย่างลึกซึ้ง ซึ่งวิธีคิดเช่นนี้ไม่สามารถตอบสนองกับความท้าทายและการเปลี่ยนแปลงที่เป็นอยู่ในโลกปัจจุบันได้
 

Thinking Skills Essential Skills For Future Work

การพัฒนาทักษะการคิด (Thinking Skills) เป็นหนึ่งในทักษะการทำงานที่จำเป็นแห่งอนาคต ที่ World Economic Forum และองค์ต้องรีบพัฒนาอย่างเร่งด่วน เพราะช่วยให้พนักงานทำความเข้าใจสถานการณ์ในงานที่มีความซับซ้อน เปลี่ยนแปลงผันผวนได้ จึงสามารถแก้ปัญหาและตัดสินใจในด้านต่างๆ ที่จำเป็นได้อย่างถูกต้องรวดเร็ว จึงบรรลุเป้าหมายในการทำงานที่ทีมงานต้องการ

รวมถึงการคิดสร้างสรรค์แนวทางการทำงานใหม่ๆ ที่สร้างคุณค่าเพิ่มให้กับทีมงานและองค์กร
 

Thinking Mechanism Programs

Coach For Goal เล็งเห็นถึงความจำเป็นนี้ จึงได้พัฒนาหลักสูตรเพิ่มความสามารถทางการคิดของหัวหน้าเพื่อให้สร้างผลลัพธ์ในการบริหารงานได้ดังนี้

 

Thinking Mechanism Type Benefits
   
 • Analytical Thinking: เป็นความคิดในเชิงการแยกแยะองค์ประกอบของประเด็นต่างๆ เพื่อนำไปใช้ในการแก้ไขปัญหาที่สาเหตุ หรือการตัดสินใจได้อย่างถูกต้อง
 • ใช้ประโยชน์จากข้อมูลได้มีประสิทธิภาพ
 • วางแผนงานได้ดีขึ้น
 • สื่อสารความคิดได้อย่างชัดเจน
 • Critical Thinking: เป็นการใช้ความคิด โดยการยึดหลักเหตุผล มีหลักเกณฑ์ และใช้หลักฐานได้เพื่อนำไปสู่การสรุปและตัดสินใจ
 • ลดความผิดพลาดในการตัดสินใจ
 • ตีความ สรุปความหมายได้อย่างถูกต้อง
 • มีเหตุผล มีความน่าเชื่อถือ
 • Creative Thinking: เป็นการใช้ความคิดเพื่อการขยายขอบเขตความคิดที่มีอยู่เดิม จนเกิดเป็นความคิดแปลกใหม่ที่มีความน่าสนใจ และสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้อย่างเหมาะสม
 • สามารถสร้างสรรค์สิ่งใหม่ที่มีประโยชน์
 • ผลงานที่มีความโดดเด่นและน่าสนใจ
 • ความคิดเปิดกว้างไม่ยึดติดกับสิ่งเดิม
 • Systems Thinking: เป็นการใช้ความคิดในการมองแบบภาพใหญ่ด้วยการหาความเชื่อมโยงและการมีปฏิสัมพันธ์ของสิ่งต่างๆ เพื่อใช้อธิบายการเปลี่ยนแปลง และการคาดการณ์ผลลัพธ์ในการตัดสินใจ
 • แก้ปัญหาที่ซับซ้อนได้ดีขึ้น
 • สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน
 • ลดผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงหากท่านใดสนใจรายละเอียด Workshop การพัฒนาผู้นำ สามารถดูเนื้อหา หรือขอคำปรึกษาเบื้องต้นได้ โดยไม่มีค่าใช้จ่าย ที่นี่

Phone: 02-946-5699 Mobile: 06-3979-5578, 086-367-2373
Email: chananvarin@coachforgoal.com

     เพิ่มเพื่อน