เป็นการบริหารงานเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ตามวิสัยทัศน์ที่กำหนดโดยมุ่งไปที่การแปลงวิสัยทัศน์ให้เป็นกลยุทธ์ในการทำงานงานเหมาะสม ซึ่งจะตอบสนองต่อเป้าหมายด้านการเติบโตของธุรกิจ

ผู้นำที่พัฒนาการบริหารแบบนี้ จะช่วยให้มีวิธีการทำงานที่ให้ความสำคัญกับงานที่ส่งผลต่อเป้าหมายเป็นอันดับต้นๆ สามารถใช้ Feedback เพื่อพัฒนาผลงานของทีม รวมทั้งเต็มใจที่จะช่วยขจัดอุปสรรคการทำงานและแก้ไขความขัดแย้งที่อาจส่งกระทบต่อเป้าหมาย และยังให้ความใส่ใจถึงความคืบหน้าของงานที่จะนำไปสู่เป้าหมายอย่างสม่ำเสมอ

องค์กรจึงต้องพัฒนาผู้บริหารระดับกลางให้บริหารแบบ Driving Results ได้ จึงต้องมุ่งเน้นที่ทักษะเหล่านี้

Development Programs

The Roots

 
เป็นหัวใจสำคัญที่ช่วยให้ผู้บริหารมีสติ เป็นหัวหน้าที่มีหลักการในการเป็นผู้นำ และแสดงพฤติกรรมได้เหมาะสมจนได้ความไว้วางใจจากทีมงานและสามารถบริหารงานให้บรรลุเป้าหมายทั้งสี่ด้านได้อย่างราบรื่น
ดูรายละเอียด
 
Thinking Mechanism

 
ทักษะการคิด (Thinking Skills) เป็นหนึ่งในทักษะการทำงานที่จำเป็นแห่งอนาคต ที่ World Economic Forum แนะนำ เพราะช่วยให้พนักงานทำความเข้าใจสถานการณ์ในงานที่มีความซับซ้อน เปลี่ยนแปลงผันผวนได้ จึงสามารถแก้ปัญหาและตัดสินใจในด้านต่างๆ ที่จำเป็นได้อย่างถูกต้องรวดเร็ว
ดูรายละเอียด
 
 
Coaching for
Business Results
สามารถกำหนดเป้าหมายที่ชัดเจน มีวิธีการทำงานอย่างมีกลยุทธ์ และ โค้ชทีมงานให้ทำงานตามกลยุทธ์นั้นจนได้ผลลัพธ์ทางธุรกิจ
ดูรายละเอียด
 
 
Transformational
Leadership
สามารถกำหนดวิสัยทัศน์ที่รองรับการเปลี่ยนแปลงของโลก และเตรียมพร้อมการปรับวิธีการทำงานให้สอดคล้องกัน
ดูรายละเอียด
 
 
ปรึกษาเรา เพื่อออกแบบการพัฒนาผู้บริหารระดับกลางของคุณให้เหมาะสมยิ่งขึ้น

Phone: 02-946-5699 Mobile: 081-723-1335, 086-367-2373
Email: luckana@coachforgoal.com