บริบทของผู้นำในทุกวันนี้ได้เปลี่ยนไปแล้ว ความไม่แน่นอนส่งผลให้ผู้นำไม่สามารถใช้วิธีเดิมๆในการบริหารทีมได้ การสร้างทีมให้ทำงานได้อย่าง independent ส่งผลให้ความสำคัญของผู้นำลดน้อยลงทุกที ผู้นำในปี 2022 จำเป็นต้องปรับเปลี่ยนทั้งมุมมอง วิธีคิดและวิธีทำงาน โดยเริ่มจากเปลี่ยน mindset จากการบริหารทีมเป็นการสนับสนุนและช่วยเหลือทีม ปรับเป้าหมายจากการสร้างทีมให้ทำงานได้ตามเป้า เป็นสร้างทีมที่สามารถทำงานบรรลุเป้าหมายได้ด้วยตนเอง นอกจากนี้ยังต้องโฟกัสกับการใช้และบริหารข้อมูลมากกว่าประสบการณ์ที่สั่งสมมาตลอดอีกด้วย

ในปีนี้ หากต้องการให้พนักงานสามารถปรับเปลี่ยนได้อย่างรวดเร็ว การบริหารทัศนคติของทีมงานจะมีความสำคัญมากกว่าการบริหารใดๆ การสร้าง Awareness เพื่อให้ทีมงานยอมรับการเปลี่ยนไปของโลกยุคนี้ควรทำเป็นอันดับแรกก่อนที่จะพัฒนาทักษะอื่นๆ
 
OUR WORKSHOPS
  1. The Roots
  2. Leader As Coach
  3. Leadership Communication
  4. The Transformational Leadership
  5. Agile Leadership
  6. The Data Driven Leader

หลักสูตรอื่นๆ ในหมวดเดียวกัน

Driving Results พัฒนาผู้นำให้เน้นการบริหารที่ได้ผลลัพธ์ตามวิสัยทัศน์ที่กำหนดโดยมุ่งไปที่การแปลง วิสัยทัศน์ให้เป็นกลยุทธ์ในการทำงานงานเหมาะสม ซึ่งจะตอบสนองต่อเป้าหมายด้านการเติบโตของธุรกิจ
Driving Results

พัฒนาผู้นำให้เน้นการบริหารที่ได้ผลลัพธ์ตามวิสัยทัศน์ที่กำหนดโดยมุ่งไปที่การแปลง วิสัยทัศน์ให้เป็นกลยุทธ์ในการทำงานงานเหมาะสม ซึ่งจะตอบสนองต่อเป้าหมายด้านการเติบโตของธุรกิจ

Effective Execution พัฒนาผู้นำให้สามารถบริหารโดยเน้นการนำกลยุทธ์ที่กำหนดไปปฏิบัติและบริหารทีมงานเพื่อให้สร้างผลผลิตสูงสุดตามกลยุทธ์ที่กำหนด ซึ่งจะทำให้ธุรกิจเกิดความมั่นคง
Effective Execution

พัฒนาผู้นำให้สามารถบริหารโดยเน้นการนำกลยุทธ์ที่กำหนดไปปฏิบัติและบริหารทีมงานเพื่อให้สร้างผลผลิตสูงสุดตามกลยุทธ์ที่กำหนด ซึ่งจะทำให้ธุรกิจเกิดความมั่นคง

Developing Team พัฒนาผู้นำให้บริหารงานที่สร้างการเติบโตของธุรกิจ และ Engagement ไปพร้อมกัน โดยการมุ่งเน้นให้ทีมงานมีการพัฒนาศักยภาพให้สูงขึ้นตลอดเวลาเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงของโลก
Developing Team

พัฒนาผู้นำให้บริหารงานที่สร้างการเติบโตของธุรกิจ และ Engagement ไปพร้อมกัน โดยการมุ่งเน้นให้ทีมงานมีการพัฒนาศักยภาพให้สูงขึ้นตลอดเวลาเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงของโลก

Building Effective Environment พัฒนาผู้นำที่เน้นการสร้างความมั่งคงให้กับธุรกิจ ผ่านการสร้าง Engagement ให้กับคนในองค์กร ด้วยวิธีการสร้างสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมกับความต้องการของคนทำงานในโลกยุคนี้
Building Effective Environment

พัฒนาผู้นำที่เน้นการสร้างความมั่งคงให้กับธุรกิจ ผ่านการสร้าง Engagement ให้กับคนในองค์กร ด้วยวิธีการสร้างสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมกับความต้องการของคนทำงานในโลกยุคนี้