ปี 2022 องค์กรจะให้ความสำคัญกับการทำงานแบบ Hybrid working ทั้งในรูปแบบ working platform, communication , connection ต่างๆ ซึ่งทั้งหมดนี้ทำให้องค์กรจำเป็นต้องมีพนักงานที่เป็น Team Collaboration หรือการทำงานแบบร่วมแรงร่วมใจ ประสานการทำงานทั้งในทีมเดียวกันและต่างทีม เพื่อทำให้เป้าหมายหลักขององค์กรสำเร็จ สิ่งที่จำเป็นต้องพัฒนาพนักงานเพื่อสร้าง Team Collaboration คือ การทำให้พนักงานเข้าใจบทบาทหน้าที่ของตน และเห็นภาพว่าตนเองต้องสร้างความสำเร็จอะไร กับใคร และอย่างไรให้กับองค์กร

ทั้งนี้องค์กรควรดูแล ส่งเสริม และสร้างวัฒนธรรมที่ให้ความสำคัญกับความสัมพันธ์ภายในที่ดีของคนในองค์กร  หัวหน้าในแต่ละหน่วยงานควรเป็นศูนย์กลางในการเชื่อมความสัมพันธ์และการทำงานกับทุกคนในหน่วยงาน รวมทั้งสร้างบรรยากาศแห่งการทำงานและความสำเร็จร่วมกัน
 
OUR PROGRAMS
  1. Cross-Functional Communication
  2. Form Squad To Win
  3. Leader As Coach