เป็นการบริหารงานด้วยการสร้างบรรยากาศการทำงานที่ทำให้ทีมงานรู้สึกมีส่วนร่วม และนำไปสู่การทำงานให้บรรลุเป้าหมายโดยผู้นำต้องมีทัศนคติที่เหมาะสมในการเป็นหัวหน้า และสร้างความสัมพันธ์ที่ดีภายในทีมงาน เพื่อให้เกิดความไว้วางใจซึ่งกันและกันภายในทีม ไม่ว่าจะเป็น หัวหน้าไว้ใจทีมงาน ทีมงานไว้ใจหัวหน้า และทีมงานไว้ใจซึ่งกันและกัน  หลังจากนั้น หัวหน้าต้องเปิดโอกาสในการทำงานให้กับทีมงาน โดยส่งเสริมทีมงานให้ได้รับมอบหมายงานที่มีคุณค่า สิ่งเหล่านี้ จะทำให้บรรยากาศการทำงานที่มีประสิทธิภาพ นอกจากจะดีแล้วยังเป็นบรรยากาศที่พุ่งเป้าไปสู่การทำงานให้สำเร็จได้อย่างลุล่วง

องค์กรสามารถพัฒนาผู้นำให้สามารถบริหารงานแบบ Building Effective Environment ในทักษะเหล่านี้

Development Programs

The Roots
เป็นหัวใจสำคัญที่ช่วยให้ผู้บริหารมีสติ เป็นหัวหน้าที่มีหลักการในการเป็นผู้นำ และแสดงพฤติกรรมได้เหมาะสมจนได้ความไว้วางใจจากทีมงานและสามารถบริหารงานให้บรรลุเป้าหมายทั้งสี่ด้านได้อย่างราบรื่น
ดูรายละเอียด
 
Thinking Mechanism

 
ทักษะการคิด (Thinking Skills) เป็นหนึ่งในทักษะการทำงานที่จำเป็นแห่งอนาคต ที่ World Economic Forum แนะนำ เพราะช่วยให้พนักงานทำความเข้าใจสถานการณ์ในงานที่มีความซับซ้อน เปลี่ยนแปลงผันผวนได้ จึงสามารถแก้ปัญหาและตัดสินใจในด้านต่างๆ ที่จำเป็นได้อย่างถูกต้องรวดเร็ว
ดูรายละเอียด
 
Form Squad
to Win
สร้างทีมที่มี mindset และมีกระบวนการทำงานที่สอดคล้องกับกลยุทธ์
ดูรายละเอียด


 
Leadership Communication สามารถสื่อสารกับทีมงานได้ตรงวัตถุประสงค์และเกิด Engagement ต่อเป้าหมาย
ดูรายละเอียด


 
Effective Cross-Functional Team สามารถสื่อสารกับทีมข้ามสายงาน เพื่อให้เห็นภาพรวมของการทำงาน มองเป้าหมายที่มีร่วมกัน (Mutual Goal) และบรรลุวัตถุประสงค์หลักที่องค์กรต้องการ 
ดูรายละเอียด


 
ปรึกษาเรา เพื่อออกแบบการพัฒนาผู้บริหารระดับกลางของคุณให้เหมาะสมยิ่งขึ้น

Phone: 02-946-5699 Mobile: 081-723-1335, 086-367-2373
Email: luckana@coachforgoal.com