เป็นการบริหารที่สามารถสร้างทีมงานให้มีความพร้อมเพื่อรองรับกลยุทธ์ใหม่ๆที่เกิดขึ้นได้และมีทัศนคติที่อยากจะพัฒนาทีมงานให้เก่งขึ้น ซึ่งหากสมาชิกในทีมสามารถทำงานที่รับผิดชอบได้สำเร็จหรือ ยิ่งทำงานยิ่งเก่ง ก็จะช่วยให้คนทำงานรู้สึกดีต่อองค์กรนั้นๆ จน ทำให้เกิด Engagement ต่อองค์กร นั่นคือ เกิดความผูกพันและเติบโตไปพร้อมกับองค์กร

องค์กรต้องพัฒนาผู้บริหารระดับกลางให้สามารถบริหารงานแบบ Developing Team ได้ โดยต้องเน้นการพัฒนาเหล่านี้

Development Programs

The Roots

 
เป็นหัวใจสำคัญที่ช่วยให้ผู้บริหารมีสติ เป็นหัวหน้าที่มีหลักการในการเป็นผู้นำ และแสดงพฤติกรรมได้เหมาะสมจนได้ความไว้วางใจจากทีมงานและสามารถบริหารงานให้บรรลุเป้าหมายทั้งสี่ด้านได้อย่างราบรื่น
ดูรายละเอียด
 
Thinking Mechanism

 
ทักษะการคิด (Thinking Skills) เป็นหนึ่งในทักษะการทำงานที่จำเป็นแห่งอนาคต ที่ World Economic Forum แนะนำ เพราะช่วยให้พนักงานทำความเข้าใจสถานการณ์ในงานที่มีความซับซ้อน เปลี่ยนแปลงผันผวนได้ จึงสามารถแก้ปัญหาและตัดสินใจในด้านต่างๆ ที่จำเป็นได้อย่างถูกต้องรวดเร็ว
ดูรายละเอียด
 
Leader as Coach
เป็นหัวหน้าที่ได้รับความไว้วางใจและเป็นโค้ชที่ดีได้
ดูรายละเอียด 
Coaching for Adaptive Mindset  สามารถโค้ชทีมงานที่มีความพร้อมในการเปลี่ยนแปลงตนเองและรับมือกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนไป
ดูรายละเอียด
 
ปรึกษาเรา เพื่อออกแบบการพัฒนาผู้บริหารระดับกลางของคุณให้เหมาะสมยิ่งขึ้น

Phone: 02-946-5699 Mobile: 081-723-1335, 086-367-2373
Email: luckana@coachforgoal.com