เป็นการบริหารงานเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ตามวิสัยทัศน์ที่กำหนดโดยมุ่งไปที่การแปลงวิสัยทัศน์ให้เป็นกลยุทธ์ในการทำงานงานเหมาะสม ซึ่งจะตอบสนองต่อเป้าหมายด้านการเติบโตของธุรกิจ

ผู้นำที่พัฒนาการบริหารแบบนี้ จะช่วยให้มีวิธีการทำงานที่ให้ความสำคัญกับงานที่ส่งผลต่อเป้าหมายเป็นอันดับต้นๆ สามารถใช้ Feedback เพื่อพัฒนาผลงานของทีม รวมทั้งเต็มใจที่จะช่วยขจัดอุปสรรคการทำงานและแก้ไขความขัดแย้งที่อาจส่งกระทบต่อเป้าหมาย และยังให้ความใส่ใจถึงความคืบหน้าของงานที่จะนำไปสู่เป้าหมายอย่างสม่ำเสมอ

องค์กรจึงต้องพัฒนาผู้บริหารระดับกลางให้บริหารแบบ Driving Results ได้ จึงต้องมุ่งเน้นที่ทักษะเหล่านี้

Development Programs

The Roots

 
เป็นหัวใจสำคัญที่ช่วยให้ผู้บริหารมีสติ เป็นหัวหน้าที่มีหลักการในการเป็นผู้นำ และแสดงพฤติกรรมได้เหมาะสมจนได้ความไว้วางใจจากทีมงานและสามารถบริหารงานให้บรรลุเป้าหมายทั้งสี่ด้านได้อย่างราบรื่น
ดูรายละเอียด


 
Coaching for
Business Results
สามารถกำหนดเป้าหมายที่ชัดเจน มีวิธีการทำงานอย่างมีกลยุทธ์ และ โค้ชทีมงานให้ทำงานตามกลยุทธ์นั้นจนได้ผลลัพธ์ทางธุรกิจ
ดูรายละเอียด
Performance MAX เป็นหัวหน้าที่ได้รับความไว้วางใจ สามารถ กำหนดกลยุทธ์ และ Execute แผนงานอย่างมีประสิทธิภาพ
ดูรายละเอียด
 
ปรึกษาเรา เพื่อออกแบบการพัฒนาผู้บริหารระดับกลางของคุณให้เหมาะสมยิ่งขึ้น

Phone: 02-946-5699 Mobile: 081-723-1335, 086-367-2373
Email: luckana@coachforgoal.com

หลักสูตรอื่นๆ ในหมวดเดียวกัน

Effective Execution พัฒนาผู้นำให้สามารถบริหารโดยเน้นการนำกลยุทธ์ที่กำหนดไปปฏิบัติและบริหารทีมงานเพื่อให้สร้างผลผลิตสูงสุดตามกลยุทธ์ที่กำหนด ซึ่งจะทำให้ธุรกิจเกิดความมั่นคง
Effective Execution

พัฒนาผู้นำให้สามารถบริหารโดยเน้นการนำกลยุทธ์ที่กำหนดไปปฏิบัติและบริหารทีมงานเพื่อให้สร้างผลผลิตสูงสุดตามกลยุทธ์ที่กำหนด ซึ่งจะทำให้ธุรกิจเกิดความมั่นคง

Developing Team พัฒนาผู้นำให้บริหารงานที่สร้างการเติบโตของธุรกิจ และ Engagement ไปพร้อมกัน โดยการมุ่งเน้นให้ทีมงานมีการพัฒนาศักยภาพให้สูงขึ้นตลอดเวลาเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงของโลก
Developing Team

พัฒนาผู้นำให้บริหารงานที่สร้างการเติบโตของธุรกิจ และ Engagement ไปพร้อมกัน โดยการมุ่งเน้นให้ทีมงานมีการพัฒนาศักยภาพให้สูงขึ้นตลอดเวลาเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงของโลก

Building Effective Environment พัฒนาผู้นำที่เน้นการสร้างความมั่งคงให้กับธุรกิจ ผ่านการสร้าง Engagement ให้กับคนในองค์กร ด้วยวิธีการสร้างสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมกับความต้องการของคนทำงานในโลกยุคนี้
Building Effective Environment

พัฒนาผู้นำที่เน้นการสร้างความมั่งคงให้กับธุรกิจ ผ่านการสร้าง Engagement ให้กับคนในองค์กร ด้วยวิธีการสร้างสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมกับความต้องการของคนทำงานในโลกยุคนี้