เป็นการบริหารงานด้วยการสร้างบรรยากาศการทำงานที่ทำให้ทีมงานรู้สึกมีส่วนร่วม และนำไปสู่การทำงานให้บรรลุเป้าหมายโดยผู้นำต้องมีทัศนคติที่เหมาะสมในการเป็นหัวหน้า และสร้างความสัมพันธ์ที่ดีภายในทีมงาน เพื่อให้เกิดความไว้วางใจซึ่งกันและกันภายในทีม ไม่ว่าจะเป็น หัวหน้าไว้ใจทีมงาน ทีมงานไว้ใจหัวหน้า และทีมงานไว้ใจซึ่งกันและกัน  หลังจากนั้น หัวหน้าต้องเปิดโอกาสในการทำงานให้กับทีมงาน โดยส่งเสริมทีมงานให้ได้รับมอบหมายงานที่มีคุณค่า สิ่งเหล่านี้ จะทำให้บรรยากาศการทำงานที่มีประสิทธิภาพ นอกจากจะดีแล้วยังเป็นบรรยากาศที่พุ่งเป้าไปสู่การทำงานให้สำเร็จได้อย่างลุล่วง

องค์กรสามารถพัฒนาผู้นำให้สามารถบริหารงานแบบ Building Effective Environment ในทักษะเหล่านี้

Development Programs

The Roots
เป็นหัวใจสำคัญที่ช่วยให้ผู้บริหารมีสติ เป็นหัวหน้าที่มีหลักการในการเป็นผู้นำ และแสดงพฤติกรรมได้เหมาะสมจนได้ความไว้วางใจจากทีมงานและสามารถบริหารงานให้บรรลุเป้าหมายทั้งสี่ด้านได้อย่างราบรื่น
ดูรายละเอียด


Form Squad
to Win
สร้างทีมที่มี mindset และมีกระบวนการทำงานที่สอดคล้องกับกลยุทธ์
ดูรายละเอียด
Leadership Communication สามารถสื่อสารกับทีมงานได้ตรงวัตถุประสงค์และเกิด Engagement ต่อเป้าหมาย
ดูรายละเอียด
Effective Cross-Functional Team สามารถสื่อสารกับทีมข้ามสายงาน เพื่อให้เห็นภาพรวมของการทำงาน มองเป้าหมายที่มีร่วมกัน (Mutual Goal) และบรรลุวัตถุประสงค์หลักที่องค์กรต้องการ 
ดูรายละเอียด
 
ปรึกษาเรา เพื่อออกแบบการพัฒนาผู้บริหารระดับกลางของคุณให้เหมาะสมยิ่งขึ้น

Phone: 02-946-5699 Mobile: 081-723-1335, 086-367-2373
Email: luckana@coachforgoal.com

หลักสูตรอื่นๆ ในหมวดเดียวกัน

Driving Results พัฒนาผู้นำให้เน้นการบริหารที่ได้ผลลัพธ์ตามวิสัยทัศน์ที่กำหนดโดยมุ่งไปที่การแปลง วิสัยทัศน์ให้เป็นกลยุทธ์ในการทำงานงานเหมาะสม ซึ่งจะตอบสนองต่อเป้าหมายด้านการเติบโตของธุรกิจ
Driving Results

พัฒนาผู้นำให้เน้นการบริหารที่ได้ผลลัพธ์ตามวิสัยทัศน์ที่กำหนดโดยมุ่งไปที่การแปลง วิสัยทัศน์ให้เป็นกลยุทธ์ในการทำงานงานเหมาะสม ซึ่งจะตอบสนองต่อเป้าหมายด้านการเติบโตของธุรกิจ

Effective Execution พัฒนาผู้นำให้สามารถบริหารโดยเน้นการนำกลยุทธ์ที่กำหนดไปปฏิบัติและบริหารทีมงานเพื่อให้สร้างผลผลิตสูงสุดตามกลยุทธ์ที่กำหนด ซึ่งจะทำให้ธุรกิจเกิดความมั่นคง
Effective Execution

พัฒนาผู้นำให้สามารถบริหารโดยเน้นการนำกลยุทธ์ที่กำหนดไปปฏิบัติและบริหารทีมงานเพื่อให้สร้างผลผลิตสูงสุดตามกลยุทธ์ที่กำหนด ซึ่งจะทำให้ธุรกิจเกิดความมั่นคง

Developing Team พัฒนาผู้นำให้บริหารงานที่สร้างการเติบโตของธุรกิจ และ Engagement ไปพร้อมกัน โดยการมุ่งเน้นให้ทีมงานมีการพัฒนาศักยภาพให้สูงขึ้นตลอดเวลาเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงของโลก
Developing Team

พัฒนาผู้นำให้บริหารงานที่สร้างการเติบโตของธุรกิจ และ Engagement ไปพร้อมกัน โดยการมุ่งเน้นให้ทีมงานมีการพัฒนาศักยภาพให้สูงขึ้นตลอดเวลาเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงของโลก